Ресурси и средства на националната сигурност


Категория на документа: ДругиРесурс на Националната сигурност е и материалният потенциал. Той обхваща цялостното материално богатство. Това материално богатство са пътища, тунели, водоеми, имащи за цел дистанциране на войските, създаване на различни прегради пред въоръжените сили на противника.

Икономическият ресурс в Националната сигурност има различни измерения. Върху икономиката се изграждат въоръжените и специалните сили. Икономиката с нейната мощ оказва икономически натиск при решаването на едни или други спорове. Икономическата сигурност на държавата е много силен фактор, влияещ върху възможността за защита на Националната сигурност.

Друг важен ресурс на Националната сигурност е научно-техническия потенциал. Постиженията на науката и техниката дават възможност за бързо постигане на превъзходство във военната сфера с малко средства. Технологичните иновации са в основата на всички процеси, свързани с модернизацията на въоръжените сили и силите за сигурност. Центърът за изследвания по Национална сигурност и отбрана /ЦИНСО/ подпомага, координира и организира изследванията по сигурност и отбрана. ЦИНСО поддържа база от данни за налични технологии и капацитета на изследователски структури, групи и учени, информира за това потенциални потребители и подпомага установяването на контакти и сътрудничество между изследователи и потребители - МО, МВР, Министерство на извънредните ситуации, ГД Служба Гражданска защита и други.

Моралният и социално-психологическит фактор като ресурс са свързани с мотивацията на хората да защитят националните си интереси. Държавата полага специални грижи за поддържане на моралния потенциал, като възпитателни мерки по опазване на културно-историческото наследство, търсене и съхраняване на паметници на културата в и извън страната. Тези фактори се използват за готовност на нацията или в отделния индивид за защита на националната сигурност. Те са в пряко социално-психологическо отношение свързани с действията за защита на националната сигурност. Това са полиция, дипломати, разузнавчи и др. Поддържането на социално-психологическия фактор в Националната сигурност е една от най-важните задачи на всички политици. Тя се осъществява в образованието, културата, политиката, средствата за масова информация.

Информационният ресурс е подсистема на Националната сигурност. Информацията е изложение, разяснение. Информационния фактор за гарантиране на Национална сигурност действа чрез опазване на конкретни права и свободи на гражданите в областта на съхраняването и обмена на достоверна информация, посредством развитието на модерни комуникации и мрежи. Информационната сигурност на държавата се разглежда още като защитеност срещу преднамерено въздействие върху информацията и несанкциониран достъп до нея. Информационната сигурност на държавата е и състояние на защитеност на личностите, обществените и държавни интереси в информационната сфера. Термините на информационното въздействие са информационна блокада, информационна война, информационно затъмнение, информационна операция и т.н. Личната информационна сигурност способства за развитието на отделния човек, т.е. укрепва духовните и нравствените ценности на обществото. Самата информация е основен фактор за повишаване на образованието и културата, гарнтиращи противодействие на дезинформацията и манипулацията. За информационна сигурност на гражданите е необходимо правно регламентиране на достъпа, усъвършенстване на системата за създаване, запазване и използване на информационни ресурси. Заплахите за информационната сигурност могат да бъдат външни и вътрешни. Държавната политика в областта на информационната сигурност се основава на следните принципи:
- съответствие с Конституциата, действащото законодателство и международните закони.
- съгласуване с националните интереси.
- отчитане изискванията на НС.
- осигуряване равен достъп на гражданите и обществените групи, независимо от техния статут.
- единство на институциите, включени в системата на Националната сигурност.
Човешките ресурси имат първостепенно значение за заащитата на националната сигурност. Чрез съвременни подходи, ясни правила и механизми за ефективното и ефикасно управление на човешките ресурси, се осигурява системата за Отбрана и Въоръжените сили, както и полиция, специални служби с подготвен и мотивиран личен състав. Новата политика и системата за управление на човешките ресурси са насочени към изграждане на професионална армия с мотивиран личен състав, притежаващ необходимите качества, чрез реализиране на пълния му потенциал. Движеща сила в политиката за управление на човешките ресурси е членството в НАТО и Европейския съюз.

Граждански ресурс - планирането на граждански ресурс за отбрана е система от дейности за определяне на военновременните потребности на страната от военна и гражданска продукция и услуги, възлагане на военновременни задачи, разработване на военновременни планове и програми и сключване на договори и споразумения за тяхното осигуряване/Чл.1, ал.2 Наредба за планиране на гражданските ресурси за отбрана/. Планирането на гражданските ресурси за отбрана се извършва от министерствата и ведомствата, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към тях, органите на съдебната власт, областните управи, общините, както и организациите и юридическите лица с възложени военновременни задачи/Чл.3, ал.1 Наредба за планиране на гражданските ресурси за отбрана/.

Сигурността е в сферата на субективното. Нейното съдържание, може да се разкрие с помощта на философските категории невъзможност и недействителност. Способността се проявява в умението в максимална степен да се разкриват и използват реално съществуващи възможности, които се превръщат в реални резултати в действителност. Човекът е в състояние да увеличава реалните възможности за постигане на определена цел, чрез набавяне на ресурсите, които са на негово разположение.

Използвана литература:
1.Конституция на Република България
2.Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
3. internet

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ресурси и средства на националната сигурност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.