Решения в предприятието


Категория на документа: Други
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВO

Стопански факултет - ОКС Магистър,

спец. Стопанско управление- задочно обучение

По: Стратегическо управление

Студент: Проверил:

TEMA 3

РЕШЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

1. Типология и изследване на решения :
Съществуват четири различни
групи правила при вземане на решения :
- Правила, използвани при оценка на резултатите от дейността на
фирмата понастоящем и в перспектива. Качествената страна на
оценката на критериите обикновено се нарича ориентир, а
количественото съдържание - задание;
- Правила, по които се създават отношенията на фирмата с нейната
външна среда, определящи: какви видове продукция и технология тя
ще разработва, къде и на кого ще продава своите изделия, по кaкъв
начин ще получи превъзходство над конкурентите. Този нaбор от
правила се нaрича продуктово-пазарна стратегия или бизнес-стратегия;
- Правила, по които се установяват отношенията и процедурите вътре в
организацията. Обикновено те се наричат организационна концепция;
- Правила, съгласно които фирмата извършва своята ежедневна дейност,
наричани основни оперативни способи.
Повечето от авторите разглеждат стратегията като процес на вземане
на решения;
- Тези решения се отнасят за глобални цели на организацията в бъдеще;
- Времевият хоризонт на тези решения е голям (т.е отнасят се за по-
дълъг период от време).
Наличието на стратегия осветява пътя на други мениджърски решения и дава
на мениджъра две основни предимства:
- намаляване риска управляващите да потънат в блатото на ежедневните,
неотложни проблеми и действия с краткосрочен ефект;
- служи за обединяващ център на многото и различни дейности,
осъществявани в организацията за постигането на синергичен ефект.
Най - важните решения се отнасят до разпределението на
ограничените ресурси. Ограничеността на ресурсите и различията създават
условия за конфликти - като властта се разглежда като най-важен ресурс.
2)ниво - на макро власт - разглеждат се връзките между организацията и
външната среда. Тази школа приема че чрез активни взаимодействия и преговори може да се осъществи адаптиране в съответствие с изискванията
на външната среда или да се промени обкръжението така, че то да
съответства на възможностите на организацията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Решения в предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.