Роля на медиите във формиране на обществено мнение по проблемите на националната сигурност


Категория на документа: Други


Роля на медиите във формиране на обществено мнение по проблемите на националната сигурност
Анализ на медийните и обществени нагласи. Темата трябва да даде отговор на въпроса дали медиите могат ефективно да формират и отстояват обективни позиции по политиката и действията на държавните институции свързани с: дефинирането на понятието "национална сигурност"; основните заплахи за сигурността на страната; планирането и практическите действия за защита на националната сигурност в нейните основни аспекти - социално-икономически, вътрешна сигурност и противодействие срещу престъпността, военни, демографски, геополитически, свързани с влиянието на глобализацията и др. Ограничение - да се съсредоточи изследването върху не повече от два аспекта на сигурността по избор.

Кои според мен са трите най-сериозни заплахи за националната сигурност и какви следва да бъдат насоките за преодоляването им?

Проблеми и грешки в дефинирането на сигурността в българското законодателство. Какво трябва да бъде правилното и приложимо в практиката определение за национална сигурност.

Влиянието на глобализацията върху националната сигурност на България - положително или отрицателно.
Да се даде отговорна въпроса - ако е положително - защо и в какви аспекти; ако е отрицателно - в какви аспекти и да се формулират две-три възможности за преодоляването им.

Резултати от реорганизацията и реформата в българската армия - осъществи ли се целта - създаване на "малка, мобилна и по-боеспособна армия"?
По какви причини до момента не се осъществи закупуването на нов многоцелеви изтребител за българските ВВС?

Успя ли българското правителство аргументирано да убеди обществеността в необходимостта и ползата от наше военно участие в следвоенното "стабилизиране на Ирак"?

Доколко ефективна и практически работеща е системата за противодействие срещу тероризма в България?
Идеи и насоки за усъвършенстване на законодателството и организацията за реагиране и отговор на терористични инциденти

Ефективността на публичната комуникация на Министерството на отбраната след бомбения атентат в Кербала на 27 декември 2003 г.

Може ли да бъде победен тероризма и защо?

Роля на ООН и Европейския съюз в борбата срещу тероризма.
Обзор на съществущите нормативни документи, политики и практики и аргументирано лично мнение за тяхната ефективност. Основни проблеми и насоки за решаването им.

Какви могат да бъдат основните стратегически насоки за противодействие срещу тероризма?

Взаимовръзката медии-тероризъм. Могат ли медиите да ограничат влиянието на терористичните актове върху обществеността и как? Грешки на медиите в отразяването на тероризма и терористичните актове

Помагат или пречат медиите при отразяването на антитерористични операции за освобождаване на заложници?

Препоръчителна литература и източници:

1. Проданов,В.,Глобалните промени и съдбата на България,С.,1999.
2. Рачев, В. и колектив, "Национална и международна сигурност", ВИ, София 2005
3. Стоянов, Г., Рискове и заплахи за вътрешната сигурност на Република България. Фондация "Национална и международна сигурност", София, 2000.
4. Стратегия за национална сигурност, - закон, обн. ДВ бр. бр.19 от 8 Март 2011 г.
5. Национална отбранителна стратегия на Република България, Решение № 239 на МС от 14.04.2011 г.
6. План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2014 г, ПМС №333 от 29 декември 2010 г.
7. Концепция за националната сигурност на Република България, обн.ДВ, бр. 46 от 22.04.1998 г.
8. Закон за ДАНС
9. Закон за МВР
10. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
11. Проектозакон за управление на националната сигурност
12. План за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г., ДВ бр. 26 от 28.03.2007 г.
13. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България
14. Доклад за състоянието на отбраната и ВС на Република България, ДВ, бр. 44 от 12.06.2012 г.
15. Трифонов, Т., Пейчев, А., Тероризмът. София, 2003.
16. Стоянов, Г., Тероризъм, история и генезис. Военно издателство, София, 2003.
17. Бахчеванов, Г. "Система за национална сигурност. Институции и основни оперативни компоненти". Учебник. София, 2007.
18. Зафиров, Д., "Военно изкуство - минало и съвременност", ВИ, София, 1995.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роля на медиите във формиране на обществено мнение по проблемите на националната сигурност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.