Семестриален проект по основи на управлението


Категория на документа: Други


СЕМЕСТРИАЛЕН ПРОЕКТ
ПО
ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

НА ТАТЯНА КУНЧЕВА СТАЙКОВА

ПЪРВИ КУРС
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ФАКУЛТЕТЕН № 09121049

ТЕМА:

ВЛИЯНИЕ,ВЛАСТ И ПОЛИТИКА

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.ВЛИЯНИЕ

2.ВЛАСТ

3.ПОЛИТИКА

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И

ИЗТОЧНИЦИ

1.ВЛИЯНИЕ

В съвременните дефиниции на властта,се подчертава способността да се влияе.С това се разграничават две неща:власт,като способност на лицето да влияе на други;институализирано право да се влияе на поведението на другите.
Влиянието не се свързва само,като влияние на авторитета.Появява се разбирането,че способността да се влияе е по-голяма,когато лицето или групата на която се влияе е поставено в по-голяма зависимост от лицето, което им влияе.Тази зависимост може да има различни измерения и основи.За да се влияе, е необходимо да се притежават основите на властта,които ще създават зависимостта на подчинените в желаната посока.Но тези основи и източници не се съдържат само в авторитета.
Когато става дума за промяна поведението на други хора,първият изпитан управленски начин е оказването на влияние.Влиянието е различно от властта.Властта подчинява и прави от хората комформисти-съгласяващи се да направят това,което други им казват.Ефектът е повърхностен-липсват осъзнаването и доброволното приемане.Има едно изключение,когато ръководителят на екипа е на висота,такъв шеф може да използва в някои случаи своята "експертна"власт,за да насочи поведението на хората в желаната посока.Иначе,некомпетентният шеф,незнаещият кога,какво и как да направи,страхливият и мекушав характер,не е в състояние да оказва влияние.Той обикновенно залага на властта,която длъжността му дава.
Влиянието е насочено директно към нагласите на хората,към техните емоции и чувства,мисли и действия,свързани с цялостната работа в екип-целите,доверието,начина на работа,правилата.Приема се подсъзнателно и затова съпротивата срещу това някой да ти влияе,не е толкова силна,както при упражняването на власт,чрез заповеди.
Истината е,че не всеки може да оказва влияние,защото не всеки владее онзи особен начин да комуникира,който наричаме"харизматичен".
Влиянието е насочено към психиката,към съзнанието на човека.При неговото упражняване се разчита на внушението,на словестната сила,на символите,на логиката и доброволното съгласие.Влияещият,печели съзнанието и лоялността на субекта,неговия начин на мислене,убедеността му.
В това се крие огромното значение на влиянието в наше време.Властта има определена близост с влиянието,но разликите между двете явления са съществени и се изразяват в това,че влиянието може да е целенасочено или непреднамерено,докато властта се упражнява само целенасочено.При влиянието,поведението и решението на повлияния,винаги са негов съзнателен и предпочитан избор,докато при властта е възможно този избор да не е предпочитан.
Взети заедно,влиянието и властта,представляват две различни явления,но взаимодопълващи се.Когато се говори за власт се има в предвид,правото или задължението да се изисква от подчинените,а ударението на влиянието е върху способността.Влиянието е демонстрирана способност да се постига подчинение.С други думи,някой за да ръководи,трябва да има влияние,а за да влияе му е необходима власт.
Разновидност на влиянието е манипулацията.Тя е завоалирана комуникация,при която има скриване на истинските мотиви на упражняващия влиянието.Манипулацията е винаги в интерес на упражняващия я.

2.ВЛАСТ

Власт е силно влияние,изразено в право и възможност за разпореждане и контрол,подчиняване на волята.Властта е мярка за способността на човек да контролира средата около себе си,включително и поведението на другите същества.
Терминът "власт"е често използван,като сила,възприемана като законна от социалната структура.
Властта може да бъде лоша или несправедлива,но упражняване на властта се приема,като единтична за хората,като социални същества.Често изучаването на властта в обществото се приема,като политика.Използването на властта,няма нужда да включва принуда.В едната си крайност,тя много прилича на влиянието.
Осъществяването на властта става по различни начини,някой са демократични,а други авторитарни.Особенно място заема политическата власт,най-силния елемент на която се явява държавното управление с всичките принадлежащи органи.Съществуват съдебна,изпълнителна,законодателна,представителна,икономическа власт,както и много други.Предпоставки и източници на властта,могат да са пари,богатство,прочутост или знание.
Голяма част от съвременния дебат върху властта,се върти около проблема за подпомагане природата на властта.Изчерпателен разказ за властта може да бъде намерен във "Власт:радикален възглед"на Стивън Лок,където той разисква трите измерения на властта.Така властта може да бъде разглеждана,като различни форми на ограничение на човешкото действие,но също и като нещо,което прави действието възможно,но в ограничена степен.
В голяма степен този дебат е свързан с трудовите на френския философ Мишел Фуко/1926-1984/,който е последовател на италианския политически философ,Николо Макиавели/1469-1527/ и разглежда властта,като"сложна стратегическа ситуация в определено общество". Дълбоко структурно,неговото понятие включва и ограничение и упълномощаване.
Власт може да се осъществява чрез:
> -делегирана власт/при демокрацията/
> -социална класа/материално богатство/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Семестриален проект по основи на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.