Родио "Фокус"


Категория на документа: Други


Шуменски университет
"Епископ Константин Преславски"

Факултет по хуманитарни науки

Курсова работа

по история на радиото

Тема: История на радио "Фокус"

Изготвила: Задал:
Татяна Петрова доц. д-р И. Петров
трети курс,
Журналистика

Шумен
2010

Радиоверига "Фокус" е създадена през 2004 година и е собстве-ност на първата частна информационна агенция "Фокус", която пред-лага денонощно новини на български и английски език.Собственик и президент на радио "Фокус" и на информационната агенция "Фокус" е Красимир Узунов. Той завършва висшето военно училище в Шумен. Става военен журналист във вестника на сухопътните войски в Со-фия. След като става цивилен започва да реализира идеята си за част-на информационна агенция. Така през 2000 година стартира информа-ционна агенция "Фокус", а през 2004 и радио "Фокус", което днес има регионални станции във всички големи градове на страната и се пол-зва с голям авторитет сред слушателите.

Първата радиостанция от веригата на "Фокус" стартира в град Сливен на 01.10.2004 г., след като "Фокус" закупува най-авторитет-ното местно радио - "Омега". За кратко време "Фокус" се налага като информационен лидер в региона, определящ дневния ред на новините. По този начин радио "Фокус" се превърща в най- модерната и бързо развиваща се медия в Сливенския регион. През същата година стар-тира и радиостанцията във Видин. През 2005 година радиоверигата "Фокус" разкрива свои регионални станции в градовете Шумен, Казанлък, Велико Търново, Благоевград, Дупница, Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Добринище, Варна, Смолян. През 2007 година са открити офисите на радиото в Кюстендил, Пазарджик, Асеновград. Ра-дио Фокус разкрива свои станции в Плевен, Симитли, Перник, през 2008 година. През 2009 година са разкрити регионални радиостанции в Бургас, Пловдив, София, Хасково, Дулово. Най-новото радио от вери-гата на Фокус е в Добрич, открито на 16.04.2010 година. Във всички градове радио ФОКУС оборудва своите офиси с най-модерна техника, във Велико Търново радиоверигата разполага със собствено студио за професионално изработване на цялостни джингъл пакети за радио-станции - сигнали, анонси, инструментали, рекламни аудио спотове - изготвяне на текст, музика, глас, специализирана аудио продукция за озвучаване на видео, театрални и публични представления.

Форматът на радиото е информационно-музикален. Новините обхващат политическия, икономическия, обществения, културния и спортния живот в страната, на Балканите и по света. Радио Фокус из-ползва мощният потенциал на агенция Фокус и по този начин локал-ната и регионалната информация, добивана от екипите на радиото се съчетава и допълва с висококачествената информация от страната и чужбина.

В 24-часовата програма на радиоверигата новинарските и пуб-лицистичните предавания се редуват с богата музикална програма съобразена с различните предпочитания на слушателите. Новинарски-те емисии са на всеки половин час и са бърз източник на информация от регионален, национален и международен характер, с мнения и ко-ментари по горещи теми. При важни събития в страната и чужбина, радиоверига "Фокус" има възможност за излъчване на извънредни емисии и преки включвания, за да могат слушателите първи да науча-ват какво се е случило в страната и света и да са съпричастни със ста-ващото. Радио "Фокус" излъчва винаги актуална трафик информа-ция.

Стремежът на радиоверигата е да се наложи като водещо радио в районите, където излъчва и да разкрие още станции там където все още няма офиси на радио "Фокус". Целта на "Фокус" е да се превърне в постоянен информационен и музикален спътник на слушателите. Ра-диоверигата обхваща 26 напълно самостоятелни радиостанции, а това което ги обединява е постоянният стремеж към добро професионално ниво, с което да отговори на изискванията на слушателите.

В пограмата на радиоверига ФОКУС е заложена достъпна ин-формация, съпричастност към проблемите, които решава страната, мястото на Бълтария в променящия се свят и ситуацията на Балка-ните, съчетани с максимално медийно покритие на всички значими събития. Редувайки на всеки половин час от денонощието централни и регионални новини, спорт, прогноза за времето и трафик информа-ция. Богат и непрекъснат информационен поток, съчетан със съвре-менна музика от 80 - те и 90 - те до наши дни.

За разнообразието на информационните блокове в програмите Радио ФОКУС разчита на опита на най - голямата българска Инфор-мационна агенция ФОКУС, която е партнюр с най - големите инфор-мационни агенции като РИА " Новости" (Русия), КУНА (Кувейт), Бе-та и Фонет (Сърбия), както и с още 112 агенции, които членуват в Све-товната организация FIBEP, в която Агенция ФОКУС е приета през 2003 година.

Основната функция на радиото е информативната - на всеки кръгъл час се излъчва емисия новини от страната и света, спорт и прогноза за времето, а на всеки половин час - регионални новини. Трафик информацията се излъчва през интервал от петнадесет мину-ти. Тази наситеност от полезна информация в полза на обществото оправдава напълно логото на радио ФОКУС - Националният инфор-мационен лидер. Информацията е представена кратко и ясно, подне-сена по достъпен за всички слушатели начин, без излишни уточнеия и пристрастия. Предавания с информационен характер са сутрешният блок на радиото "Добро утро, България", където се представят пред-стоящите събития от страната и региона, включени са коментари и мнения на политици, кметове, местни лидери. Разказва за всичко по - важно, което се е случило в българската и с ветовната история на да-дения ден, в който се излъчва предаването. "Фокус спорт" - преки ре-портажи и интервюта от спортни срещи. Гостуват спортни личности. Изготвя се обзор на най - важното спортно събитие от миналата сед-мица, включващо мнения и коментари.

Развлекателната функция е свързана с излъчването на различни стилове музика (без поп - фолк) и предавания посветени на тези сти-лове. Предаванията са всеки ден от понеделник до петък и в неделя от 21:00 до 23:00 часа. В понеделник е предаването, посветено на балканс-ката музика, "Кафене Балкан". Вторник - "Произведено в България" - предаване за българска поп, рок, денс и естрадна музика. В сряда - "Златни спомени". Освен с развлекателен то е и с образователен ха-рактер, тъй като представя историята на музикалните стилове и ха-рактерните за тях изпълнители, оставили следа във времето. "Встреча в сьiре" е пердаване за руската музика, което се излъчва в четвъртък. В петък е предаването "Студио Медитеран", посветено на латино, джаз и chillout музика. Дава се информация за историята и изпълни-телите на тези типове музика. "Вардар, Дунав и Марица" е предаване посветено на българския фолклор, традиции и обичаи, излъчва се в неделя.

Образователната функция на радиото е свързана с предаванията "За честта и славата на България", посветено на миналото и настоя-щето на българската армия; "За здравето" - предаване със здравна те-матика; "Светилник", посветено на духовността, историята и култу-рата на българите; "Изгрей зора на свободата", в което се разказва за революционните борби в България и Македония.

От есента на 2009 година по местната радиостанция на радио ФОКУС в Шумен всеки делник от 10:00 до 17:00 часа се излъчва "До-бър ден, Шумен", представящо актуални новини за събитията, които са се случили и предстои да се случат в града, интервюта с местни ли-дери, общински съветници и граждани.

Избрах да представя историята на радио ФОКУС неслучайно. Това е една от малкото радиостанции в страната ,в които не се обръща внимание само на политиката, събитията и личностите свързани с нея, но и на всички значими и интересни събития, които предстоят в по - големите градове на страната. Обръща се внимание не само на известните личности, но и на обикновените граждани, като се отразяват техните мнения и проблеми. През 24 - часа, в които се излъчва програмата на ФОКУС, водещите и репортерите предоставят на слушателите цялостна информация за предстоящитие събития в страната, какво предстои да се случи в местната и общинската администрация, в културния и обществения живот. С коментари и мнения по важни и значими проблеми за градовете и селата участват кметове, политици, депутати. На всеки кръгъл час се излъчва емисия новини от страната и света, спорт, време и трафик информация, а на всеки половин час - новините от региона. Музиката е основно българска и световна поп и рок. Във времето между новнарските емисии от различен край на страната се включват кореспонденти на радиото, представящи любопитни факти и събития за дадения регион. Това позволява на слушателите да станат съпричастни към случващото се в други региони на България. Да се запознаят с традициите, обичаите, историческите факти и забележителностите, характерни за тези краища на страната.

В радиопрограмата преобладават директните включвания от мястото на събитието, което дава възможност на слушателите да станат участници, да съпреживеят случващото се. Наживо се включват политици, анализатори, социолози, икономисти и експерти от различни области със свои мнения и коментари по актуалните за деня теми. По всяко време всеки слушател, който желае да изкаже мнение или да сподели свой проблем, може да се свърже наживо. Това е едно от големите предимства на радио ФОКУС, защото дава възможност на обикновения гражданин да се включи в ефира на радиото и да вземе отношение по дадената тема, проблем или събитие. Много малко медиите, които дават възможност за пряка обратна връзка със своите зрители или слушатели, и то без да ги прекъсват, щам започнат да се задълбочават в темата. Радиото предоставя свобода на словото и възможност всеки слушател да бъде изслушан.

От момента, в който започнах да следя радио ФОКУС, разбрах, че хората се чувстват по - свободни да кажат това, което искат, което чувстват, което мислят, в радиоефира, отколкото пред теле-визионната камера. Информацията не е изпълнена с излишни коментари, анализи, които да отегчават слушателя и да го накарат да престане да слуша, а кратка, ясна и точна информация, поднесена на достъпен и прецизен език, полезна и необходима за всеки човек. Слушателят е съпричастен със проблемите на страната и обществото, гражданин, който е запознат с най - различни теми, полезни в ежедневието му, информиран не само за политическата и икономическата ситуация, но и за всичко по - любопитно, което се случва в страната и света. Човек, който може да вземе отношение по различни теми и въпроси, а различните стилове музика позволяват на слушателите да отдъхнат в паузите между отделните информации.

С предоставянето на актуална и полезна информация, възмож-ността да се включиш наживо в ефир и да изкажеш мнение, да се за-познеш с любопитни факти и събития, ФОКУС те стимулира не само да си негов слушател, но и на следващия ден отново да искаш да си пуснеш неговата програма.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Родио "Фокус" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.