Система за управление безопасността на храните в търговска верига


Категория на документа: Други


• Поддържане на постоянно високо ниво на компетентност и ангажираност на служителите чрез възлагане на персонални задачи, контрол на изпълнението им и мотивация на персонала;
Политиката подлежи на периодичен преглед и актуализация за поддържане на нейната адекватност. Извършва се анализ и оценка на постигнатите резултати от поставените цели за осигуряване на работеща и ефективна Система за управление
Целите имат комплексен характер и очертават главните направления за развитието на фирмата, относно безопасността на храните през следващия планов период
В началото на всяка календарна година ръководителят и екипа по безопасност на храните в отдел контрол и качестео в Обслужващ офис набелязват целите за годината, които трябва да са в съответствие с политиката и стратегическите цели на отдела. След изтичане на периода , в началото на следващата година при прегледа от ръководството се извършва анализ степента на реализиране на поставените цели, анализ на причините, ако конкретна цел не е постигната и набелязване на съответните действия.

4.Характеристика на обект
Причината поради,която избрах точно този обект е поради това,че работя в Метро Кеш енд Кери- Велико Търново.Имам възможността да проследя целия процес- от приема, през съхранението и преработката, до продажбата и дистрибуцията на продукта.Метро е голяма търговска верига утвърдена на пазара, с голям стоков асортимент, с високо качество на продуктите, с квалифициран персонал. Фирмата реализира поставените цели и постоянно поставя иновации в развитието и качеството на продуктите и подготовка на персонала, лоялна към клиентите си.За ме н един от най-важните принципи на продукта е неговото качество, а Метро проследява много стриктно продуктите, които предлага от самото им приемане на територията на магазина, до осъществяването на продажбата на продукта. По този начин продуктите които консумираме отговарят на всички изисквания и са безопасни за здравето на потребителите.Метро Cash and Carry България ЕООД към момента има 15 обекта в България. Първите два магазина са открити през март 1999г. - София и Пловдов, като част от първата международна търговска верига, стъпила на българския пазар.Метро Велико Търново е открит през 2008г.Метро България работи с няколко централни склада за съхранение и логистика на стоките - мултитемпературна платформа за пресни плодове и зеленчуци,охладени и замразени храни; суха платформа за нехранителни стоки и храни, неизискващи нискотемпературно съхранение; рибна платформа за прясна риба.Метро България е верига за търговия на едро, насочена към нуждите на професионалните клиенти. Ключови клиенти на търговската верига са хотелиери, ресторантьори и собственици на магазини.В магазините се предлагат повече от 15 000 вида хранителни и 10 000 нехранителни стоки. Осигурен е целогодишен асортимент от продукти с марка на доставчиците и продукти под собствена марка - HORECA Select, Rioba, Fine Food, Fine Life, Fine Dreaming, ARO, Sigma, H-line, като се цели да се задоволяват напълно потребностите на клиентските групи.

5.Основен принцип
Политиката по качеството на Метро Кеш & Кери България е насочена към непрекъснато повишаване задоволеността на клиентите чрез постигане на все по-високо качество на предлаганите стоки и услуги.За да се гарантира сигурността на стоката в свежите отдели е необходимо по време на процесите на обработка,транспорт, съхранение и продажбата на храните да се избегне влиянието на фактори, които биха могли да ги превърнат в опасни за консумация. Системата за собствен контрол взема под внимание различните рискове , оценява ги и определя критичните точки. Тези критични точки трябва да се контролират.
За всяка контролна точка е изготвена Програма за контрол и Контролен лист.
Определят се следните контролни точки за всички отдели:
1.Прием на стоката
2. Обработка и пакетиране
3. Съхранение
4. Хигиена
Важно е стриктно да се спазват изискванията за контрол и да се води документация.
Документацията по цялата програме се съхранява 3 години.
Ръководството на Метро Cash & Carry България ЕООД е създало условия за разработване, документиране, внедряване и поддържане на Система за Управление на Безопасността на Храните, при което:
• Са идентифицирани, оценени и контролирани опасностите по такъв начин, че продуктите, които се предлагат в търговските обекти на компанията не причиняват пряко или непряко вреда на потребителя;
• Са определени начините за предаване на подходяща информация по цялата хранителна верига относно въпросите по безопасността на предлаганите продукти;
• Са определени критериите и методите за периодична оценка на СУБХ и нейното осъвременяване при необходимост, като се осигурява постоянно адекватна информация за опасностите, които са обект на контрол;
При изграждането на СУБХ се има предвид изграждането на 12-те последователни стъпки:
* Създаване на екип по безопасност на храните
* Описание на продукта
* Идентифициране на предназначената употреба
* Съставяне на диаграма на процесите
* Проверка на място на Диаграмите на процесите
* Анализ на опасностите
* Определяне на ККТ
* Установяване на критични граници на всяка ККТ
* Установяване на система за наблюдение на параметрите(мониторинг) на всяка ККТ
* Установяване на коригиращи действия
* Установяване на процедури за проверка(верифициране)
Установяване на документация и водене на записи

6.Анализ на опасностите
Предизвикателствата пред хранителната верига са следните:

- тя е уязвима по отношение на безопасността на храните;

- постоянно расте обществения натиск за безопасност на храните и защита на потребителите;

- опасността от хранителни заболявания, социални и иконом,ически последици;
Продуктите от сурово месо, транжираната риба, разфасованите млечни продукти, доставените хранителни продукти, допълнителните суровини и материали, опаковките по време на процесите трябва да бъдат предпазени от замърсяване с чужди вещества. Процесите включват основно: приемане, обработка на някои продукти, операции по обработката за транжиране на риба, разфасоване, съхранение и представяне в магазините.
Същесвуват следните опасности:
Биологични опасности - това са живи организми, които могат да направят храната не безопасна за консумация.Биологичните опасности може да са бактериални,паразитни или вирусни. Биологичните опасности най-често се свързват със суровините от които се произвеждат продуктите, включително животните, които са първичните компоненти. Биологични опасности може да се появат в продуктите и по време на преработването: от персонала,който участва в обработването; от околната среда, в която се обработва храната; от съставките в продукта или от самите процеси.Често срещанипричинители на биологични замърсители са гризачи, насекоми, кучета, котки и птици.
Работниците и обслужващия персонал в производствените помещения и в магазинната площ могат да са значителен източник на микробно замърсяване на хранителните продукти. Тяхната роля се задълбочава особено много при недобра технологична дисциплина и неспазване на изискванията на добра производствена практика. От нечистите ръце и работно облекло на персонала могат да попаднат патогенни микроорганизми, особено при бацилоносителство и в случаи на инфектиране на рани по ръцете на работниците.
Химични опасности - може да са резултат от нещо, което естествено се появява в храната или се добавя при нейното обработване.
Естествено появяващи се рискове са тези които са естестрвени съставки на храните, а не резултат от заразяване от околната среда или производството(различни видове токсини).
Добавените химични рискове са тези, които са добавени по време на отделните фази на производството и търговията. Тази група химични рискове са многобройни и може да включват компоненти от храната на животните или питейната вода, животински лекарства, пестициди, самите хранителни съставки и добавки и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система за управление безопасността на храните в търговска верига 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.