Ресурси на въоръжените сили


Категория на документа: Други


-по мисия Подкрепа на международния мир и сигурност - въоръжените сили подържат готовност за участие в многонационални съюзнически и коалиционни операции в отговор на кризи. В количествени параметри този принос се изразява в участие в продължителни операции с ротация едновременно с един усилен батальон или повече на брой малки подразделения и средства от видовете въоръжени сили, но в рамките на ресурсния еквивалент на нивото на амбиция (средно около 1000 души). Военноморските сили участват с декларираните сили, в рамките на ресурсния еквивалент за участие на една фрегата, за период от три до шест месеца, в рамките на една година. Военновъздушните сили участват с хеликоптери, без ротация за период от шест месеца, в рамките на една година и необходимия за това личен състав.

За участие в операциите се осигурява и необходимите логистични и други елементи.

-по мисия Принос към националната сигурност в мирно време - да подпомагат действията на другите национални институции, като предоставят налични подготвени формирования в рамките на съществуващите способности, съгласно разработените планове.

Нивото на политическата амбиция по всяка мисия се основава на определянето на конкретни съюзнически задължения и изпълнението на други национални задачи, свързани със сигурността на страната и определянето на фиксиран процент от БВП за бюджета за отбрана. Балансирането на политическите амбиции в отбраната с ресурсите, които българското общество може да си позволи да задели за тях, е задача с критична важност за въоръжените сили.

Глава 4

Ресурсно осигуряване на Българската армия

Осигуряването на необходимите ресурси за отбрана е един от основните проблеми, от ефективното решаване на който зависи успешното изпълнение на планираните дейности и проекти във въоръжените сили.

Финансовото и материално - техническото осигуряване на отбраната и въоръжените сили се свежда до :
- текуща издръжка на въоръжените сили;
- производство, ремонт, доставка на въоръжения и техника, оборудване и друго имущество;
- проектиране и извършване на капитално и отбранително строителство, изграждане и поддържане на военната част от единната система за управление, за ранно предупреждение, отразяване на кризи, планиране и управление на отбраната при положение на война, военно положение или извънредно положение;
- дейност по материалното и техническо осигуряване на отбраната и въоръжените сили;
- управление на недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, предоставени на министерство на отбраната;
- осъществяване на международно икономическо и научно - техническо сътрудничество в областта на отбраната;
- социални и обслужващи дейности;
- контрол върху производството, сертификацията и атестирането на въоръжения и друга специална продукция;
- подготовка на въоръжените сили за участие в превантивната и непосредствената защита на населението, провеждане на спасителни и неотложни аварийно - спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания по ред, определен със закон;
- обучение и възпитание на личния състав на въоръжените сили;
- други дейности, свързани с осигуряването на отбраната и въоръжените сили.

В същото време размерът на ресурсите за отбрана представлява ограничаващо условие, с което е необходимо задължително да бъде съобразен с Плана за развитие на въоръжените сили на Република България.

Източниците за осигуряване на ресурсите за отбрана в най-общ случай могат да бъдат разделени на вътрешни и външни.

Разходите за отбрана на консолидирана основа, в т.ч. разходите по бюджета на МО, се определят ежегодно от Народното събрание със Закона за държавния бюджет за съответната година. Прогноза за размера на БВП на страната се изготвя от Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите.

Съотношението на разходите за отбрана на консолидирана основа към БВП не се одобрява изрично със Закона за държавния бюджет. То е производна величина от предварително прогнозирани макроикономически и бюджетни параметри и се използва за нуждите на анализа.

Бюджетът за отбрана включва следните целеви направления на разходите:

-функция "Отбрана"; функция "Здравеопазване"; функция "Образование"; функция "Социални дейности"; капиталови разходи (до определен размер); по направление НАТО. Друг възможен вътрешен източник за осигуряване на ресурси са дългосрочните заеми, гарантирани от държавата, за финансиране на крупни проекти за модернизация и превъоръжаване на въоръжените сили. При използването на този подход е необходимо да се отчита, че разходите за сметка на такива заеми също се включват в държавния бюджет, съответно в бюджета на МО. Тези изисквания водят до ограничаване на възможностите за осигуряване на други проекти само с национално финансиране в рамките на предварително одобрена разходна рамка.

Възможните външни източници на ресурси за отбрана са:

-финансови средства, предоставени по двустранни договорености;

-Програмата за чуждестранно военно финансиране (FMF) на САЩ, включително IMET и EIPC; програмата за подпомагане на демокрацията в Централна и Източна Европа (МОЕ) и др.;

-Получаване на въоръжение; техника и имущество от програмите за излишно имущество на САЩ (EDA), Германия и други страни - членки на НАТО;

-Участие в програми на НАТО (Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността NSIP и др.).

Финансови средства по линия на предприсъединителните фондове на Европейския съюз.
ЗаключениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ресурси на въоръжените сили 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.