Системи за контрол и управление безопасността на храните


Категория на документа: ДругиТрадиционният екип за проверка на системата НАССР включва представители на качествения контрол, на производството или на поддръжката, в зависимост от типа регистър на ККТ, който се проверява. Наличието на стандартизиран формуляр е добър инструмент за регистриране на продуктите по проверките.

Външни проверки - Одиторски фирми са външните проверители на системата НАССР. Те извършват свой собствен одит на системата НАССР, за да проверят дали те действат за контрол на рисковете за безвредността на месните продукти. Одиторите представят писмен доклад за своите наблюдения. Ако съществуват отклонения, се дават специфични нареждания за корективни действия. Тези доклади трябва да се съхраняват заедно с плана за НАССР.

Стъпка 12. Документиране на НАССР системата и записи.

Тази стъпка съответства на Принцип 7.

Одобреният НАССР план и свързаната с него документация трябва да се съхраняват на определено за целта място в предприятието. Най-общо записите, използвани в цялостната система НАССР, трябва да съдържат следното:
* списък на членовете на НАССР екипа и техните отговорности;
* описание на продукта и предназначението му;
* технологичната схема на целия производствен процес, като са посочени ККТ;
* рискови фактори, свързани с всяка ККТ и превантивни мерки;
* критичните граници;
* система за наблюдение;
* планове за коригиращи действия при отклонение от КГ;
* процедури за проверка на ефективността на системата НАССР;
* процедури за регистриране на документиране.

В допълнение към списъка на членовете на НАССР екипа, описанието на продукта и употребата му, технологичната схема и останалата информация в плана за НАССР може да се представи като таблица със записи, получени при изпълнението на плана.

Образци на документиране за НАССР сустемата

Обект на контрол
Документи
Суровини
* сертификати от доставчика;
* чек-листове на преработвателя, удостоверяващи редовността на доставките;
* данни за температурите на съхранение на бързо развалящи се суровини;
* данни за времето на съхранение на нетрайни суровини.
Преработка
* данни на всички наблюдавани ККТ;
* данни удостоверяващи непрекъснатата адекватност на процесите.
Опаковане
* данни, удостоверяващи съответствие с изискванията за опаковъчни материали.
* данни, удостоверяващи съответствие с изискванията за херметичност
Съхранение и разпространение
* температурни данни;
* данни, удостоверяващи, че продуктът не е бил изпратен след допустимия срок за бързо развалящи се продукти;
* данни, удостоверяващи, че продуктът не е бил изпратен след допустимия срок за температурно чувствителни продукти.
Данни за отклоненията и коригиращи действия

* данни за отклоненията;
* данни за коригиращите действия.
Протоколи препотвърждения и промени в плана за НАССР
* данни за ревизии;
* данни за промени в контрола върху суровините, преработката, опаковката и разпространението.
Данни за обучението на служителите
* учебни програми;
* данни за извършваните обучения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за контрол и управление безопасността на храните 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.