Роля на мениджъра за намаляване на риска в управлението


Категория на документа: Други


ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий " гр. Велико Търново

Стопански факултет

Курсова работа

По Управление на риска

На тема:Роля на мениджъра за намаляване на риска в управлението

Изготвил: Проверил:
Веселина Недялкова Доц.д-р Анатолий Асенов
Фак. № БА-93К
Специалност:Бизнес администрация

Съдържание:

1. Определение на понятието "риск"

2. Управление на риска

3. Роля на мениджъра за намаляване на риска

Тъй като рискът е сложно явление, съществуват различни подходи към определението на това понятие. Рискът се развива като категория заедно с еволюцията на човешкия вид и присъства във всяка негова дейност

В икономическата литература,най-разпространеното определение за риска е като "вероятност от възникване на загуби или недополучаване на доходи в сравнение с прогнозираните резултати". Рискът е една особена категория от живота на всеки. Риск от финансова загуба, риск от негативни последствия от дадена ситуация и дори риск от физическа вреда. По същество рискът като определение може да се обобщи като една вероятност и свързаните с нея последствия. За риск, или опасност, се говори когато визираме вероятността за негативни последствия вследствие дадената ситуация, а вероятните позитивни последствия можем да назовем като възможност,шанс.

На практика рискът може да бъде само предвиждан и преценяван на база направени проучвания, имащи тежест в определената ситуация. В последствие, на база диагностичният анализ, следва да се прецени как да бъде избегнат излишен риск, до колко нужно е да бъде поет той, какви са начините да бъде сведен до минимум. Преднамереният риск по същество представлява напускане на едно относително устойчиво състояние на фирмена дейност и стремеж за реализация на друго, по-добро. Изхождайки от това, може да се каже също, че преднамерено и внимателно проучен риск е в основата на всяка успешна стопанска организация. За да бъде той поет обаче е необходимо определено ниво на информираност. Да бъде ясно на управленския екип, че очакваните доходи и преимущества са съразмерни на поетия риск.

Рискът, като такъв, е породен от промяната - желана или нежелана. В следствие с всяка промяна, настъпва определена несигурност, неопределеност, липса на информация в дадената предстояща ситуация и начините по които тя би могла да се промени в следващ момент. Можем да обобщим, че рискът всъщност е породен от промяната, водеща до неизвестен резултат. Изхождайки от това, необходимо е да споменем силите, които пораждат всяка промяна. В общия смисъл на думата можем да систематизираме тези сили в две групи - неуправляеми и управляеми сили за промяна. От гледната точка на фирменото дело и предприемачеството, в първата група, неуправляеми сили, можем да причислим пазарът и прилежащите му цена, качество и количество на предлаганата конкурентна стока, промените в технологиите, в бизнес средата (в това число политически, демографски, икономически и др.) както и форсмажорни обстоятелства (природни, социални и др.). Във втората група сили за промяна, управляемите, можем да причислим компетенцията на мениджъра и/или управленският екип на организацията, ниво на комуникация, степен на междуличностни взаимоотношения, политика на фирмата, форма на управление и контрол, и др.

В зависимост от различните критерии, в практиката съществуват различни видове риск:

Според произхода, вида и характера на факторите, които пораждат рисковата ситуация:

* странови риск - финансов, икономически, политически, трансферен, счетоводен, социален, културен, морален и духовен.

* пазарен риск - дели се на търговски(ликвиден), ценови, валутен и кредитен.

* технологичен и производствен риск ;

* природен, климатичен и географски риск

* риск свързан с международния бизнес

Според равнище на проявление на риска :

* риск на равнище държавно управление;

* риск на равнище фирмено управление (корпоративен риск);
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роля на мениджъра за намаляване на риска в управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.