Ресурси и средства на националната сигурност


Категория на документа: Други


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

Юридически Факултет

Катедра "Сигурност и безопасност"

по

ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАВНИ ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

на тема

РЕСУРСИ И СРЕДСТВА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Разработил: Приел:
================== /проф. д-р П. Христов/
фак.№ ===========
Специалност ППООР
Втори курс, задочно обучение

Варна, 2012 г.

РЕСУРСИ И СРЕДСТВА

НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Под понятието "Национална сигурност" се разбира състоянието на обществото и държавата, при което за тях не съществува пряка опасност от въоръжено нападение, политически натиск, икономическа принуда, така че те свободно да осъществяват своето развитие. Равнището на сигурност се определя от степените на защита и на ефективно реализиране на българските граждани, общество и държава, които в съвкупност съставляват националните интереси. Съгласно Конституцията на Република България отговорност за националната сигурност на страната имат Президентът, Народното събрание и Министерският съвет. Президентът възглавява Консултативния съвет за Национална сигурност. Народното събрание, чрез своята Комисия по Национална сигурност, контролира Изпълнителната власт и специалните органи на сигурността относно законосъобразността и ефективността на действията им и ефективното използване на ресурсите на Националната сигурност. Министерския съвет разпределя ресурсите на страната за повишаване степента на на защита на националните интереси.

Ресурс, това е източник на възможности за решаването на конкретен проблем на Националната сигурност.

Средствата на Националната сигурност са свързани с оползотворяването на наличните възможности.

Източници на такива възможности са мощта на държавата и потенциала на нейните структури - армия, полиция, специални служби, икономически и политически структури, морален потенциал. Използването на отделните елементи на всеки ресурс превръща този ресурс в средство.

Военната мощ е важен инструмент при защита на Националната сигурност. Военната мощ на държавата освен армията включва и военното образование и наука. Те са създадени, за да защитатват суверенитета и териториалната цялост на страната от външни и вътрешни агресори, да спомагат за осъществяване на политиката на управлението, да увеличават престижа и влиянието на правителството в международните и вътрешнополитическите, социалните, научно-техническите и морално-политическите възможности на държавата.

Силовите средства - разузнаване, полиция, жандармерия, в зависимост от техните възможности, изграждат различни стратегии за Националната сигурност. Те са свързани с наличните ресурси, с които страната разполага.

Полицията е държавна структура, част от изпълнителната власт, която се грижи за опазването на обществения ред, противодействие на престъпостта, оказване на съдействие на гражданите, държавните органи и обществените организации при осъществяване на законните им права и интереси.

Жандарммерията е специализирана високо мобилна полицейска структура за обслужване на обществото, която самостоятелно и съвместо с останалите служби има за цел овладяване на кризисни ситуации, възстановяване и поддържане на общестения ред при масови безредици и изпълнява функции на резерв на Министерството на вътрешните работи за гарантиране на вътрешната сигурност.

Разузнаването е организирани усилия за събиране на информация за противника, за осигуряване на сигурност и за да бъдат получени преимущества в областта на Въоръжените сили, политическата и икономическата области. Съвремената техника позволява многократно да се повишат възможностите за събиране на информация, наблюдение и анализ. Разузнавателния ресурс на всяка държава включва: кадрови състав, апарат от секретни сътрудници, справочен информационен ресурс от минали операции, специални разузнавателни средства.

Специалните разузнавателни средства са техническите средства и оперативните способи за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства. Специални разузнавателни средства се използат и по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигурност.
Възможностите на разузнаването като ресурси се изразявав в:
- Придобиване на информация, потребна на правителството за вземане на решения и планиране на политиката в областта на националната сигурност.
- Изпълнява ролята на ресурс чрез оказване на скрито въздействие върху определени процеси.
- Разполага с определени възможности да подпомага други държавни органи и недържавни организации.
- Подпомага дипломацията, банковата система, частният, държавният и недържавен промишлен сектор.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ресурси и средства на националната сигурност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.