Риск и устойчиво развитие


Категория на документа: Други
Стопанска Академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов
Факултет: Мениджмънт и маркетинг

К У Р С О В А Р А Б О Т А

На тема:

"Риск и устойчиво развитие"

Предмет: Управление на риска

Изготвил: Преподавател:

2013г

Съдържание

1. Същност на риска................................................................стр. 3
1.1. Дефиниране на риска.....................................................стр. 3
1.2. Характеристика на риска.................................................стр. 3
1.3. Елементи на риска.........................................................стр. 3
2. Същност и принципи на устойчивото развитие.............................стр. 4
2.1. Същностни белези на устойчивото развитие........................стр. 5
2.2. Главна заслуга на концепцията за устойчиво развитие............стр. 5
3. Концептуални предизвикателства..............................................стр. 7
3.1. Главно концептуално предизвикателство............................стр. 7
3.2. Концептуална неяснота..................................................стр. 7
3.3. Частично разбиране за устойчивото развитие......................стр. 7
3.4. Обща неяснота на понятието...........................................стр. 7
3.5. Рискове, свързани с ограниченията...................................стр. 8
4. Риск и устойчиво развитие......................................................стр. 8
4.1. Устойчивото развитие, в пряка зависимост от политиката по управление на риска.......................................................стр. 8
4.2. Основни принципи, върху които се базира концепцията за устойчиво развитие........................................................стр. 9
4.3. Управление на риска ......................................................стр. 9
4.4. Основен проблем при управлението на риска........................стр. 9
5. Заключение........................................................................стр. 10
6. Използвана литература..........................................................стр. 11

1. Същност на риска
1.1. Дефиниране на риска
Думата риск е комплексна концепция, значението на която се развива във времето и сега е предмет на разногласия между естественици и социолози. Концепцията за риска произлиза от идеята за простата вероятност и последствията, чрез които се възприема опасността и източника на вина, създадено то психологически особености като степен на познатост, страх, потенциален мащаб на нещастията, както и на типа социологически особености. Изследванията на риска започва през 17 в. М. Дъглас. С течение на столетията концепциите за риска постепенно се изменят и развиват. В днешни дни изучаването на риска и споровете за неговото точно дефиниране продължават. Някои от дефинициите за риск:
• Риск е мярка за вероятността и тежестта на негативните резултати от определени събития;
• Потенциалните или нежелани последствия от събития и действия;
• Риск е мярка за несъответствието между различните възможни резултати от решението;
• Риск е вероятността от негативен изход;
• Риск е всеки неочакван изход от решение или действие и др.
1.2. Характеристики на риска:
• Рискът е явление от реалния живот, съществува обективно, не може да се премахне, а само да се ограничи, прехвърли, замести, раздели или компенсира;
• Рискът възниква в процеса на взаимодействие на човека и създадените от него стопански и обществени организации със заобикалящата бизнес и природна среда, с цел постигане на определени резултати;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Риск и устойчиво развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.