Ролята на социологията в ПР практиката


Категория на документа: Други


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

КУРСОВА РАБОТА
ПО
СОЦИОЛОГИЯ,ОБЩНОСТИ,МОДЕРНИЗАЦИЯ

Тема: Ролята на социологията в ПР практиката

Социологията най- общо казано е наука за изучаване на обществото. Това е наука за закономерностите на създаването и развитието на социалните системи, общностите и групите, също и личността в рамките на общността и обществото, както и спецификата на развитието на обществото. Тя изучава социалните правила и процеси, които свързват и разделят хората не само като индивиди, но и като членове на асоциации, групи и институции. Тя използва количествени и качествени методи за изследване, статистическа обработка на данни и други. Резултатите от социологическите изследвания намират приложение в различни сфери - маркетинг, реклама, политика, здравеопазване, образование и други.

От своя страна връзките с обществеността, за които има повече от 500 определения, може да се каже, че са управленска функция, която помага да се установят и поддържат взаимни връзки, разбиране, приемане и сътрудничество между организацията и нейните публики. Освен това дейностите по връзки с обществеността съдействат на ръководството да се информира и реагира на общественото мнение, а също и му помага да върви с крак с времето и ефективно да използва промените.

Едно от най- важните неща за осъществяването на връзките с обществеността е методичното и систематично мислене. То обаче е невъзможно без надеждни и сигурни изследвания. Те са необходими за определяне на публиките, намиране на най- добри начини за въздействие, проследяване на резултатите от ПР- дейността и др.

От казаното до тук става ясно, че дейността ПР не може да се осъществява без изследвания и анализи, с които се занимава социологията. За да се разбере какъв е проблема, как може да се реши, какви са нагласите на публликите и аудиториите и др., е необходимо огромно количество информация, което се събира чрез социологически изследвания. Не би могло да се направи адекватна ПР програма, ако липсва информация за ситуацията, за външната среда, за публиките и т.н. Дори и най- добрия ПР практик би бил безполезен, ако не разполага с информация по конкретния проблем. Всяка ситуация е уникална, всеки проблем е уникален и всяка организация също е уникална. Няма единна формула. Има някои основни неща , които биха могли да се приложат при различни ситуации и организации, но в повечето случаи се изискват нови и конкретни знания и усилия за всяка възникнала ситуация.

Изследванията в ПР включват всички видове проучвания на общественото мнение, социалните нагласи, ценностите на хората и поведението на публиката вдадени ситуации. Те описват състоянието на изучаваните явления, могат да обяснят причините за него, имат прогностична стойност и могат да предложат възможни варианти на решение за усъвършенстване на определен процес.

Методите за изследване са различни, но каквито и да са, те трябва се фокусират върху следните неща: изучаване на организацията, нейните проблеми, цели и налични ресурси; комуникационния одит, който е систематично документиране на комуникационното поведение с цел да се установи как организацията комуникира със своите публики; изучаване на целевата аудитория и общественото мнение; изучаването на средствата за масова комуникация и техните аудитории.

Изследването на всички елементи в системата и процеси от всякакъв характер е необходимо, за да може практиците да не попадат в ситуация, в която не отговарят на действително случващите се социални промени в общественото пространство. Освен, че това е една от първите стъпки в ПР процеса, то тя е и много тудна. За събирането на информация се използват множество различни методи и методики.

Предварително набавената информация помага на ПР практиците да се запознаят с проблема, а и да определят от какъв характер ще бъде необходимата изследователска работа. В някои от случаите са нужни само кратки пилотни изследвания. Те са по- евтини и дават представа за ситуацията. В повечето случаи обаче е необходимо да се направи голямо по обем социологическо проучване, което да даде по- пълна представа за състоянието.

Изследванията са от изключително значение за ПР практиката, защото те имат много задачи, чрез постигането на които подпомагат значително работата на ПР- практика. Те помагат да се увеличи доверието от страна на ръководството на организацията. На него са му необходими факти и резултати, а не догадки. Друга важна задача на изследванията е да определи и сегментира целевата публика. Подробната информация за нея помага за ефективно въздействие на ПР посланието върху съответната аудитория. Изследванията също така улесняват обратната връзка със служителите и външната среда, определят елементите на стратегията. Една от най- важните задачи на изследванията и анализите е да предупреждават и предвиждат кризисните ситуации. Статистиката показва, че 90 % от организационните кризи се дължат на вътрешни ежедневни проблеми, а не на внезапни катастрофи. За това провеждането на изследвания може да подскаже за наличието на проблемна ситуация и по този начин да се избегне тя. При отсъствие на изследователска практика не би могло да се твърди, че се познава ситуацията, за да се предложат адекватни начини за разрешаване на проблемите. Основна задача на изследването е да се намали несигурността при вземането на решения.

Ролята на социологията в ПР практиката е огромна, дори повече- без провеждане на изследвания и проучвания не би могла да се осъществи никаква ПР дейност. Например, ако си ПР в дадена организация и възникне някаква проблемна ситуация, няма да можеш да го решиш, ако не си запознат по- подробно с проблема, причините за произтичането му и това как би могъл да го резрешиш. Всичко това ще стане възможно само след набиране и обработване на подробна информация относно дадената организация и ситуацията в нея. Същото е, ако си ПР на някоя известна личност и искаш да засилиш популярността му или да го представиш в по- добра светлина. За целта ще трябва да разучиш всичко за него, да се запознаеш в детайли с неговите публики и техните характеристики, да разбереш кое би им харесало и кое- не. Всеки човек реагира различно на дадени неща, затова всеки ПР трябва да е запознат с интересите и потребностите на целевите му публики. Тук ясно проличава ролята на изследванията в ПР практиката, без които не би могло да се реагира адекватно на дадена ситуация или да се въздейства ефективно върху дадена целева аудитория.

Професионалните ПР-и много добре знаят каква е ролята на социологията в тяхната практика, а също така и знаят колко много изследванията ги улесняват при създаването на каквато и да е ПР програма. Те не биха започнали и планирали дадена такава програма, без да включат като първа стъпка в нея изследвания и проучвания за проблема.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на социологията в ПР практиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.