Ролята на ценностите при изграждането на информационното общество


Категория на документа: Други
КУРСОВ ПРОЕКТ

по
Информационна цивилизация - същност, принципи, развитие

Тема:
Ролята на ценностите при изграждането на информационното общество

Разработил:
Научен ръководител:
Фак. №:

Специалност:

Форма на обучение:София

2014

Увод

Човекът има социално битие. Той е тяло (организъм) и разум (душа). Платон твърди, че тялото и душата са едно. Декарт смята, че тялото е механизъм задвижван от ума на човека. Тялото и душата са едно и от изключително важно значение за човека са: разума (познанието), волята, петте вида сетива, фантазията (представа, памет).
Най-съществено значение за човек е свободната воля. Човек е свободен да избира да прави добро или да не го прави, което е според детерминацията на човешкото развитие. Човек е особа - личност - субект, който живее, за да избира и избира, за да живее, както и избира как да живее. Цялата същност на човека, зависи от неговото битие, от избора който прави, от развитието и способностите му, от възможностите, които има.

Развитието на комуникационните технологии още в началото на ХХ век премоделира социокултурното време, преодолявайки заглъхването на културните събития чрез масовото книгопечатане и особено чрез аудио-и видеозаписа и съхраняването му на материален носител. Развитието на информационното общество /ИО/ в световен аспект се подкрепя от развитието на отделни глобализационни промени, а самото информационно общество е предпоставка за развитие на технологиите. Светът на информационното общество е светът, където реалността е информация и по-малко това, за което тя ни информира. Информационното общество се основава на концепцията за изграждане на непрекъснато развиваща се глобална информационна система, обхващаща човешки потенциал, информационни технологии, информационна инфраструктура, услуги, идеи и проекти, която е отворена за всички и облагодетелства всеки.
Цел на настоящата разработка е да разгледа основните аспекти при развитието на информационното общество и ролята на ценностите.
Задачите, които се поставят с тази цел са:
- да се направи опит за изясняване на понятието информационно общество;
- да се изяснят факторите, способстващи за развитието на информационното общество;
- да се направи оценка по отношение на развитието на информационното общество;
- да се разгледа ролята на ценносттите.

Същност и характеристики на информационното общество

Информационно общество е общество, в което производството, разпространението и употребата на информация са основните икономически, политически и културни дейности.То е резултат от промените, предизвикани от използваните на новите информационни и комуникационни технологии в цялостния обществен живот. Терминът "информационно общество" за пръв път се появява в Япония.

Основните характеристики на ИО са:
* Високо интелектуални производства на основата на компютърни информационни технологии и социални дейности;
* Висока заетост в сферата на услугите;
* Стремително увеличаване на обема на обменяемите данни, чието овладяване само с традиционните средства е невъзможно;
* Непрекъснат процес за квалификация в динамично променящия се свят - образование и самообразоване през целия живот;
* Увеличаване на социалната роля на инвалида - промените в характера на труда и управлението увеличава отговорността на човека;
* Глобализация - създават се условия за изграждане на общество без граници, елиминиране на фактора разстояние, движение към социална еднородност.
Развитие на информационното общество

Както е известно, първата индустриална революция е в края на XVIII век и се характеризира от такива нови технологии като парния двигател, предачната машина, металургичния процес на Корт и в по-широк аспект подмяната на ръчните инструменти с машини.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на ценностите при изграждането на информационното общество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.