Сероводород


Категория на документа: Други
МАГИСТРАТУРА:"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"

Р Е Ф Е Р А Т

С Е Р О В О Д О Р О Д

София,2012г

Сероводород /H2S/- токсичен, безцветен газ с молекулен строеж и задушлива миризма. Много отровен, свързва се с хемоглобина в кръвта и парализира дихателните пътища. По тежък от водата. Плътност 1,92 кг/м3.Серосъдържащите съединения са , въглероден серооксид (COS), серовъглерод (CS2), меркаптани (CnH2n-1SH), а в газовия кондензат - сулфиди (R-S-R1), дисулфиди (R-S-S-R1).
Получаване:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
Химични свойства:
Окислява се.

2H2S + O2 → 2S + 2H2O
Запален гори със синкав пламък. Усеща се остра задушлива миризма и се отделя серен диоксид.

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

Основни свойства и критични параметри на сероводорода:
Н2S
мол.маса,М

обем на 1kg газ 22,4/М, m3
Относителна плътност
маса на 1m3 газ
критично налягане,
Ркр, МРа
критична темпера
тура,Ткр, К

34,02
0,658

1,173

1,517

8,89

373,4


Силен редуктор. С повечето метали образува сулфиди. Разлага се при висока температура.

H2S → S + H2
При високи концентрации разяжда металите. Взривоопасна смес с въздуха 4.5÷45%
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сероводород 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.