Решаване на конфликти в мултиетническа среда


Категория на документа: Други


Допълнителна информация;
Районът в който живеете е силно замърсен и с висока степен на заболеваемост, Зелените площи са твърде оскъдни. В резултат на икономическата криза безработицата е твърде висока, а спъсъкът на нуждаещите се от жилище е твърде дълъг.В района няма нито едно модерно обзаведено училище.
При обсъждането на вролевата игра се обръща внимание на особеностите на общинските конфликти и на техният характер.
Време- 30мин.
2.След това участниците подготвят списък с най-неотложните местни проблеми и конфликти и разделени в малки групи ги анализират.
Време- 60мин.
3. Водещият предлага на участниците да подготвят решаване на тези проблеми, който ангажира вниманието на местната общественост и за който има събрана достатъчна информация.Участниците идентифицират отделните страни в конфликта и се подготвят за преговори с уч астието на представители на общинските власти.
При значимост на конфликта и при ангажираност на участниците водещият може да ппедложи да представят този конфликт за публично обсъждане от местната обществености да подготвят условията за провеждане на подобно обсъждане-присъствие на представителите на заинтересованите страни и на обществеността, на средствата за масова информация, установяване на правила и дневен ред на протичане на обсъждането, подготовка на изявлениятаза интересите на различните страниза решаване на проблема ,търсене и намиране на взаимноизгодно решение.
Въпроси за обсъждане:
1. Как ефективно могат да бъдат защитавани интересите при решаването на решаването на конфликти на социално слабите хора- етнически малцинства, стари хора инвалиди?
2. Как всички в общината да могат да бъдат въвлечени в по-голяма степен при решаването на местните конфликти?
В тази насока е важно да бъдат представени и добри практики за решаване на конфликти в мултикултурна среда на местно ниво. В община Симитли с със съдействието на Общинска администрация, експерта за малцинствата и рисковите групи към общината, доброволци от НПО "Тернипе" - гр. Симитли , както и със съдействието на доброволци от Корпуса на мира, бе реализиран пилотен проект за сближаване на ромчета , българчета и българомохамеданчета от общината, както и за намаляване на етническото напрежение между тях. НПО"Тернипе" кандидатства пред фондация Сийтръст- САЩ за създаване на младежко списание за територията на Общината. Бе създадено младежко списание"Crazy", за което реализиране взеха участие ученици от училище СОУ Св.Св "Кирил и Методий" по време на писането на статиите за списанието, подготовката за неговото издаване, интервютата, които учениците вземаха, успяха да придобият умения за работа в екип, лидерски и журналистически качества, толерантност и търпимост един към друг. Успяха да научат повече за своите традиции, обичаи и култура. В дългосрочен план участието на ученици от ромчета, българчета и българомохамеданчета успя да повлиае на много от тях да продължат образованието си в ВУЗ , както и да бъдат ролеви модели в своите общности. Модели за подражание в толерантнодт, тарпимост към другия, ненасилие и разрешаване разумно на породили се конфликти в училище, уважение към традициите и културата на различните етнически групи , с които съжителстваме!

Използвана Литература:

1. Пламен Калчев, "тормоз и виктимизация от връстниците"

2. Румен Вълчев "Как да решаваме успешно конфликти"

3. Янка Тоцева Снежана Лазарова"Монитиринг на етноцентризма в началното образование"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Решаване на конфликти в мултиетническа среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.