Широколентов усилвател с изходно напрежение 4,2 V


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СОФИЯ

Курсов проект по
Аналогова схемотехника
На тема
Широколентов усилвател с изходно напрежение 4,2V

Разработил: Ръководител:.......................................
Житомир Недялков Орешенски проф. Ст. Овчаров
Фак.№:101210074

19.09.2013г.
София

Съдържание:

1. Oбяснителна записка и блокова схема 3
2. Изчисление на широколентов усилвател 8
3. Графична част 27
4. Използвана литература 31

1. Обяснителна записка

Блокова схема:

В настоящия курсов проект е разгледано поетапното изчисление на Широколентов усилвател.
Характерно за широколентовите усилватели е, че отношението между горната и долната гранични честоти е много по-голямо от единица, тъй като горната гранична честота е в порядък от няколко мегахерца до стотици и повече мегахерца.
За да бъде постигна широка честотна лента е необходимо коефициента на усилване по напрежение на отелните стъпала да не е голям (обикновенно от 5 до 20 пъти). Затова избираме схема с две стъпала.
На изхода на схемата можем да поставим емитерен повторител или двутактно крайно стъпало заради големия изходен товар.Те съгласуват входния и изходния сигнал ,преобразувт голямото входно в малко изходно съпротивление.Те не усилват напрежението (Аu<1). Избираме двутактното стъпало заради по-високия коефициент на полезно действие. За разработката с интегрална схема се използват три операционни усилвателя с широка честотна лента. Използва се инвертираща схема на свързване заради ниското входно съпротивление.

Блокова схема с транзистори:

Блокова схема с интегрални схеми:

1.1 Кратка литературна справка

Широколентови усилватели чрез транзистори

Емитерен повторител - характеризира се с голямо входно съпротивление и малко изходно, което се постига чрез използването на дълбока отрицателна обратна връзка. Най-вече се използва за съгласуване с източника на сигнала и с товара.Има равномерна честотна характеристика, която се ограничава от усилването на транзистора, капацитета на товара и монтажния капацитет. Недостатък се явява малкият коефициент на усилване по напрежение (по-малък от 1).
На фиг.1 е представена принципна схема на емитерен повторител. Съпротивленията R1, R2, R3 използват за фиксиране и стабилизиране на работната точка; Кондензаторите C1, C2 са разделителни , а RS и eS са еквивалентните параметри на източника на сигнала; Rт и Cт са съответно товарното съпротивление и товарния капацитет във веригата.

фиг.1
Широколентово усилвателно стъпало с емитерна корекция - неговото използване се налага, когато е необходима корекция в областта на високите честоти. Такова стъпало е показано на фиг.2. R4 и C2 осъществяват корекцията, като в емитерната верига създават честотнозависима отрицателна обратна връзка. Нейната дълбочина намалява с увеличаване на честотата, което води до нарастване на усилването. Общото усилване се намалява, но се запазва за много по-високи честоти в сравнение с аналогичното стъпало без съответната корекция. Наблюдаваме добро коригиране когато имаме голямо товарно съпротивление и малък товарен капацитет.Ако това условие не е спазено, между стъпалото и товара се поставя емитерен повторител (то усилва напрежението, а той тока). Останалите елементи не се различават по предназначение от схема ОЕ без честотна корекция.

фиг.2

Многостъпален широколентов усилвател с емитерна корекция
Състои се обикновено от две или три усилвателни стъпала с емитерна корекция и при необходимост от емитерен повторител. Стъпалата с емитерна корекция са еднотипни и броят им се определя в зависимост от необходимото усилване. Едно стъпало усилва от 5 до 20 пъти.
Най-разпространен е случаят с 2 стъпала с емитерна корекция.Вариант на използване на повече стъпала е неизгоден, защото по отделно те усилват по-малко. Широколентов двустъпален усилвател с емитерна корекция е даден на фиг.3.




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Широколентов усилвател с изходно напрежение 4,2 V 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.