Системи за контрол и управление безопасността на храните


Категория на документа: ДругиМикробиологичният контрол не се извършва непрекъснато и не е достатъчно ефективен за наблюдения при НАССР поради ограничения за време и средства. В много случай резултатът от микробиологичния анализ постъпва, когато продуктът вече е опакован и изпратен в склада. Информацията идва твърде късно, за да може да се установят и коригират грешките при наличие на несъответствие.

Микробиологичният контрол при НАССР има по-голямо значение като начин за установяване и проверка на ефективността на НАССР системата.

Експресни микробиологични тестове могат да се ползват за наблюдение на ККТ. Физичните и химичните измервания са за предпочитане, тъй като те могат да се извършват бързо и да служат като косвен индикатор за микробиологични параметри.

Повечето процедури за наблюдението на ККТ трябва да се извършват бързо, защото са свързани с динамиката на поточните процеси, и времето не е достатъчно за продължително аналитично тестване.

Стъпка 10. Определяне на коригиращи действия.

Тази стъпка съответства на Принцип 5.

Коригиращите действия трябва предварително да са идентифицирани, осмислени и записани в НАССР плана. Когато се идентифицират ККТ, се дефинират специфичните коригиращи действия за всяка ККТ. Когато настъпят отклонения, може да се предприемат незабавни действия за да се отстрани несъответствието в ККТ. Необходимо е да се документират коригиращите действия в съответните регистри. Лицата, които познават производствения процес, продукта и системата НАССР, трябва да бъдат отговорни за своевременното извършване на коригиращи действия.

Коригиращите действия се планират предварително от НАССР екипа за всяка критична точка, така че да бъдат предприети незабавно когато се наблюдава отклонение.

Коригиращите действия имат за цел:
* Да открият причините за проблема;
* Да се изключи появата на нови отклонения;
* Модификация на НАССР плана.

При предприемане на коригиращи действия е необходимо да се предприемат ефективни мерки за предотвратяване на ново несъответствие.

Процедурата за коригиращото действие включва:
* Точно определение на лицето, отговорно за прилагането му;
* Как да се извърши коригиращото действие;
* Описание на необходимите средства и действия за корекция на наблюдаваното отклонение;
* Предприети действия относно продукт, произведен по време на отклонение;
* Писмен запис на предприетите действия;
* Последващи действия - оценка на ефективността на предприетите коригиращи действия.

Отклоненията и процедурите се документират, което е доказателство за правилността или несъответствието на предприетите мерки.

Стъпка 11. Въвеждане на процедура за проверка (верификация) на НАССР плана.

Тази стъпка съответства на Принцип 6.

Верификация са всички дейности, различни от мониторинга, които показва дали НАССР плана е валиден и потвърждават, че НАССР системата функционира ефективно, съгласно НАССР плана. Елементите на верификацията са:
* Валидацията е потвърждение, че ако НАССР плана е изпълнен правилно, ще може да контролира ефективно идентифицираните опасности. Това се постига чрез събиране и оценяване на научна и техническа информация за всяка част от НАССР плана при анализа на опасностите във всяка ККТ.
* Дейности, потвърждаващи, че ККТ са под контрол, са:
- калибриране на средствата за мониторинг;
- преглед на записите за калибрирането;
- вземане на целеви проби за изпитване;
- преглед на записите за определяне на ККТ.

Проверката извлича важна информация от данните на вътрешния и външния контрол. Тя включва наблюдение, както и проверки на място, анализ на проби и преглед на регистрите. Тези процедури служат за периодичен преглед на гаранциите за съставките на продукта, потвърждаване валидността на съществуващите ККТ и валидиране на вътрешните продукти. Възможно е да се открият потенциални проблеми, които да наложат промени в системата и ново валидиране.

Вътрешни проверки - Вътрешната проверка представлява непрекъснат процес, който изисква ефективно водене на регистрите. Системата позволява на ръководството да извършва ежедневен преглед на регистрите, за да се установи дали са били съблюдавани КГ и дали е реагирано незабавно на проблемите. Ръководството трябва също така редовно да проверява санитарните регистри и документацията за ДПП.

Лицата, извършващи проверките (одиторите) трябва да бъдат добре обучени относно принципите на НАССР и плана за НАССР и да осъзнават своята отговорна роля, като правят и предложения за промени.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за контрол и управление безопасността на храните 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.