Щастието и цивилизацията в книгата на Франсис Фукуяма "Краят на историята и последният човек", и в статията "Бъдещето на историята"


Категория на документа: ДругиФилософски факултет

Курсова работа
На тема: Щастието и цивилизацията в книгата на Франсис Фукуяма "Краят на историята и последният човек", и в статията "Бъдещето на историята"

Изготвил:

София
2013

Съдържание
ВЪВЕДЕНИЕ
1 Историческа еволюция на щастието
1.1 Исторически подходи към разбирането на щастието
1.2 Критика на поклонение рационалност и естествен метод за възпитание на Жан-Жак Русо
2 Съпоставяне на научния прогрес и естествен начин на живот
2.1 Приоритет рационален начин в развитието на цивилизацията в Франсис Фукуяма
2.2 Противоречията около необходимостта от естествен начин на живот през ХХ век, I
3 въпроса за приоритета на лично щастие сред цивилизовано общество
3.1 Подходът на проблема с определянето на щастието
3.2 Невъзможност за универсално щастие
3.3 Независимост на щастието от цивилизацията
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Списък на литературата

ВЪВЕДЕНИЕ
Проблемът с намирането на щастието никога няма да загуби своята актуалност. Всеки индивид се стреми към него. И в днешно време е важен въпроса за това как да се различи истинското щастие от щастието шаблон на обществото. Влияние върху човешкото съзнание оказват телевизионни и интернет страници, за продажбата на различни продукти за купуване. Въпреки това, индивидуалността на всеки човек показва, че предметите нямат значение. Продуктите на масовото общество се превръщат в цинизъм, хората осъзнават, че нещата не са такива, каквито са предвидени. За съжаление тези шаблони в обществото карат мнозина да изпитват недоволство, разочарование и недоверие към институциите, органите и другите аспекти на социализация. Но това състояние не прави хората щастливи,те не знаят пътят към щастието. Цинизмът не подобрява техния живот. В днешния свят се вижда напредъка на цивилизацията, но въпреки непрекъснатото развитие на научните познания, хората започват да се чувстват застрашени от все по-сложна технологична реалност. Понякога се случват катастрофи, свързана с човешката дейност на Земята, и тогава е възможно самоунищожение на човечеството. Поддръжниците на естествен начин на живот искат завръщане към природата.Да не забравяме, че дължим живота си и нашата обществена традиция и на нашите предци.
Целта на моето изследване е да се намери отговор на въпроса дали щастието е в зависимост от цивилизацията и, и, ако е така, дали въздействието на технологиите може да намерите това чувство или не. Ако отговорът е не, то тогава необходими ли са драстични действия, свързани с връщане към естественото местообитание.
За да се постигне тази цел, следните задачи са:
1) Да разгледаме различните теории на Щастието, възникващи в цялата история на философията и до днес. И да открия основното решение на проблема, свързан с напредъка на цивилизацията, чрез естествен метод на обучение, което се предлага от Жан-Жак Русо.
2) Дали примера на Франсис Фукуяма работи. Определете с помощта на съвременни книги за това как може да се почувства щастливо дете, въпреки глобалните проблеми, които обхващат цялото цивилизовано общество.Потърсете смислено обяснение за това.
3) Въз основа на анализа, направете свои собствени изследвания. Кой определя гледната точка, от която аз трябва да се чувствам и да изглеждам щастлив. Докажете, че универсалната формула на щастието на всички хора, е невъзможна за този етап от обществото. Разберете как цивилизацията може да повлияе на чувството на щастие, и как може човек, да не се поддава на това негативно влияние.

1 Историческа еволюция на щастието

1.1 подходи към разбирането на историята на щастието

Най-общото разбиране на идеята за щастие в древната етиката е изразено от Сократ и се състои в твърдението, че щастието - е осъзнаването на собствената природа на човека. Сократ вижда спецификата на природата в ума, и излага идеята на щастието като поучително самопознание, определени знания и мъдрост. Аргументира се с твърдението, че знанието - това е най-висшата добродетел, която води до щастие. [1] Сократ свързва щастието с търсенето на истината. И въпреки възрастта на тази идея за много хора, фенове на науката, тя е била и продължава да бъде преобладаваща. В името на науката, огромно количество учени са работили ден и нощ. Повечето са водени от страстта към търсенето на истината, някои дори са изгубили здравето си-в името на истината- като Мария Склодовска-Кюри. Работила е върху изучаването на радиоактивните вещества, и умира от лъчева болест. [2] Има и редица други учени и философи, които не се страхуват да заплатят с живота си за своите убеждения. Сред тях са - Джордано Бруно ( един от първите хора, които мислели за безкрайната вселена. Бил е осъден от католическата църква като еретик и осъден на светските съдилища на Рим на смърт чрез изгаряне. [3] Сократ също избира смъртта, но чрез самоубийство-сам изпива отровата, защото не може да докаже по друг начин, че неговите вярвания са истинни.
Все пак, не всеки ще може да види проблясъци на щастие в такова безкористно търсене на истината. И скоро след Сократ, последователите му донесли нова теза за щастие, че щастието - това е свобода. Обявяват, че щастието - това е свобода от обществото и всички негови "конвенции" на семейството, държавата, и друго имущество.
Аристотел е създал най - съвършената за древността теория на щастие. Според него щастието се изразява в добродетел. [4] Той описва много добродетели, необходими за щастието: мъдрост, предпазливост, смелост, остроумие, приятелство и др. И също така формулира много от важните въпроси на етиката за щастие. Например: дали има дар на съдбата или късмет,или това всъщност е резултатът от собствените заслуги на човек, и кой от тези два вида щастие е за предпочитане? Има ли щастие в резултат на обучение, както и дали има специална наука за щастието? Каква е разликата между щастието и времето? Възможно ли е да достигнем абсолютното щастие? Дали щастието е еднакво за всички или всеки има "собствено" щастие? [5]
Християнството се основава на теория според, която щастието е свързано с взаимоотношенията на хората и добродетелта, както и стоическата доктрина на душата, че е странности на човешкото са всички външни, материални предложения и идеи за трансцендентното щастие, което е недостижимо в "живота на Земята." Щастието - вечно сливане на душата с Бога. [6]

Кант изразява съмнения относно плодородието на радикалните идеи на щастието в етиката, критикува всички предишни идеи на щастието за етиката. Той критикува идеята за щастие като морална цел, защото щастието - е целта на всяко физическо лице, и не може да бъде приписано на лице като морален императив. В допълнение, това е цел, която не е достъпна за всички, цел, която е много субективна и не е свързана с добродетелта. Задачата на човек е да бъде достоен за щастие,да изпълнява дълга си, включващ, наред с останалото, любовта към ближния и насърчаването на щастие за другите. Като носители на морал, ние не трябва да избираме между щастието и дълга. Независимо от това, в "Критика на чистия разум" на Кант, е дадено това определение: "Щастието - е удовлетворението на нашите желания; широко по отношение на тяхната множественост, интензивно по отношение на тяхната степен,продължително от гледна точка на продължителността". [7] Артур Шопенхауер Кант отива дори по-далеч, заявявайки, че идеята за щастие е лъжа и глупост. "Щастието - това е мечтата на един просяк, който вижда себе си като цар." Животът е пълен със страдание, което е много повече, отколкото удоволствието. Вечният източник на страдание е винаги буден и зъл. [8]
Една от най-важните теории, отнасящи се до определението за щастие достигнала до днес - е утилитаризъм. Терминът "утилитаризъм" е измислен от английския философ Джон Стюарт Мил. Благодарение на Мил в историята на етиката като особен вид морална теория влиза тезата, в която морал се основава на принципа на доброто. [9] В първата обоснована концепция на Джереми Бентам. се твърди, че "най-голямото щастие на всички онези,в чийто интерес е делото за вярна и точна цел на човешките действия."- целта"във всички отношения и "целта на човешкото действие във всички положения, особено в положението на длъжностно лице или длъжностни лица, използващи държавната власт. " [10] Формулировката на принципа на ползата не принадлежи на Бентам, и той никога не го приписва на себе си. Но Бентам компилира всички предишни формулирането на концепцията за щастие. Позовавайки се на девет различни принципи, защитавани в моралната философия на осемнадесети век, Бентам казва: "Фразите са различни, но принципът е един и същ." [11] Както е посочено по този руски последовател на Бентам NG Чернишевски доброто - превъзходна степен на удоволствие, добро - суперлатива на доброто. [12] Следователно, с това разбиране на Бентам доброто няма значителна разлика сравнено с удоволствието. Добро, добродетел и щастие: това са различни думи за едно и също. В продължение на линията на моралната философия, която започва да тече от Аристотел и Епикур, и за разлика от кантианството - Mил показва морала на това, което е към края си (най-високия) край на човека. Всички хора се стремят да задоволяват своите желания и щастие, и се стремят към дългосрочно и продължително удоволствие. Докато утилитаризма - теория, насочена срещу егоизма, т.е. срещу тази гледна точка,казва че получилият удоволствието или обезщетението се определя от това дали те допринасят за постигането на по-висока цел, т.е. общото щастие. [13] В полемика с критиците на утилитаризма Mилl пояснява принципа на полезност. Ползата наистина е блаженство. Но не лично,а щастие за човека, който иска да не търси своето лично щастие, а насърчава щастието на другите. Съответно Mил разделя добродетелите като проблемни въпреки че силата може да се възприема от индивида като добро само по себе си, не е самоцел, а е само средство, за да го постигне. "Човекът ни най-малко няма подтик, няма желание да бъде добродетелен: силата възбужда желанието му, тъй като е средство за получаване на удоволствие и по-специално, за да се премахва страданието ..." [14] Mил признава, че човек рядко трябва да действа точно в посока на общественото благо: не всеки има възможност да предприеме мащабни материални благотворителни проекти, не толкова често има опасност за света, така че хората могат да предприемат индивидуални усилия за защита на собственото благосъстояние. Така че като резултат, Mил, подобно на Бентам, вярва, че хората са склонни да търсят лична изгода, и общото благо се състои от стремежите на различни хора да осъзнават тяхното в частния интерес. Общото благо е общата сума на частните блага. [15]
Марксизма, предлага идеята на борбата за щастие за цялото човечество, обаче, негативното отношение към човешкото желание за лично щастие, вижда в това доза егоизъм. [16]
В писанията на съвременните философи не са разработени нови теории за щастие, въпреки че понякога има ново изследване на стари доктрини. Психологическите концепции подчертават концепцията на "психично здраве", близко до представата за щастие, макар и да не съвпада с него. Kurt Goldshtein пръв използва термина "самуактуализация", признавайки за съществуването на един единствен човешки стремеж -максималната актуализация. Карен Хорни разбира актуализацията на личността, най-вече като отговор на необходимостта от любов и разбирателство, определящ щастието като постижение, което включва дейности и рискове. Много от хората дори не смеят да се стремят към него и никога не изпитват истинско щастие.
Съвременните изследователи обръщат много внимание на анализа на аномални явления в психиката и състоянието на човека, честото намаляване на етиката към психологията. За да актуализира своите сили лечителят приканва пациента да бъде разумно щедър. Все още трябва да се стремим към някои добродетели. Можем да говорим за общи черти на съвременните теории с теориите на древните учения. [17]

1. Критика и рационалност в естествения метод за възпитание на Жан-Жак Русо
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Щастието и цивилизацията в книгата на Франсис Фукуяма "Краят на историята и последният човек", и в статията "Бъдещето на историята" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.