Семейство - понятие, структура, социални функции


Категория на документа: Други


 Семейството е незаменима среда за човешки живот. То има много дълга история и не по- малко дълга е историята на опитите за обяснението му в теорeтичен план. Още Аристотел нарича семейството "основна клетка на обществото", което е по същество "общност, възникнала по естествен начин за удовлетворение на ежедневни нужди".1

Понятието "семейство" произхожда от латинското "fames"(т.е. глад)2, тъй като "първоначално семейството е общност, която има за цел именно снабдяването с храна и опазването на членовете от гибел. То е биологично- социална структура, в която се е развил човешкият вид".3 А. Роуз определя семейството като "група взаимно свързани лица, които признават родството помежду си, основано на общ произход, брак или осиновяване"4, а Ян Шепченски- като "сложна група от лица, свързани с брачни отношения между родители и деца. Това са двете основни отношения, съществуващи в семейството, а също родството и осиновяването. Членовете на семейството живеят обикновено под един покрив и създават едно домашно стопанство, което може да обединява две, но често и три поколения".5

Семейството е основна социална единица и важен фактор за възпитанието на човека, защото в него се изграждат основите на човека като личност. Семейната среда обхваща влиянието както на материалните така и на духовните ценности в семейството. Обхваща също и нейната психологическа атмосфера и вътрешната организация на семейния живот.

Средата6 е социално и културно обкръжение на семейния колектив и се характеризира с влияние на голям комплекс фактори: конкретните материални и веществени условия, които пряко обуславят материалния и духовен живот и бит в семейството; двамата съпрузи и тяхната специфична и социална и демографска характеристика; организацията на семейната среда, която отразява позицията на всеки член на семейството и неговите права и задължения; начина на живот на семейството и семейната култура.

Съществуват много възгледи и определения за семейство. В научната литература няма общоприета и единна класификация на семейството. Всеки изследовател изгражда собствена дефиниция в зависимост от неговите цели и симпатии към определени теоритични възгледи. Могат да се посочат две основни причини за разнообразието от схващания и определения за семейството.

Първо семейството е обект на изследване от много различни науки като социология, психология, икономика и др.Втората причина е фактът, че "семейството е изменяща се общност и като форма, и като модел",7 т.е. в зависимост от историческия период и съответстващия на него доминииращ семеен модел се определя понятието семейство.

Въпреки трудностите да се определи понятието за семейство, някой автори предлагат определения, които целят да обхванат най- характерните черти на явлението, задоволявайки изискванията на различните дисциплини.

Семейството е " съответстваща на нормите и ценностите на обществото социална група, обединена от формираната в съвместната дейност съвкупност от междуличностни отношения".8

Семейството е "основна, относително устойчива малка социална група, включваща родителите, свързани чрез брак и техните деца (собствени или осиновени)".9

Според М. Динкова семейството е "малка социална група, членовете, на която са свързани помежду си с брачни или родствени отношения, общност на бита, взаимна морална отговорност и социална необходимост, обусловена от потребностите на обществото от физическо и духовно възпроизводство на населението".10

Още "семейство дефинираме като основно човешко обединение, съставено от роднини или роднини и съпрузи, които са свързани с множество исторически определени съвместни действия за биологическото и социалното възпроизводство на човешкия род".11

А. Соловьов подчертава, че "семейството е съответстваща на нормите и ценностите на обществото социална група, обединена от формираната в съвместната дейност съвкупност от междуличностни отношения. Семейството е съсредоточие на основни човешки потребности (сексуални, детеродни, стопански- потребителски, емоционално- нравствени, естетически, психически и пр.).12

Според Иван Иванов13 семейството се характеризира със следните основни черти:

- Общност на произхода, кръвно родство или роднинство;

- Тип социална организация, която има икономически и политически ресурси, власт, богатство;

- Сходно поведение и култура- език, религия, храна, специфичен поглед за живота, изкуство и т.н.;

- Съзнание за принадлежност към семейството и различие от другите;

- Наличие на "обособена история" на общността и символна привързаност към нея и съответните маркери за идентичност- традиции, вярвания, емблеми;

- Конкретни резултати от съвместния живот, осигуряващи съхранението на единството в него. Преданост на членовете на семейството към него, която се основава на съжителството помежду си и съпричастността им към неговите цели и интереси;

- Наличието на различни възрастови и полови групи;

- Разпределение на отговорностите в него.

Друг пример за такова определение е следното:14 "Група, която е призвана да учреди и регулира сексуалния живот и раждането на децата, но макар това да е основно за образуване на семейната група, често тя продължава да съществува дори тогава, когато сексуалната връзка не удовлетворява или раждането на децата е невъзможно, нежелателно или вече осъществено. По такъв начин терминът се отнася към:

* Първична група, съставена от двама родители- естествени или законни, и най- малко с едно дете, свързани с чувство за взаимен живот;

* Женени или не женени двойки без деца;

* Група от един родител и деца;

* Група деца, живеещи заедно, които първоначално са имали един или двама родители, живеещи с тях;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Семейство - понятие, структура, социални функции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.