Ролята на моделирането в уроците по изобразително изкуство в началното училище


Категория на документа: Други


По време на курса на начално обучение учениците се запознават с най-ярките произведения на архитектурата,скулптурата,живописта и декоративно приложните изкуства. Огромно значение има запознаването с художествената култура на своя собствен народ.

Художествените знания,умения и навици са основно средство за приобщаване към художествената култура.Средствата за художествено изразяване-форма,пропорции,пространство,обем,ритъм,композиция-се усвояват през целия процес на обучение в училище.

В първи клас децата се запознават с меките материали глина и пластилин. Те се научават че обема заема своето място в пространството и може да се разглежда от различни страни. В този етап те се научават от парче пластилин да направят птица,животно,орехчета,раковини...,все неща свързани с преките им наблюдения върху природата.

Във втори клас се учат да моделират с пластилин чрез разточване и разтягане от цяло парче,а не чрез лепене на отделни части.Учат се и да украсяват чрез вдлъбване,налепване,нарязване с ножче за пластилин.Правят фигури от тесто,запознават се с предмети и орнаменти от българския фолклор. Моделират върху глинена плочка чрез отпечатък.

В трети клас се запознават с моделиране на кръгла фигура,различните видове релефи(барелеф,орелеф,негативен релеф),изработват предмети от сферата на народно-приложните изкуства.

В четвърти клас нараства значението на колективната работа в учебно-възпитателния процес.Децата правят пространствени проекти,моделират използвайки елементи от народното творчество,създават фантазни персонажи. В този етап на обучение децата:

-усвояват основите на дейностите плоско изображение,обемно изображение,художествено конструиране върху плоскост,в обем и пространство,декоративно-приложна дейност с използване на различни художествени материали.

-придобиват първични навици за изработване на скулптури и декоративно-приложни изделия,начални навици за пространствени изображения и човешки фигури в обем

-развиват своите познавателни и наблюдателни способности

-започват да разбират особеностите на образния език на скулптурата

-учат се да анализират произведения на изкуството,придобиват знания за конкретни световно известни скулптури,учат се активно да използват художествените термини и понятия.

-овладяват начален опит за самостоятелна творческа дейност а също така придобиват навици за колективно творчество

Първите занятия по моделиране запознават децата със скулптурата като един от водещите видове изобразително изкуство. За да се улесни прехода от първичните плоски рисунки към обемно изображение,за основа на скулптурата се използват тези детайли които децата са рисували с четка,изрязвали са с ножица и после са съединявали във фигура-силует.

Започва се с усвояване на основните методи за моделиране:размачкване,разтягане,изтегляне ,оформяне на меките пластични материали глина,пластилин ,тесто и др.Може да се използва метода при който учителя поставя на дъската рисунка на която са изобразени различни по форма плодове и зеленчуци. После правейки се че има парче пластилин между дланите си ги движи така,че да формира съответната обемна форма от рисунката,като задачата на учениците е да познаят с кое движение коя обемна форма се моделира.След това упражнението продължава с реални парчета пластилин.

Моделирането може да се класифицира според използвания материал-глина,тесто,пластилин,сняг и други меки материали. Всеки от тях има своите особености и възможности и затова е добре учителя да поставя задачи,които да включват използването различни материали.

Глина-природен материал,който се е добивал още в древността и е използван за направата на посуда,играчки и други предмети за бита. Моделирането с глина е лесно,не се налага предварително да се затопля в ръцете за да е пластична(както при пластилина). В училище се използва по-рядко,защото се изисква предварителна подготовка,сериозно почистване на работните места след употреба и изпичане на готовото изделие.Следва процес на оцветяване,лакиране и др.,което прави глината по-подходяща за използване в специализирани кръжоци.

Пластилин-изкуствен материал,специално създаден за моделиране.Направен е от пречистен глинен прах с добавка на восък,глицерин,мазнини,оцветители и други вещества,в зависимост от вида и качеството на пластилина.В училище това е най-често използвания материал за скулптуриране.Затопля се и се размачква в ръце преди употреба-не се нуждае от друга подготовка,цветен е,няма нужда от изпичане,позволява чрез смесване да се получават допълнителни цветове. Пластилина позволява създаването на разнообразни изображения-обемни,всички видове релефни,плоски картини и при подходяща температура задържа формата си дълго време.

По съдържание моделирането може да бъде-предметно,сюжетно,декоративно и комплексно.

При предметното моделиране децата пресъздават конкретни изображения-плодове,зеленчуци,играчки,фигури на хора и животни,битови предмети. Това за децата се явява по-лесна дейност отколкото рисуването защото работят с реален обем.

При сюжетното моделиране се създават композиции в които отделните образи са свързани помежду си: по смисъл(герои от една приказка),по разположение в пространството(общ сюжет),по пропорции(еднакъв или различен размер в съответствие със сюжета),по динамика(героите се държат за ръка,бягат,гледат в различни посоки или един в друг итн)Сюжетното моделиране изисква по-голяма предварителна подготовка и време,затова се планира да се проведе не само в един,а в няколко последователни урока.

При декоративното моделиране децата създават декоративни или декорирани изделия-вази,маски,пана,орнаменти идр. Тези изделия са свързани с бита,затова имат голям смисъл за детето. Този вид дейност позволява децата да се приучават предварително да обмислят тема,да изготвят скица във вид на рисунка,да уточнят формата на предмета,декорирането му и мястото което той ще заеме в пространството. Работата по декориране учи да се използват върховете на пръстите,прави ги по-гъвкави и чувствителни към формата.

По вид скулптурите могат да се разделят на: кръгла скулптура и релеф.

По начин на пресъздаване на образа-по памет,по словесно описание,по рисунка,от натура и др.

По начин на организация на работата с децата-индивидуални,колективни и комплексни занимания(когато моделиранто се съчетава с други видове художествена и познавателна дейност,игри)

Основните методи на моделиране са-конструктивен,скулптурен и комбиниран.

Конструктивен метод-образът се създава от отделни части. По този начин децата работят от най-ранна възраст 2-3 год. И често сами го откриват за себе си. С развитието на въображението,умението да контролират действията с ръце,способността да планират работата си,този метод се усъвършенства. Увеличава се количеството детайли,усложнява се взаимното им разположение,изработката става все по-изразителна и детайлна.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на моделирането в уроците по изобразително изкуство в началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.