Ролята на предприемача в съвременния бизнес


Категория на документа: ДругиМеждународно Висше Бизнес Училище
Ботевград
Дистанционно обучение

Курсов проект по Основи на Управлението

Разработил: Васил Георгиев Иванов
Факултетен номер - 20229
Специалност - Бакалавърска програма "Бизнесадминистрация" 1 курс

1) Теоретична част: Тема първа - 1. "Ролята на предприемача в съвременния бизнес"

2) Практическа част: Тема трета - Казус 1 "Хлебозавод" ЕАД

Проверил: доц. д-р Г. Куртева
Януари 2014 г.
Гр. София

І.

Ролята на предприемача в съвременния бизнес

В продължение на много години хората и на първо място учените си задават въпроса: Какво е предприемачеството и каква роля играе то? Както практиката на предприемачеството, така и научното му осмисляне преминават през дълга еволюция, докато се стигне до днешното им разбиране и проявление.

Някои автори свързват предприемачеството с поемане на стопански риск, други с организацията и координацията на икономически ресурси, трети наблягат на изобретателността на предприемачите, а четвърти - го свързват с осигуряването на капитал.

Много сериозен принос в разбирането на предприемачеството и ролята на предприемача дава известният учен-икономист Йозеф Шумпетер. Той потвърждава и доказва теорията за дългите цикли на конюнктурата на руския учен Николай Кондратиев. Шумпетер извежда на преден план фигурата на предприемача, който според него е особен вид индивид с широк поглед за процесите и явленията, способен да поема разумен риск и да търси възможности за реализирането на иновации на пазара. "Иновативният предприемач" на Шумпетер е двигателят на икономическото развитие.

В нашето съвремие за водещ изследовател в областта на предприемачеството е считан американският учен Питър Дракър, чиято основна книга "Новаторство и предприемачество" е наричана "библията на предприемачеството". Той прави важно заключение - че предприемачеството е по-скоро социално-психологическо, отколкото икономическо явление. Според Питър Дракър предприемачеството води до натрупването на богатство и създаване на ценности. Това богатство се създава от хора, които могат да рискуват средствата, времето и дори своята кариера, за да създадат нещо ново и полезно.

В теорията на предприемачеството са известни няколко научни школи:
- Френска школа - най-ярки представители са Ричард Кантилион и Жан Батист Сей. Според тях, предприемачът е индивид, притежаващ способност да предвижда нещата, готов да рискува, устремен към бъдещето, надяващ се на печалба, но и готов да понесе загуби.
- Австрийска школа. Най- ярки представители са Лудвиг фон Мизес, Хайек, Йозеф Шумпетер. Според тях, главното е да се прави не това, което другите правят и не така, както другите го правят. Те смятат, че основата на предприемачеството се корени в иновацията, а не собствеността на предприятието.
- Американска школа, чиито представители Питър Дракър /смятан за баща на предприемачеството/, Кирцнер, Хайнеман, Веспер, Тимонс и други. Те свързват предприемачеството с несигурността и риска, но и акцентират върху промяната.

Предприемачеството е система на стопанисване и управление,която е основана на иновацията и риска,чиято цел е получаване на предприемаческа печалба.В широк смисъл предприемачеството се определя като специфичен фактор на общественото възпроизводство,който осигурява необходимата динамика във възпроизводствения процес чрез създаване на нови,по-ефективни комбинации на факторите на производство.Предприемачеството може да се осъществява във всички сфери - образование,здравеопазване,високи технологии и други.То може да обхване началния стадий в развитието на фирми от всякакви видове, независимо от типа на пазарите и производството.

Предприемачеството изисква знания, интуиция, фантазия, упорство и всеотдайност, издръжливост, дързост, умения за намиране на решения и за решаване на възникналите проблеми. Интереса към предприемачеството е свързан с осигуряването на нови работни места. То е фактор за повишаване производителността на труда, която пък е резултат от подобрената организация на производството и внедряването на нови технологии. В посочения аспект предприемачеството е своеобразен фактор за динамично икономическо развитие и в това се изразява неговата изключително важна роля за икономиката днес.

Предприемачеството се обяснява чрез характеристиките и ролята на предприемача. Успешните предприемачи могат да бъдат различени от неуспешните на база на набор от личностни характеристики. За да може да изпълнява своите функции ефективно и за да бъде успял, предприемачът трябва да притежава определени качества (вродени или придобити).

Според Наполеон Хил качествата на добрия предприемач са: непоколебимост, смелост, самообладание, силно чувство за справедливост, категоричност на решенията, категоричност в плановете, навик да се върши повече работа отколкото се заплаща, личен чар, разбиране, внимание към детайлите, готовност за поемане на отговорност, сътрудничество.

Съществува голям набор от характеристики на успелите предприемачи, но най-важната за всеки един е желанието да се предприемат действия. Това е първият и най-важен фактор за всеки потенциален успешен предприемач. Персоналните характеристики т.е. личните качества на предприемача са фактор, който влияе върху предприемаческия процес и играе съществена роля в него.
Ето някои от характеристиките на успешните предприемачи:
- Висок творчески потенциал на личността;
- Необходимост от самостоятелност и независимост в действията;
- Готовност за гъвкави действия;
- Готовност за упорит труд и пълно себеотдаване;
- Склонност към поемане на риск, преценен до колкото е възможно;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на предприемача в съвременния бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.