Решаване на конфликти в мултиетническа среда


Категория на документа: Други
Р Е Ф Е Р А Т

ТЕМА: "Решаване на конфликти в мултиетническа среда"

Проверил:

Изготвил:

В стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е посочено, че редица изследвания, проведени чрез представителни и сондажни социологически проучвания, наблюдения на специализирани граждански организации, както и експертни оценки на МОН сочат, че в българското образование се очертават редица общи за всички етнически малцинтва и специфични за авсяко от тях проблеми, затрудняващи качественото образование, равноправната интеграция и развитието на културната идентичност на децата и учениците. Към групата на общите проблеми , пораждащи конфликти особено внимание заслужават
недостатъчното представяне в учебното съдържание на културата и историята на малцинствата. Основополагащите елементи на културната идентичност най-често се свеждат до традиционния фолклор, без да се отчичат всички останали културни постижения на етничските малцинства, а още по-малко приносът им към общонационалната култура и развитието на обществото...
Липсва подходящ социално-психологически климат в обществото, гарантиращо образователните права на децата и учениците от етническите малцинства за равноправната им интеграция и развитието на културната им идентичност.
По отношение на децата от турското малцинство авторите на "стратегията" твърдят, че е налице етноцентризъм в учебното съдържани е преподаване , формирщо негативно отношение към турската общност.
Тези цитати оптразяват официалната политика на Министерството на образованието и науката, свързана с интеграцията на децата от различните етнически малцинства в българското училище.Тревожните констатации провокират интереса на авторите за изследване на етноцентизма в образователното съдържание, предвидено за овладаване в пъвите години от училищното обучение.
Утвърждаването в училище на атмосфера за междукултурно опознаване, сътрудничество и сближаване и за повишаване на междукултурната диалогичност в мултиетничната училищна среда е неизменна част от интеграционната политика и критетии за намаляване на конфликтите в училище.
В Речника на чуждите думи в българският език срещу думата "етоцентризъм" е записано: "Надценяване и поставяне в привилигировано положение на определена обществена, национална или друга групировка, което води до създаване на предрасъдъци по отношение на други народи или други раси до ксенофобия.
В Речника по социология етноцентризмът се представя като понятие за обяснение на междуличностните и обществени отношения.
Ако за отношенията в групата са характерни сплотеност, солидарност високо уважение към изработените в групата нраствени и естетически ценности, то за отношенията между групите са характерни враждебностнедоверие, взаимно презрение. В основата на тази двойственост лежи явлението "етноцентизъм"на речено от Самнер универсално своиство на човека да оценява всички явления в обкръжаващия го свят в мащабите на ценностите, на онази етническа група, към която той принадлежи.
В контекста на психологическите интерпретации се приема, че при контакта с други култури мнозинството от хората дъдят за чуждите културни ценности, използвайки в качеството на образец или критерии културните ценности на собствения си етнос.
Алтернатива на етноцентизма е културният релативизъм, който позволява да се намери път към сътрудничесто и взаимно обогатяване на културите на различните групи. За да се постигне разбиране на другата е необходимо да се познава конкретната сищтуация на проявлението на елемента, зпа да се осмисли негоавата ценност
Според Фролов най-рационалният път на развитие на културата в обществото е съчетаването на чертите на етноцентризма и културният релативизъм, когато индивидът изпитва чувство на гордост от културата на собственатаси общност и в същото време е способен да разбира другите култури, поведението на членовете на другите социални групи и признава тяхното право на съществуване в същата степен, в която има право на съществуване и собствената му култура.Училището като социално-педагогическа институция ни задължава да спазваме определени правила на поведение и комуникация. П опадйки в училище децата от различните етнически и социални групи формират нова общност, която има свои правила, ценности и норми, които често се размиват с правилата на семейната общност, от която произхождат и които са усвоили в по-ранна възраст. Това в повечето случаи поражда конфликти в различните ситу0ации на общуване и комуникация между учениците.
Ако учителят споделя идеите на културният релативизъм, той би могъл да облекчи прехода от нормите, ценностите и правилата на едната култура към другата-училищната която е мултикултурна. Използвайки интеркултурният подход, същнстта на който се състои в създаването на условия за взаимно опознаване и обогатяване на културите учителят ми могъл създаде в клас много добро взаимодействие между групите в училище без конфликти и напрежение.
От няколко години етническите проблеми са станали част от живота ни. Първото, на което трябва да обърнем внимание е, че стъписването пред откритата изява на тези конфликти е огромно. Десетилетия се твърдеше , че такива проблеми на съществуват Последствия от това е, че първо ние не сме в достатъчна степен готови да ги приемем, а още по-малко притежаваме умения да се справяме с тях. Точно тук нашите нагласи са изграждани още от детинство, а след това са постоянно утвърждавани сред групите, с които живеем.
Липсата на чувствителност към тези проблеми, а и наглали и умения за тяхното преодоляване ги прави постоянна част от всекидневието ни и заплашва общественият мир в обществото.
Често етническите елементи на тези проблеми се преувеличават силно и се забравя, че голяма част от тези конфликти, както в общестото ни , така и в училище, са породени от социални проблеми. Безработицата, мизерните условия на живот. ниската култура и следващите от тук неравни образователни възможности са в основата на многото етническите проблеми.
Основната идея при опитите за решаване на етнически проблеми, както в обществото, така и в училище е , че враждата, нетолерантността и постоянното изтъкване на това, което ни разделя нее градивен елемент.
Ролева игра за решаване на етнически конфликти.(приложима и в училище)
"Бойкот на училище от страна на мнозинството" В град Бяла, както и в цялата страна от началото на новата година майчиният език за различните етнически групи е въведен като задължителен.Родители от етническото мнозиннство в град Бяла организират гражданско неподчинениеи не допускат децата си училище.Тяхната позиция е , че този акт заплашва дтатутът на основният език в държавата, де цата от малцинствата няма да имат стимули за неговото изучаване и това в бъдеще ще породи нови конфликти и противопоставяния в общетвото.
Родителите на децата от малцинствата, доволни от решението, иската то да бъде осъществено, но учебният процес е спрян не само поради липсата повечето от децата, но и поради това, че родителите от мнозинството патрулиратпред училище и не допускат никого.
Градските власти са в трудна позиция - от решават, те изпълняват решенията на държавната влас, но от друга- животът в града е парализиран.
Град Бяла прилича по-скоро на град в обсадено положение, разнасят слухове за възможни въоръжени сблъсъци, напрежението е изключително.
В този момент контактна група от представители на малцинството, мнозинството и градските власти се опитва да намери изход от създалото се положение.
1. Водещ - предлага като основна дейнострешаването на конфликтната ситуация"Бойкот на училището от страна на мнозинството в град Бяла в резултат на задължително-то въвеждане на майчиния език за малцинствата"
След подготовка за решаване на конфликта и провеждането на преговориможе да бъдат изследвани конкретните конфликтии случаи на нарушаване на човешките права на етническа основа в града и в училището, от което са участниците.
Време- 60мин.
2. Участниците разработват проект- какво може да се направи, за да бъдат избегнати противопоставянията на етническа основа в училище.
Време -90мин.
Въпроси за обсъждане.

1. Не представляват ли увеличаващите се права и искания на различните етнически групизаплаха за сигурноста на обществото и за държавата?

2. Свидетели сме на нарушаване правата на мнозинството от населението и в какво се проявяват конфликтите на тази основа?
"Дарението"- ролева игра
Бивш гражданин от вашият квартал е забогатял в Австалия и е решил с нещо да помогне на мястото, където е израсъл.За тази цел е отделил 5 милиона долара дарение, което иска да бъде изполщзвано за задоволяване на сериозна местна потребност. Решението за какво да бъдат употребени парите трябва да бъде взето от Общинският съвет.Постъпили са пет различни предложения и от тях трябва да бъде избрано само еднои един резервен вариант. Всяко предложвние е представено от заинтересована група.
Предложенията са следните:
- изграждане на модерно детско заведение към местната болница
- планиране и изграждане на голям парк;
- построяване на комлекс от детски заведения;
- изграждане на жилищен комлекс за крайно нуждаешите се;
- построяване на предприятие, което ще осигури поминък на населанието.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Решаване на конфликти в мултиетническа среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.