СГ за родилка и новородено


Категория на документа: ДругиТези понятия обединяват формалното и неформалното образование в семейството, училището и обществото като цяло.
Рискови фактори и здравословен начин на живот в рамките на здравното образование

Рисковите фактори биват: биологични, генетични, психологични, поведенчески, социални, екологични, метеорологични и др. Разделят се на 4 основни групи:

1. Стил на живот- включва социални и поведенчески фактори, които са потенциално управляеми и предотвратими по принцип, като тютюнопушене, злоубоптреба с алкохол, наркотици и лекарствени вещества, адинамия, нерационално хранене, психо-социален стрес, нестабилност на семейството, ниско образование и др. На тях се дължат 49-53% от най-честите увреждания на здравето и 70-80% от смъртните случаи в развитите страни.

2. Генетични и биологични фактори - предразположение към наследствени и дегенеративни заболявания. Те обуславят 18-22% от уврежданията на здравето.

3. Рискови фактори от околната среда - неблагоприятни въздействия от общата и трудова среда (замърсяване на въздуха, водата, почвата, работната среда) и социално-икономически фактори (доходи, заетост, безработица и др). Те обуславят 17-20% от уврежданията на здравето.

4. Рискови фактори, свързани с дейността на здравната служба - те обхващат 8-10% от уврежданията на здравето.

Здравословният начин на живот е израз на типичните за даден индивид или социална група черти на позитивното здравно поведение. Той се характеризира с наличието на активно отношение към собственото здраве, позитивна здравна мотивация; умения за опазване и укрепване на здравето; позитивни здравни навици; умения за самопомощ и взаимопомощ; готовност за участие и ангажираност в решаване на проблемите на общественото здраве.

За изграждането на здравословен начин на живот и постигането на успешна промоция на здравето има два стратегически подхода:

- индивидуален

- масов

В центърът на първия подход е самият човек. Подходът се изразява в предприемането на профилактични мерки и действия.

При втория подход целта е да се променят поведенческите норми в обществото, на базата на много добра и актуална информация и анализи.
За разлика от промоцията на здравето профилактиката е :
- Насочена предимно към рисковите групи или фактори.
- Отнася се към конкретна патология или фактор
- Привежда в изпълнение директни, а не стимулиращи мерки
- Центрирана върху определени рискови групи, индивиди или фактори
- Използва предимно здравни специалисти, а не организираните форми на обществеността.
Разграничават три нива на медицинска профилактична дейност:
Начална профилактика - обхваща най-ранните мерки, насочени към намаляване на предубежденията към дадено заболяването или на риска от развитието му. Мерките биват:
- специфични - за предотвратяване на конкретно заболяване, например ваксинация, даване на витамин D на кърмачета и малки деца за предпазване от рахит;

- неспецифични - предотвратяване на много заболявания с рационално хранене, кърмене, физическа активност и др.
Вторична профилактика - насочена е към определена група от населението с повишен риск за изява на някои заболявания. Нейната цел е ранното откриване на симптомите и лечение. Основава се главно върху извършване на профилактични прегледи:
- Скринингови изследвания и профилактични медицински прегледи на деца;
- Профилактични лекарски прегледи (включително лабораторни и рентгенови) на различни професионални групи;

- Други профилактични изледвания при възрастни с цел ранно откриване на най-често срещаните заболявания, включително измерване на кръвното налягане, изследване на холестерол, стоматологични прегледи, цитологични изследвания при жените, мамография, ранно откриване на рак на простатата.
Третична профилактика (рехабилитация) - насочена е към хронично болни или хора с увреждания. Нейната цел е предотвратяване на други неблагоприятни ефекти от заболяването или уврежданията, например:

- възстановяване (рехабилитация) или заместване (напр. протеза) на увредени функции;

- оказване на психологическа помощ за справяне с болестта;

- противодействие на социалната изолация, водеща до вторична инвалидизация;

- помощ за поддържане на добра физическа и психична кондиция.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
СГ за родилка и новородено 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.