Ресурси на въоръжените сили


Категория на документа: Други-заплахите, рисковете и възможностите, произтичащи от средата на сигурност;

-изисквания на колективната отбрана;

-ресурсните възможности.
Основни принципи в разпределението и използването на националните човешки, икономически, финансови, технологични и информационни ресурси са:

-баланс между потребностите на системата за сигурност и отбрана и възможностите на страната;

-ефикасност и ефективност;

-приоритетност на способностите на войските и силите.
Държавата е длъжна да осигури необходимите човешки, финансови, икономически, технологични, информационни, административни и други ресурси и услуги за задачите по отбраната на страната.

Управлението на отбранителните ресурси се основава на единна национална система, изградена на програмния подход. Отбранителните програми трябва да бъдат ресурсно обосновани и разработени в средносрочен период, с ясна визия за изпълнението на проектите. Хората са най - важния ресурс на отбраната. Отбранителните потребности изискват политиката за управление на човешките ресурси да създаде ефективна система за привличане, наемане, обучение, подготовка, мотивация, задържане и освобождаване на кадрите с цел устойчиво нарастване на отбранителните способности.
Планирането на отбраната е дейност за определяне, изграждане и развитие на необходимите способности и на свързаните с тях човешки, финансови, икономически и други ресурсни услуги за постигане целите на отбраната и за изпълнение на задълженията на Република България в системите за колективната сигурност и отбрана.
Планирането на отбраната се извършва въз основа на :

-Стратегия за национална сигурност на Република България;

-Националната отбранителна стратегия;

-Военните доктрини;

Основните стратегии и актове на Европейския съюз в областта на сигурността и стратегическите концепции на НАТО

Обекти на планиране са въоръжените сили и гражданските ресурси от транспортната и съобщителната система; здравеопазването; строителството; икономиката; енергетиката; селското и горското стопанство и други елементи на гражданската инфраструктура.

Планирането на гражданските ресурси включва определянето на военновременните потребности на страната от военна и гражданска продукция и услуги, възлагането на военновременни задачи, разработването на планове и програми и сключването на договори за тяхното осигуряване. Управлението на средствата и ресурсите се извършва на основата на надежност и всеобхватност на финансовата и друга информация, ефективност, ефикасност и икономичност.

Човешки ресурс - хората са най-важният ресурс на отбранителните способности и основен капитал на въоръжените сили. В отговор на новостите и предизвикателствата Република България, изгражда по-малки, модерни, мобилни професионални въоръжени сили, които да заменят големите териториални наборни въоръжени сили от миналото.

Новите въоръжени сили се създават с идеята да работят в коалиционната среда на НАТО, ЕС, ООН и други организации в подкрепа на операциите на националната територия и далече от граница. Комплектуването на въоръжените сили с подготвен и мотивиран личен състав се постига с прилагане на Ситемата за управление на човешките ресурси. Новият процес на управление на човешките ресурси осигурява:

-организационно-щатно изграждане на въоръжените сили и проектиране и планиране на длъжности;

-изграждане и подготовка на резерва;

-привличане, набиране, подбор и селекция на пероснала, обучение, оценяване (атестиране);

-кариерно и кадрово развитие, заплащане, социално партньорство, социална адаптация на освобождованите военнослужещи.

За посрещане на изискванията на постоянно променящата се стратегичаска среда, нарастващата нужда от професионално военно образование и навлизащите нови технологии, военно-образователната система се подържа на съвременно ниво. Системата на подготовка на човешките ресурси за въоръжените сили се осъществява като индивидуална военна подготовка, колективна подготовка в щатните подразделения, части и съединения и съвместна подготовка в рамките на създадени национални или многонационални военни формирования за бойно използване.

За да се постигне балас между индивидуалните нагласи и възможности на военнослужещите и потребностите на организацията се изграждат адаптивни модели за кариерно и кадрово развитие на човешките ресурси. За привличането, мотивирането и задържането на личния състав се изгражда справедлива, финансово осигурена и прозрачна система за допълнителни възнаграждения.

За допълване и нарстване на оперативните способности на въоръжените сили и подържане на тяхното комплектуване при дългосрочни операции с личен състав и техника се изгражда резервът.
Резервът бива:

-доброволен резерв в мирно време;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ресурси на въоръжените сили 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.