Ролята на моделирането в уроците по изобразително изкуство в началното училище


Категория на документа: Други


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

КУРСОВА РАБОТА

ТЕМА: РОЛЯТА НА МОДЕЛИРАНЕТО В УРОЦИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

ИЗГОТВИЛ:
НИКОЛ ХРИСТОВА КАДИЙСКА
СПЕЦИАЛНОСТ: ПУНУП ИНО
І КУРС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
ФАК. № 1342774139
ВАРНА
2014

Моделирането е един от видовете изобразително изкуство,чрез който се създават фигури и изделия от меки материали. Този вид изкуство е достъпно за обучение както в детската градина ,така и в училище. Занятията по моделиране способстват формирането на умствените способности на децата,разширяват художествения им кръгозор,съдействат за формиране на творческо отношение към обкръжаващия свят.

Децата на 6-7 години,идващи в училище имат много ниско ниво на развитие на моторните навици,което много ярко се проявява в неумението да начертаят права линия,да напишат печатна буква по образец,да изрязват хартия,да лепят и рисуват.

Многобройните психологически изследвания показват,че съществува пряка зависимост между развитието на тези навици и нивото на общо психическо и интелектуално развитие на детето.

За развитие на финните двигателни умения съществуват много разнообразни упражнения по моделиране с глина и пластилин. Занимавайки се с тази дейност, децата се учат на съчетаване на декоративните елементи и тяхното разположение върху предметите. Творческите способности на детето по време на моделиране могат да се проявят в различни направления: в предварително създаване на скици на хартия,в обмисляне на елементите на модела,в създаване на предмети с декоративен характер за украса на помещението,в умението да намери начин за изобразяване и оформяне на предмета,в умението да пренесе навиците за декоративно моделиране върху предмети с недекоративен характер.

За развитие на зрително-моторната и зрителна памет може да се даде на детето работа по образец,който се осъществява по следния начин:първо детето работи с постоянна зрителна опора на образеца. После времето за разглеждане значително се съкръщава в рамките например на 20-30 секунди в зависимост от сложността,като така се дава възможност да се разгледа и запечата в паметта образа.

В декоративното моделиране голямо значение има работата над формата. Колкото по-често детето наблюдава предмети от декоративно-приложното изкуство,толкова по-бързо у него се натрупва зрителен опит. Децата наблюдават писани паници,чаши,вази с декорации,дървени прибори,дървени детски играчки,килими,шевици итн. Те анализират формата им,пропорциите и детайлите. Моделирането на такива предмети и възпроизвеждането им по памет учи детето самостоятелно да създава интересни по форма и декорация предмети.

Развитието на детското творчество в моделиране много зависи и от уменията на самото дете да работи с глина и пластилин и съответните инструменти за тях. Тези умения се придобиват чрез самото упражняване на тази дейност,тъй като изделията от глина,тесто и пластилин изискват прецизна и внимателна обработка извършвана както чрез пръсти,така и с помоща на инструменти(дъска,ножче,шпатука,мокри кърпи...)

Когато се занимават с моделиране,децата получават и определено физическо натоварване,което има място както по време на подготовката на материала(омесване на глината или пластилина),така и по време на самия процес на работа.

Желанието на детето да създаде красив предмет и да го украси,в голяма степен зависи от вниманието на учителя към работата на детето. Учителя трябва внимателно да наблюдава работата на децата,да показва на другите произведения на съучениците им,да дискутират по изработените предмети,децата да получават окуражаване и похвала за сътвореното. Всички действия на преподавателя трябва да бъдат насочени към това да научи детето на различни начини на изобразяване на предмети и да предизвика у него желание да направи своето изделие колкото се може по-интересно и красиво,да го накара да разбере че от него се очаква именно такава работа.

Въпреки че децата идват в училище с достатъчно развити процеси за възприятие,техните възприятия в учебната дейност се свеждат до познаването и назоваването на форма и цвят. При първокласниците отсъства систематичен анализ на самото възприемане на свойства и качества. Възможностите на детето да анализира и диференцира възприеманите предмети,са свързани с формиране у него на по-сложен вид дейност от тази да усеща и различава отделните непосредствени свойства на предметите. Този вид дейност се нарича наблюдение и особено интензивно се развива в процеса на началното обучение.

Игрите,приказките и илюстрациите се включват в занятията по моделиране и създаване на различни изделия. Тези способи се изменят и усъвършенстват в зависимост от възрастта на детето и условията за неговата художествена активност. В началните класове равнището на развитие на отделните деца не е еднакво,което трябва да се взима под внимание от учителя. Игровата форма на организация на урока значително повишава творческата активност у учениците. Трябва да се знае също така,че приказните сюжети са със най-силно въздействие и възбуждат детското въображение.

Детското художествено творчество(фигурки от пластилин или глина и други изделия) са особено ценни. За възрастните ценното е това,че те отразяват своеобразието на детското отношение към света. За самото дете-това е веществено свидетелство за неговите възможности и постижения,нещо което може да се постави на масата или да се закачи на стената,показвайки на другите това което само е направило. Педагозите и родителите трябва да се отнасят към това напълно сериозно и с необходимото внимание. При подходящо отношение от страна на възрастните,моделирането в края на училищната възраст прераства в художествено творчество,в което детето може ярко да изяви своята индивидуалност.

Всяко нещо направено от фантазията на детето се състои от елементи получени от реалността и станали част от детския опит. Колкото по-голям е този опит,по-разнообразни са впечатленията и преживяванията,толкова по-богат е материала който ползва въображението. За да свърже по-добре фантазия и реалност,учителя има за задача да разширява опита на своите ученици и да възпитава у тях способност за неговата актуализация с възрастта.

Съдържанието на предмета"Изобразително изкуство" в началното училище се явява основата на общото художествено развитие на детето. Това е важен етап за познанието в областта на изкуството и ако не се премине с необходимото внимание,то това е в ущърб на по-нататъшното художествено развитие на личността.

В периода І-ІV клас се поставя фундамента,основата на художествените представи. Всяка следваща учебна година е стъпка в цялостното художествено развитие. Учителя трябва да подсигури поетапно,постепенно натоварване на съзнанието на детето за богатството и многообразието на изкуството,неговата връзка с живота на всеки човек и всеки народ. Именно връзката на изкуството с живота(а не просто самото изкуство)се явява основното съдържание на този учебен предмет в началното училище.

Учебната програма е съставена така,че да даде на учениците ясни представи за системата на взаимодействие между изкуството и живота. Предвидено е широко използване на жизнения опит на детето,дадени са примери от обкръжаващата действителност. Работата основана на наблюдения и естетически преживявания е важно условие за да усвоят децата учебния материал. Стремежа да се изрази собствено отношение към действителността е източник за развитие на образното мислене. Главна е ролята на учителя за приобщаване на децата към изкуството. Именно той създава по време на урока емоционално-образната атмосфера,поставя целите и организира живото общуване между децата и художествените произведения по такъв начин,че изкуството да служи за развитие на духовния свят на детето.

Художествената дейност на учениците по време на урок,намира разнообразни форми на изявяване-изображения в плоскост(живопис,графика),изображения в обем(скулптура),декоративно-приложни работи,обсъждане на произведения на изкуството,обсъждане работи на съученици,подбор на илюстративен материал по изучаваната тема,четене на литературни произведения,слушане на музикални композиции и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на моделирането в уроците по изобразително изкуство в началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.