Ресурси на въоръжените сили


Категория на документа: Други-задължителен резерв във военно време.

Въоръжените сили подържат модерна система за социална адаптация, осигуряваща успешен преход на освободените от въоръжените сили военнослужещи в гражданското общество.

Материални ресурси- осигуряването на въоръжените сили с материални ресурси и услуги се осъществява от единна ситема за планиране, снабдяване, внедряване, експлоатация, логистична подръжка и снемане от употреба.

Материалните ресурси се осигуряват от националната икономика или внос, при спазване на националното законодателство и процедурите на НАТО и ЕС. В мирно време се използват услуги, предоставяни на въоръжените сили от граждански организации и фирми.

Въоръжените сили на Република България създават запаси от материални ресурси спазвайки националните и съюзни стандарти за развръщане при потенциални заплахи в средна и дългосрочна рамка.

Информационни ресурси - изпълнението на задачите, произтичащи от мисиите на въоръжените сили в голяма степен зависят от постигане на информационно превъзходство и ефективно взаимодействие.

Комуникационно-информационна система на въоръжените сили се изгражда на основата на стационарната и мобилната комуникационно-инфорцамионни системи и е част от единната интегрирана комуникационно-информационна система на страната. Тя се подържа от мирно време и осигурява управление на структурите и формированията при кризи от различен характер.

Стационарната комуникационно-информационна система обхваща стационарните комуникационно-информационни възли на защитените пунктове за управление на стратегическо и оперативно ниво и стационарната опорна комуникационна мрежа, обединения в интегрирана комуникационно-информационна система, осигуряваща информациония обем за управление на страната и въоръжените сили.
Мобилната комуникационно-информационна система се състои от мобилни, специализирани за осигуряване на информационния обем за управлениена формированията от българската армия и коалиционните сили на територията на страната и извън нея. Тя е предназначена да удовлетвори потребностите на формированията от Българската армия, участващи в мисии и операции.

Успехът в съвремените операции зависи от използването на модерни информационни технологии.

Финансови ресурси - трябва да са гарантирани в дългосрочна переспектива като процент от БВП. Процесът на изграждане и подържане на оперативните способности и модернизацията на въоръжените сили надхвърля една бюджетна година и се реализира в дългосрочен период, поради което следва да бъде планиран и ресурсно осигурен. Планирането на този процес се извършва на основата на ежегодно одобряваната от Министерски съвет бюджетна прогноза за следващите три години, като предвижданите в нея финансови параметри ежегодно се актуализират.

Изграждането на отбранителните способности създава възможности за националната икономика да усвоява и развива нови производства, технологии и стандарти.

Съвремените постижения на познанието, научно-техническия прогрес и информационните технологии имат приоритетно място в изграждането на националните отбарителни способности. Модернизацията на въоръжението и техниката е гаранция за изграждане на необходимите оперативни способности. Тя следва да се планира и провежда така, че да осигури технологично изграждането на приоритетните способи.
Професионализацията на въоръжените сили изисква формирането на обществени маханизми и практики за приобщаване на младите хора към националните традиции и ценности.
Глава 2

Роля на въоръжените сили в системата за сигурност на държавата

Ролята на Въоръжените сили е да допринася за осъществяване на националните интереси, заедно с войските на съюзниците да възпират и да побеждават евентуалните противници, да задържат заплахите далеч от границите на страната и да допринасят за запазване на международния мир и сигурност.

На Въоръжените сили се възлагат за изпълнение следните мисии и задачи:

-Отбрана - обхваща задачите, свързани с гарантирането на националния суверенитет и назависимост, защита на териториалната цялост на страната и на страните-членки на НАТО, в условията на чл.5 от Северноатлантическия договор.

-Подкрепа на международния мир и сигурност - включва изпълнение на международни и коалиционни ангажименти за участие в операции на НАТО и ЕС в отговор на кризи, предотвратяване на конфликти, за борба с тероризма, участие в мисии на ООН, ОССЕ и други коалиционни формати, дейности по контрол на въоръженията, неразпространение на оръжия за масово унищожение, техните носители и материали за тяхното производство, международно военно сътрудничество, предоставяне на хуманитарна помощ, укрепване на доверието и сигурностто. Участието в експедиционни операции е важен елемент за трансформация на въоръжените сили.

-принос към националната сигурност в мирно време включва подържане на способности за ранно предупреждение за потенциални рискове и заплахи, дейности по контрола на въздушното и морското пространство, операции по съдържание и неутрализиране на терористични, екстремистки и престъпни групи, защита на стратегически обекти, защита и подпомагане на населението при природни бедствия, аварии и екологични катастрофи, неутрализиране на невзривени боеприпаси, оказване на хуманитарна помощ при необходимост, на други държавни органи, организации и местните власти за предотвратяване и преодоляване на последствията от терористични атаки, природни бедствия, екологични и индустриални катастрофи и опасно разпространение на инфекзиозни заболявания.
Глава 3

Роля на ресурсите за осигуряване на дейността на въоръжените сили

Съобразно достигнатите и предвижданите за придобиване способности националното ниво и амбиция за използване на ресурсите и въоръжените сили е:

-по мисия Отбрана - в съотвествие с Конституцията на Република България въоръжените сили защитават суверенитета и териториалната цялост на страната с всички разполагаеми сили, средства и ресурси. Тази защита се осъществява при задължителното действие на чл.5 от Вашингтонския договор и въоръжените сили я изпълняват съвместно със сила и средства за колективна отбрана на НАТО, определени в системата на общото планиране на Алианса, като част от тях своевременно са развърнати на българска територия.

При задействие на чл.5 от Вашингтонския договор и действия на територията на други страни-членки на НАТО въоръжените сили осигуряват сухопътни, военноморски и военновъздушни сили от комплакта, предварително определен и договорен в рамките на процеса на отбранително планиране на НАТО. Основния компонент от този комплакт е бригадна тактическа група от сухопътните войски на основата на средна механизирана бригада.

По тази мисия въоръжените сили осъществяват и наблюдение, контрол и защита на въздушното пространство в рамките на интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО, наблюдение и защита на морските пространства, подържане в готовност на системите за ранно предупреждение и управление, подържане на необходимите национални способности в състояние за функциониране в съюзната система за колективна отбрана:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ресурси на въоръжените сили 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.