Система за управление безопасността на храните в търговска верига


Категория на документа: Други
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Курсова работа
На тема:

Система за управление безопасността на храните в Метро Кеш енд Кери ЕООД

Съдържание

1.Увод
2. Обхват на системата за управление безопасността на храните
3.Основни цели по качество и безопасност
4.Характеристика на обекта
5.Основен принцип
6.Анализ на опасностите
7.Заключение
8.Използвана литература

1.Увод
Политиката по качество и безопасност на храните в Метро е насочена към внедряване, развитие, поддържане и усъвършенстване на система от процеси, водещи до непрекъснато подобряване на дейността на компанията с цел гарантиране на високо качество и безопасност на предлаганите продукти, съответстващи на нормативните изисквания, изисквания на стандарта IFS Cash and Carry, както и на изискванията на клиентите.За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели във фирмата е изградена, внедрена и се поддържа Система за управление на безопасността на храните, съгласно изискванията.Тя покрива всички дейности от приема, през съхранението и преработката, до продажбата и дистрибуцията на богат асортимент от храни: месо и месни продукти, мляко и млечни продукти,деликатеси, замразени продукти, пресни и преработени плодове и зеленчуци, основни храни, консерви, захарни изделия, прясна и жива риба и рибни продукти, напитки.Сериозен акцент и най-стриктен контрол компанията прилага върху продуктите собствени марки, както и върху продуктите претърпели обработка на място.Компанията работи активно в посока намаляване на замърсяването на околната среда, като се осъществява разделно събиране на отпадъците и поддържа зелени площи около всички магазини.Прилагат се практики и методи за въвеждане на енергийно ефективни мерки.

2.Обхват на системата за управление безопасността на храните
В компанията е създадена, документирана, внедрена и се поддържа ефикасна Система за Управление Безопасноста на Храните(СУБХ), известна още като система за собствен контрол. Тя се проверява, актуализира и подобрява непрекъснато. СУБХ в Обслужващ офис и магазините на Метро Кещ енд Кери България е в съответствие с ;
- Действеащо българско и европейско законодателство в областта на безопасността на храните
- Принципите на НАССР
- Действащата версия на международния стандарт IFS Cash&Carry/Wholesale
Системата се отнася до всички отдели Храни( Плодове и зеленчуци, Риба, Месо, Млечни и Деликатеси, Основни храни, Захарни изделия и Напитки, включително и Достваки) и има следния обхват:

- търговия на едро с хранителни продукти, включваща продажба на място и доставка до клиент

- търговия на дребно с обработени на място прясна риба, сирена, меса и хляб.

- дейности по обработка, включващи:
* Почистване, транжиране,филетиране и опаковане на прясна риба;
* Нарязване и опаковане на сирена
* Смилане и нарязване на месо
* Преопаковане на пресни плодове и зеленчуци
* Печена на хляб и тестени изделия
Чрез СУБХ се осигурява, че опасностите за храните от обхвата на системата, които основателно може да се очаква да се появят, са идентифицирани, оценени и контролирани по начин, по който продуктите няма да навредят на консуматорите пряко или косвено.

3. Основни цели по качество и безопасност
За ефективното провеждане на тази политика компанията си поставя следните основни цели по качество и безопасност:
• Завоюване на твърди позиции на националния пазар с предлагане на висококачествени, безопасни и конкурентноспособни хранителни профукти и опазване здравето на консуматора;
• Разширяване на асортимента от собствени марки с цел стриктен контрол на продуктите и съответните доставчици;
• Пълно задоволяване изискванията на клиентите за качество и сигурност на предлаганите стоки;
• Непрекъснато привличане на нови клиенти;
• Непрекъснато подобряване на техническата база и инфраструктура, подобряване условията на труд и мотивацията на персонала;
• Ефективна комуникация и поддържане на обратна връзка с клиентите, доставчиците, служителите и съответните законодателни и изпълнителни органи с цел анализ, оценка и непрекъснато подобряване на Система за Управление Безопасността на Храните;
• Непрекъснато подобряване квалификацията и уменията на персонала с организиране на редовни обучения на всички нива, в зависимост от специфичните нужди;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система за управление безопасността на храните в търговска верига 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.