Ролята на изобразителното изкуство за формиране личността на детето в началното училище


Категория на документа: Други
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

КУРСОВА РАБОТА

ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

НА ТЕМА

Ролята на изобразителното изкуство
за формиране личността на детето
в началното училище

Изготвил: Проверил: ................................
Диана Георгиева /доц. д-р Д. Балкански/

Ролята на изкуствата за общото развитие на детето е актуална във всички времена чак до наши дни. Ролята на изобразителното изкуство при формирането на детското съзнание нараства и е свързано пряко с промените в културните и социалните процеси на обществото.

Учебно-възпитателният процес по изобразително изкуство в различните училищни степени, съобразен с възрастовите и индивидуалните възможности на учениците, има два аспекта. От една страна е насочен към усвояване на знания, изобразителни умения и навици, а от друга - към развитие на процесите, свързани с мисленето, зрителното възприемане, въображението и емоционалната отзивчивост към заобикалящата действителност. Интелектуалните възможности и творческата изобретателност в началното училище се определят от спецификата на учебното съдържание и използваната дидактическа технология, от професионалната подготовка и творческия подход на преподавателя по изобразително изкуство.

В обучението по изобразително изкуство има постоянно натрупващ се обем от знания и практически умения и т. нар. "спираловиден начин" на разширяване и усъвършенстване на изобразителните възможности за художествено изразяване.

Изобразителното изкуство притежава изключителни възможности не само да разкрие богатата душевност на човека, но да формира личността като "субект на обществено - историческата практика и култура". Очертаването на проблемите на изобразителното изкуство е свързано и с въпроса за мястото и ролята на възпитателните задачи и тези за изграждане на естетически възприятия и представи.

Изобразителното изкуство спомага за развитието на мисленето при учениците от І до ІV клас. Посредством мисленето учениците опознават явленията от заобикалящия ги свят, съществени черти, особености. Без участието на визуалното мислене е невъзможно творческото изобразяване. Обогатяването на визуалния опит и натрупаната информация в занятията и уроците от различните области на програмното съдържание разширява интелектуалните способности на децата. Децата анализират и съпоставят белези и отношения между външните и вътрешните особености на образите и обектите, изразени чрез цвят, форма, конструкция, движение и т.н., които намират условен израз в детските изобразителни творби. Спецификата на изобразителната дейност дава възможност за възпроизвеждане на усвоените знания и за творчески решения у учениците. Това допринася за проява и развитие на абстрактно - логическите мисловни процеси, повишава интелекта и самочувствието на младата личност.

Изобразителното изкуство "развива различни типове мислене като конструктивно, комбинативно и вариативно" чрез различни изобразителни проблеми в начална училищна степен - изграждане на вариативни образи чрез комбиниране на едни и същи изходни форми, апликиране на растителни или геометрични елементи от гланцова или велурена хартия, преобразуване на образи от типа на мозайка, домино, пъзел.

Изобразителното изкуство има значение за възпитание на естетическите възприятия и представи у всяка ученическа личност. В основата на естетическия вкус стои художественото възприятие. Художественото възприятие представлява "магическо съчетание на мисъл, воля, емоции, въображение" и следователно е един от съществените психологически параметри на художественото преживяване. Без естетически вкус не можем да имаме пълноценно възприятие на художествените ценности. Естетическият вкус има парадоксален характер - от една страна той има общи основания и признаци, присъщи на всички хора, от друга - той е с дълбока индивидуалност за всяка личност. Изграждането на естетическо отношение чрез изобразителното изкуство е важен фактор за разкрепостяване на личността на детето, създава благоприятни условия за отприщване на неговата интелектуална, емоционална и волева енергия, ориентирани към развитието на детската личност.

Специфичното въздействие на изобразителното изкуство върху децата се изразява и в неговата възпитателна роля. То е главно средство за естетическо преживяване, защото е аналог на живота и особена форма на човешкото и толерантното общуване. Поради това, когато е реалистично и дълбоко художествено, изкуството е и главно средство за естетическо възпитание.

Активната изобразителна дейност съдейства за развитие на образната памет у децата, което влияе положително за развитието на мисловните процеси и въображението. Паметта "осигурява възможности за обогатяване на детското съзнание, за реализация на естетическите усещания". Трайното запаметяване и изобразително възпроизвеждане зависят не толкова от възрастовите характеристики, колкото от естетическите качества на нагледния материал, от възможностите за анализиране и активното участие на децата в този процес.

Много често в часовете по изобразително изкуство богатата и непринудена детска фантазия създава весели образи чрез одухотворяване на различни обекти и ги превръща в образи на хора или животни. Подобни изобразителни задачи спомагат за развитието на детското въображение и фантазия, оригиналност, комбинативност, вариативност.

Като един от водещите показатели за развиващите функции на учебния процес трябва да се отбележи ролята на проблемно - ситуационния подход. Поставянето на децата в проблемни ситуации подпомага активизиране на тяхната умствена дейност, създава предпоставки за прояви на творческо въображение и обогатява чувствителността им, възпитава качества като самостоятелност, инициативност, определена критичност и самокритичност.

Изобразителното изкуство действа благоприятно на детското въображение. В процесите на изобразяването се създават нови реални или фантазни изображения. Те могат да послужат за основа на изграждане на отделни рисунки или сюжетни композиции като се използва репродуктивното, конструктивното и творческото въображение. Творческо решение е налице, когато децата измислят нови образи и ситуации, като оформят изобразителни продукти по според собствените си виждания, използвайки натрупани образни представи.

Изграждането на единен, цялостен образ на света чрез учебно - възпитателната работа по изобразително изкуство съдейства за интензивно участие на психичните мисловни процеси, които от своя страна допринасят за развитие на интелектуалните сили, емоционалната отзивчивост и творческата активност на детската личност.

Емоционално-естетическите преживявания, активизиращи детската чувствителност, се проявяват и при непосредственото общуване с произведенията на изобразителните изкуства. Развива се визуалното мислене, обогатяват се детските познания, осъществяват се широк кръг възпитателни задачи. Особено важно изискване за тези уроци е да се търсят индивидуални мнения и становища на децата относно впечатлението им за разглежданите творби. Освен изказването на тези мнения е желателно дори провокирането от страна на учителя на дискусии по различни индивидуални становища. За ефективността от целите и задачите на урока особено важен е и фактът, че децата ще се опитат да мотивират критичните си мнения, ще се опитат да спорят помежду си по естетически проблеми и художествени решения, естествено под вещото ръководство на педагога. Това са всъщност първи опити за мотивирани становища и мнения на малките ученици.

Възприемането и общуването с произведенията на изобразителните изкуства изисква висока интелектуална подготовка и проява на силна емоционална чувствителност от страна на учениците. Имайки предвид специфичните възрастови особености на децата, техния опит, познания и разбиране, е необходимо учителят да се съобразява с това при подбора на произведенията на изобразителните изкуства. Същевременно педагогът е длъжен постепенно да насочва учениците към стойностните ценности в изкуството, към художествено-естетическата, познавателната и нравствената стойност на разглежданите произведения.

Цветовете в произведенията на изобразителните изкуства предизвикват значително по - сложни емоционални състояния в съзнанието на учениците. Тяхното въздействие надхвърля границите на непосредствените усещания, а колоритните съчетания в тях предизвикват богата гама от преживявания и емоции. Цветовете се асоциират с разнообразни определения: червен - активен, енергичен, възбуждащ; жълт - весел, привлекателен, ободряващ; оранжев - жизнерадостен, пламенен. Подобни определения могат да се срещнат и за зрителните въздействия на линиите при общуване на учениците с произведенията на изобразителните изкуства: нервна, драматична. Познаването на психофизиологическите въздействия, които оказват върху учениците различните изобразителни елементи (цвят, линии,форми и др.) на художествения образ, придава на въздействието им върху тях по-голяма емоционално-изразителна сила.

Обсъждането на получените изобразителни резултати (конферанс) на учениците е мощно средство за стимулиране на техните положителни емоционални преживявания. Одобрителната оценка е особено важна за учениците, естествено обоснована и представена пред целия клас от учителя. Качественото изпълнение на поставената изобразителна задача носи на учениците позитивни чувства на задоволство, удовлетворение и успех от добре свършената работа, повишава самочувствието им, стимулира ги за по-нататъшни изобразително - творчески успехи. Конферансът поддържа и разширява интереса на учениците към изобразителната дейност, чрез него се изтъкват допуснатите от тях неточности и слабости, предоставя се възможност децата сами да анализират и оценяват творбите си от определени позиции по конкретни показатели.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на изобразителното изкуство за формиране личността на детето в началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.