Ролята на ценностите при изграждането на информационното общество


Категория на документа: Други


Въвеждането на новите информационни технологии предполага особен вид политика на развитите дьржави, насочена кьм сьздаване на единен световен стопански комплекс. Като цяло това означава либерализация на икономиката, премахване на протекционистките бариери и сьздаване на световен пазар, който благодарение на глобалната мрежа Internet става многоканален, дьлбок, ефективен и интегриран.

Информацията не е средство за достигане на определена цел -тя самата вече е цел и произтича от присъща и ценностна система. Поради това ние не можем да откъсваме
революционизиращото въздействие на компютърните, мрежови и виртуални
технологии от тази социокултурна основа, която ги е породила. Те са
проникнати от сциентизъм, в тях е концентриран целият научен прогрес, който
стои в основата на тяхното непрекъснато усъвършенстване.

Ролята на комуникационните технологии за функционирането на социалните структури се изразява в това, че тяхното приложение модифицира времето на протичане на процесите, времето на взаимодействие, времето на възприятие на реалността, времето на актуализиране на социалните взаимодействия и способността да се отговаря на предизвикателства. Ако в традиционните общества ходът на времето е цикличен,всички действия се повтарят и нищо непредвидено от първоначалната програма за устройството на света и обществото не се случва, то в модерното общество основен принцип представлява изменението.

Заключение

Информационното общество е явление, което съдържа голям заряд за развитие и обхваща всички сфери на човешката дейност. Не може да се очаква, че общественото внимание по темата ще отслабне. Напротив, човечеството е в началото на една нова ера развитието си като цивилизация. Ще са необходими още много години, за да се прояви напълно потенциалът на информационното общество в световен мащаб и още много повече, за да се премине към общество, в което знанията са върховна ценност и основен публичен и частен капитал.

Информационните технологии представляват висша фаза в развитието на инструменталната рационалност. Именно те реализират на пълно идеята за целерационално действие като осигуряват единство между материалния процес, комуникацията, информацията, необходима за неговото управление и субекта, притежаващ пълен достъп до информационната система.

В съвременната обстановка на бързоразвиващите се средства за обработка и предаване на информацията, реализация на автоматизирана информационна и управляваща система се явява неделима част от съществуващите и бързоразвиващите се информационни технологии.

Използвана източници:
1. Кинг, А. и Б. Шнайдер. Първата глобална революция. С, 1992, с. 202.
2. http://virtualcenter-bg.net
3. http://www.helpos.com
4.http://ppm.swu.bg/media/31349/doulov,%20v.%20information%20technology%20and%20culture%20of%20modern%20society.pdf
5. http://tuj.asenevtsi.com

??

??

??

??

- 2 -

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на ценностите при изграждането на информационното общество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.