Сила, господство, принуда, влияние и манипулация


Категория на документа: Други


За разлика от господството влиянието не представлява властническо отношение. То е такова отношение, при което един субект, в условията та непринудена комуникация, въздейства върху друг субект чрез информация, словесна сила, логика или чрез други разбираеми символи и начини, в резултат на което се променя неговото поведение при доброволното му съгласие. В различие от класическото властническо отношение, 'при влиянието не съществуват средства за принуда и се разчита единствено на убеждението и промяната на мисленето на обекта, който го изпитва По това пък влиянието прилича на авторитета.

При влиянието липсва, също така, подчертаната асиметрия в отношения между двата субекта. Повлияният обект може автономно да подбира и оценява съдържанието на възприеманата информация, да я преценява и пречупва съобразно своите собствени възгледи, цели и ценности. Така остават достатъчно степени на свобода и възможности за избор при формулирането на неговата ответна реакция. Той не е в пасивна зависимост от влияещия субект. Същевременно влиянието се различава от обикновеното предаване на информация по това, че то довежда до промяна в поведението, обусловена от предхождащо изменение във възгледите, оценките, ценностите, нагласите на повлияния в посока желана от влияещия. Отговорността за промените в поведението тук се носят изцяло от повлияния, тъй като той взема решението за това сам, без да е подложен на директен натиск или принуда При влиянието по правило напълно отсъстват както санкциите, така и наказанията и наградите, а движещата сила на промяната в поведението е единствено промяната в мисленето.

Влиянието в политическата практика често се използува за прикриване на манипулацията. Тя представлява завоалирана комуникация, която цели промяна в поведението на повлияния субект, но прикривайки истинските намерения на влияещия. Най-същественото за манипулацията е, повлияната страна е в неведение относно действителните цели на влияещата , а често е възможно дори да не осъзнава даже факта на манипулацията Обикновено действителните цели на манипулацията се прикриват зад други привидни намерения, които се приемат са доверие от повлияния, като например неговото "благо", просперитет и пр.

Манипулацията е най-изтънчената форма на власт, тъй като влияещият, с оглед прикриването на действителните си намерения и цели, съзнателно ограничава степените на свобода на повлияния, естествено без неговото знание, като по този начин контролира в голяма степен неговото поведение. Това най-често става чрез ограничаването на достъпа до вярна информация, което води до намаляване на разбирането на последния за реалната ситуация, в която той се намира или до възприемането й в отрицателна светлина По този начин манипулацията се отдалечава от влиянието и се превръща в прикрита форма на власт.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сила, господство, принуда, влияние и манипулация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.