Ролята на ценностите при изграждането на информационното общество


Категория на документа: ДругиВтората индустриална революция в края на XIX век включва развитието на електричеството, двигателя с вътрешно горене, изкуствените химикали, ефективния процес на отливане на стомана и началото на комуникационните технологии, ознаменувано от разпространението на телеграфа и изобретяването на телефона.

В края на XX век се извърши най-мащабната и най-всепроникващата технологична революция в цялата история на човечеството- информационната.
Историята на информационното общество се поставя в средата на XX век, с появата новата техника - създаден е компютърът от Джон Атанасов 1947г., транзистора от Джон Бардийн през 1948г., автоматизираните системи 1957г. През 70-те и 80-те години бурното развитие на технологиите предизвиква истинска информационно-комуникационна революция- открити са микропроцесорите, персоналните компютри, разработват се операционните системи, които позволяват мосовизирането на компютрите и започва изграждането на локални и глобални компютърни мрежи, въведени са в производство оптичните кабели, появяват се спътниковите и мобилни комуникации.

Информацията в електронен вид, намираща се в мрежата е достъпна във всякакъв конвертируем и преработен вид във всяка точка на планетата. На мястото на традиционните социални отношения вече се появява виртуалната социална организация. Класически пример за такава виртуална организация представлява Интернет. Това е истинска виртуална корпорация, която демонстрира разликата между новия и стария тип обществена реалност.

Алвин Тофлър популяризира терминът "информационно общество" в бестселърите си "Третата вълна" и "Шок от бъдещето". Тофлър е един от най- забележителните учени на нашето време.

Информационното общество е една нова, сложна и абстрактна концепция, за чието популяризиране и разбиране от обществото са нужни значителни усилия. Прогресът в информационните технологии и комуникации променя целия начин на живот.

Необходим компонент за създаване на структури на "информационното общество" е масовото разпространение на информационните технологии и създаването на техен потребителски контур.

Информационното общество отваря вратите на познанието за цялото общество и увеличава значително шансовете за професионална и духовна реализация на човека. Информационното общество е шанс за широки социални слоеве да намерят условия за по-добър труд, по-добро образование, по-добра среда за общуване; по-голяма свобода на придвижването.

Разбира се, преходът от постиндустриалното към информационното
общество е свързан с комплексни трансформации на всички равнища на
социокултурната система. "Постиндустриалното общество" се свързва от Д. Бел с възникването на "нова класа" от хора, работещи главно с информация- експерти, консултанти, технократи, специалисти в областта на комуникациите.

Най-напред най-главният резултат от технологичния прогрес и особено от развитието на информационните технологии се състои в прехода от понятието "система" към концепцията за мрежата (или "паяжината").
Мрежовата виртуална реалност във вид на интерактивна среда представлява принципно ново комуникативно пространство по сравнение с комуникативния континуум на масмедийния комуникативен и културен комплекс, характерен за ХХ век. Неговата специфика се състои в това, че цялата система от комуникативни действия и
отношения, а също така ресурсите, натрупвани в резултат на целокупната човешка дейност, се обвързват в единна глобална структура и могат да бъдат активирани във всеки момент на времето.

Създаване на информационно общество

Необходим компонент за създаване на структурите на информационното
общество е разпространението на информационните технологии и създаването на техния потребителски интерфейс. Показатели за конституиране на информационния компонент на социалните отношения могат да бъдат количествените параметри, изразяващи участието на мрежовите информационни системи в различни форми на жизнедейност, както и индикаторите за равнището на усвояване на дигиталната култура и интернализацията на нейните познавателни, поведенски и инструментални
компоненти.

Дялът на информационната икономика нараства непрекъснато. Симптомите, свидетелстващи за началото на информационния век са налице - бързо се съкращава времето за удвояване на натрупаните знания и се увеличават разходите по съхраняване, предаване и преработка на информацията. Създават се условия за изграждане на общество без граници - информационно общество.

Информационната култура може да се координира по различен начин с
наличните социални структури и различни типове социални взаимодействия с
определена степен на интензивност да се вписва във всякакви модели на комуникативно действие като експонира координацията между установените
стереотипи на създаване на континуум на масмедийното влияние и неговото
прерастване в киберпространство, формирано от мрежовите информационни
системи и глобалната мрежа Интернет. В информационното общество технологиите се произвеждат и функционират по достъпен за човека начин, извършва се засилена автоматизация и компютъризация в различните производства и в сферата на управлението.

Ролята на ценностите

Най-важен признак за наличието на информационно общество и дигитална култура представлява формирането на съответни ценности и ценностни ориентации, които биха могли да характеризират различно качество на социална интеграция.

Естествено, най-сериозният проблем, пред който би бил изправен един анализ на ценностните ориентации представлява необходимостта ценностите да бъдат идентифицирани от гледна точка на тяхната природа и да се дефинира техния "информациионен компонент". Казано по-просто - да се констатира промяната в ценностните ориентации на социалните субекти, обусловена от социалните комуникации "в мрежа", опосредстваните от информационните технологии форми на жизнедейност и произтичащите от тяхното усвояване символно-интеракционни модели.

Ценностите, прилагани в комуникациите, изразяват по-висока степен на съпричастност, лична ангажираност, съзнателност. Те ориентират поведението на участниците към взаимно зачитане и взаимопомощ, към общозначими ценности, като повишават етичната чувствителност на организациите. Може да се каже, че ценностите се налагат като обединяващ елемент в живата на организациите, а от там и в обществото. Развитието на технологиите, иновациите и интелектуалният капитал налагат изискването технологичният напредък да бъде въведен в някакви "хуманни рамки", за да спомогне за подобряването на живота на всички хора и "да се балансират материалните с духовните нужди на човечеството".

Проявата на ценности в общуването безспорно носи ползи, за това няма съмнение, но има също така и разходи за един такъв подход. При осъществяване на комуникации по повод решаване на задачи, свързани с работата, страните правят известни усилия и създават обществено благо, като разходите за неговото създаване в повечето случаи, са лични (частни).

Индивидуална ценност- притежанието на определена ценност изисква демонстриране на конкретни способности и умения. Пред хората се предявяват изисквания за притежание и на способности и умения за водене на преговори, постигане на съгласие и установяване на доверие, провеждане на политика за преодоляване различията, чувство на съпричастност, позитивно настроение, надежда и оптимизъм, работа в екип, умения за управление на емоциите (емоционална интелигентност).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на ценностите при изграждането на информационното общество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.