Резюме на количествената теория за парите


Категория на документа: Други


 Резюме на Количествената теория за парите

Елена Димитрова Димитрова-факултетен номер:1308397024

Специалност-Бизнес администрация,магистратура-първи семестър

Тази теория е създадена през 16-17 столетие,когато от Америка в Европа нахлува голямо количество от металите сребро и злато.В резултат на това парите в обръщение се повишават.
През 1630 година Томас Ман поставя началото на количествената теория на парите. В основата на тази теория е разбирането,че стойността на парите и цените на стоките зависят от количеството на парите в сферата на обръщението. Или казано по друг начин, с повишаване количеството на парите се увеличават самите цени,а стойността на парите се понижава. Едни от първите мислители на тази теория са Шарл Монтескьо и Дейвид Юм. Според Монтескьо цените на стоките ще се определят от съотношението между общата маса от стоки и съответно общото количество на парите в дадена страна. А според Юм, върху цените на стоките ще оказват влияние само стоките и парите, които се намират в сферата на обръщение.
Фишер характеризира т.нар. покупателна сила на парите. Тя се определя от количеството на материалните блага,които можем да си купим с една парична единица. Или казано по друг начин-покупателната стойност на парите ще зависи както от стойността на стоките, така и от стойността на парите. Според Фишер равнището на цените зависи от 3 причини:
1. Количеството на парите в обръщение
2. Скоростта на това обръщение
3. Обема на търговията с количеството на стоките
M.V=P.T , където "М" е номинално количество пари; "V" e скоростта на обръщение, тяхното произведение ще сформира общ разход или общ доход; "P" е средна цена на закупената стока и "Т" е общо количество на закупените стоки и услуги.
Количествен вариант на КЕЙМБРИДЖСКАТА ШКОЛА- според тази теория,парите освен като платежно средство, могат да служат и за съхранение и натрупване. От тук следва и различното поведение на отделните индивиди. Ако те предпочитат да държат богатството си като налични пари, т.е да го съхраняват и натрупват,то разходите за различните стоки ще се понижат и поради това ще се понижи и търсенето и цените на стоките. И съответно обратното твърдение също ще бъде вярно, ако се повишат разходите на индивидите , то търсенето на стоките и техните цени ще се повишат. И извода е, че колкото по-търсена е една стока, то толкова по-висока ще бъде нейната цена.
Друга теза за количествената теория на парите излага Кейнс. Той смята,че парите са законно платежно средство, в същото време определя стойността им с количеството на парите в сферата на обръщение и смята,че чрез държавното регулиране на количеството на парите и валутните курсове може да се регулира развитието на цялата икономика.
Друг представител на тази теория е Чикагската школа, известна като монетаризъм. Неин основоположник е Фридман. Според нея има тясна връзка между изменението в обема на платежните средства и колебанията на цените. Т.е тази теория се базира основно на ролята на парите в производствения процес. Можем да обобщим,че:
различията между монетаристите и Кейнс идват от факта, че според монетаристите неблагоприятното функциониране на икономиката е свързано с фактори като безработица, инфлация,различна парична политика. И сякаш самите монетаристи отхвърлят влиянието на паричните фактори и считат, че регулирането на паричната политика е функция на държавата. Докато според Кейнс на преден план идват инвестициите и влиянието на фискалната политика, т.е мерките които дадена страна ще приложи за контролиране и регулиране на държавния бюджет.
Според съвременните теории,могат да се направят няколко важни извода. Първият е, че величината "V" не е константна величина, а напротив, тя е променлива. Тя допуска асинхронност на взаимовръзките между паричната маса, БВП (брутен вътрешен продукт), БВПр, БВПн и абсолютното равнище на цените.
Следователно можем да направим извода, че противоречията между Кейнс и монетаристите са довели до два различни подхода в теорията за парите. В лицето на монетаристите това е съвременната количествена теория и от друга страна модернизираната от Кейнс, според който монетарската теория може да загуби възможността да окаже влияние в определена икономическа ситуация.
Независимо от тези противоречия можем да кажем, че икономическата теория в наши дни е придобила един обобщен вид. Като цяло колкото е по-търсена една стока,толкова нейната цена ще се повишава.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Резюме на количествената теория за парите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.