Ролята на физическото възпитание в подготовката на децата за училище


Категория на документа: Други


 Ролята на физическото възпитание в подготовката на децата за училище

Изготвил: старши учител Йорданка Димитрова Гатева

ЦДГ "Лудогорче"гр. Разград
Физическото възпитание е с доказано голямо значение за правилното психо-физическо формиране и развитие на личността на детето от предучилищна възраст и е решаващ фактор при подготовката му за училище. Всички положителни изменения в цялостното психо-физическо развитие на детето му осигуряват възможност за усвояване на елементи от новата и по-сложна дейност.

Физическото развитие подрастващите са обект на множество изследвания, чиято цел е да се уточнят параметрите на нормата и да се набележат мерки и действия за корекция на отклоненията от тази норма .В последните години все повече се говори за проблемите във физическото развитие, а от там и развитието на децата от предучилищна възраст. Проблеми като наднорменото тегло, хиподинамията, акселерацията и други са израз именно на липсата на физически упражнения и спорт. Спортуващото дете се развива по-добре физически, придобива известно самочувствие от постигнатите резултати, увеличава социалните си контакти, обогатява познанията си, стабилизира психиката си. Накратко, в здраво тяло - здрав дух.

Физическото развитие е резултат от въздействието на много фактори, които се обединяват в няколко групи: условията на живот, наследственост, целенасочени въздействия.

В последните години се забелязва занижаване на резултатите от физическата дееспособност на децата на които им предстои постъпване в училище, а това ни провокира да потърсим отговор на този въпрос, като разширим проучването сред родителите и учителите.

Цел на нашето изследване е да се проучи състоянието и тенденциите на физическото възпитание и развитие на 6-7-г. деца

За постигане на целта набелязахме следните задачи:
1 .Да се осъществи анализ на литературата по проблема.
2. Да се диагностицира физическото развитие на 6-7-год. деца.

3. Да се изследва оценката на учителите и родителите за физическото възпитание на 6-7-годишните деца.

Обект на изследването е физическото възпитание на 6-7 годишните деца.

Предмет на изследване са технологиите, основани на здравословния начин живот на 6-7-год. деца.

Изследването се осъществи в периода 04.2013 г. - 05.2013 г. в ЦДГ "Лудогорче" град Разград с 28 родители и 28 деца от подготвителна група "Дъга" /6-7 г/. В процеса на проучване бяха анкетирани и 12 педагози, работещи в детското заведение.

Обект на проучване и анализ бяха следните проблеми и постановки:
* Основни понятия във физическото възпитание
* Физическото възпитание в предучилищна възраст
* Физическото развитие на децата от подготвителна група.
Методи:
* Тест за разкриване на физическото развитие на децата от подготвителна група Тест за диагностика на физическата дееспособност на децата./по метода на И.Попов
* Анкета с учителите
* Анкета с родителите
Анализа на получените резултати от физическата дееспособност на децата не ни изненада. Ръст от около17% по почти всички параметри в теста на изхода, а това не е лош резултат.
Отговорите на колегите също не ни изненадаха, защото добре знаехме за състоянието на спортната база на детската градина, което в последните години се влошава, а това влияе на качественото провеждане на образователно-възпитателния процес.

Логично беше, да потърсим причините за това състояние на физическата подготовка на бъдещите първокласници, според учителите, със следващия въпрос: "На какво се дължи това според вас?". Всички отговарят еднозначно /100%/: Остаряла материална база, липсата на салон за провеждане на занимания по физическо възпитание.

На въпроса:"Намирате ли връзка между честото боледуване на децата и физическото възпитание в детската градина?", отговорите са следните: 58% смятат, че има пряка връзка между физическото възпитание и боледуването на децата. 17% са на мнение, че боледуването на подрастващите няма нищо общо със физическото възпитание в детската градина. 25% отговарят, че връзката е не пряка.

Интерес представляват отговорите на учителите на въпроса: "Участват ли родителите в съвместни екскурзии и излети, организирани от детската градина?" 58%, смятат, че родителите не проявяват интерес към такава съвместна дейност. Останалите 42% са на мнение, че част от тях биха се включили. Този въпрос поставихме и на родителите и ще коментиране техните отговори на следващ етап.

На въпроса относно интереса на родителите към здравословното хранене на децата в детската градина 33% от учителите смятат, че родителите се интересуват от здравословното хранене на децата, но останалите 67% са на мнение, че родителите не проявяват интерес по този въпрос.

Резултати от анкетата с родителите:

На въпроса дали са компетентни учителите в детската градиназа да реализират успешно учебното съдържание по физическо възпитание, родителите дадоха следните отговори: 36% смятат, че учителят в детската градина е достатъчно компетентен да провежда заниманията по физическо в детската градина. Почти толкова родители (39%) отговарят, че за многопредметник, учителят в детската градина се справя успешно. Прави впечатление, че една част от запитаните (14%) са на мнение, че физическото възпитание в детската градина трябва да се води от специалисти. Малка част от родителите смятат, че физическото възпитание не е от значение -11%.

На въпроса дали наблюдават зависимост между успеха по физическото възпитание и обучението по другите образователни направления в детската градина, родителите отговарят по следния начин: 57% са на мнение, че физическото възпитание не влияе на успеха по останалите образователни направления. Само 7% (едва двама родители) считат, че физическото възпитание влияе върху успеваемостта по останалите образователни направления. 36% от запитаните са отговорили, че физическото възпитание има интегративна връзка с някои от направленията в детската градина.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на физическото възпитание в подготовката на децата за училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.