Синонимия - същност, видове, употреба на синоними в речта


Категория на документа: Други


14.Синонимия-същност,видове,употреба на синоними в речта
Синонимията е свързана с аксиомата за асиметричния характер на знаковите страни форма и значение в езика.Поради своята относителна самостойност формата и значението не са в отношение на абсолютен изоморфизъм в езика като цяло.
Преобладават основно две гледни точки,които условно можем да определим като "тясно" и "широко" разбиране на синонимията.В тесен смисъл като синоними се определят думите с еднакво лексикално значение.От логическа гледна точка следва,че м/у значенията на синонимите има отношение на тъждество.В широк смисъл като синоними се определят думи с подобно лексикално значение.Техните десигнати не съвпадат,а се пресичат частично.
И двата подхода имат своите недостатъци.Възприемането на тясното разбиране силно ограничава проявите на синонимия в езика и свежда думите-синоними до твърде малобройна група.
От парадигматична гледна точка синонимите се определят като думи ,взаимозаменими в даден контекст.Синонимите могат да се определят като думи,принадлежащи на една и съща част на речта,означаващи едно понятие(от различни негови аспекти), намиращи се в отношение на конкуренция в речта и задоволяващи определени стилови нужди.

Видове синоними.В зависимост от отношението м/у десигнатите,от начина на представяне на понятието,от емоционално-експресивния и стилистичния отенък синонимите се делят на различни видове:
1.Пълни и непълни (абсолютни и частични).При пълните синоними е налице тъждество м/у десигнатите,всички денотати на единия синоним са денотати на другия.Най-често това са двойки,рядко тройки от думи.Обикновено те се различават етимологически-едната е домашна,а другата е чужда.Например:легло-креват(гр.) и др.Синонимът може да е получен при калкиране на чужда дума,при което и двете остават в езика.Може да са две домашни думи с различна вътрешна форма-стъпало и ходило,врат и шия и т.н.
Непълните синоними представляват същинският израз на синонимия в езика.Тяхното едновременно съществуване в речника дава възможност да се нюансира номинацията,да се изтъкнат различни аспекти на означеното понятие.Различието може да се изразява в начина на осъществяване на дадено действие,в различна степен на означения признак,в различни страни на някоий предмет или лице.

ГЛЕДАМ-НАБЛЮДАВАМ-СЪЗЕРЦАВАМ.Общата сема в тази група е свързана с действието 'възприемам нещо (някого) със зрението' .Тя покрива лексикалното значение на първата лексема. В глагола наблюдавам се съдържа същата сема,но се уточнява начинът на възприятие.
НЕНУЖЕН-НАПРАЗЕН.Общата сема е 'такъв,който не е необходим,излишен',но в лексемата ненужен се набляга на признака "от който няма нужда,потребност",а в лексемата напразен се набляга на признака "от който няма нужда,защото няма да доведе до някакво следствие".
2.Неутрални и стилистични-неутралните синоними принадлежат към стилистично неутралния пласт на речника и означават понятието,без да съдържат конотативни нюанси.Например:жесток-безмилостен,заедно-съвместно-вкупом и др.стилистичните синоними принадлежат към експресивния речников пласт и съдържат конотативни емоционално-експресивни отенъци в значението си.Те се осъзнават като "стилистични" именно спрямо съответния неутрален синоним и могат да се отнасят към диалектната,архаичната,жаргонната,просторечната или поетическата лексика.Напр. ям -плюскам,хубав-готин и други.
3.Езикови и речеви.Предмет на лексикологията са езиковите синоними,които показват идентичност или близост в речниковите си значения.Речевите синоними са свързани с употребата на думите в речта.Реч.синоними се наричат още "контекстови",тъй като отношението на синонимия м/у тях е актуално само в конкретната ситуация и контекст.

Синонимен ред-лексикално-семантична парадигма,многобройна и отворена,в която се включват лексикални единици,означаващи едно и също понятие.




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Синонимия - същност, видове, употреба на синоними в речта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.