Системи за контрол и управление безопасността на храните


Категория на документа: Други


2. Отговорности при прилагане на системата НАССР.

Внедряването на системата НАССР води до промяна на различните отговорности - на производителите, на преработвателите, дистрибуторите, търговците, държавния контрол и потребителите.

Отговорността за безопасност на храните се поема изцяло то производители, преработватели, дистрибутори и търговците.

Променя се и ролята на държавния контрол. Вместо констатиране на определени неблагополучия, контролните органи следват да направят оценка на предприятелието за ефективното прилагане на системата НАССР. Държавните инспектори трябва да познават отговорните задачи, които си поставя предприятието - намаляване до минимум рисковите фактори за производството на безопасни продукти.

Потребителите също имат големи отговорности в НАССР. Много често въпреки наличието на действаща система в предприятията, потребителят може неправилно да манипулира или съхранява даден продукт и в последствие това да доведе до увреждане на здравето му. За това се изисква ангажираност и от страна на потребителите, като действат правилно в съответствие с изискванията на НАССР и информацията от производителите за манипулациите с продуктите при консуматора.

Когато системата НАССР се прилага правилно тя е достатъчно ефикасен метод за осигуряване безопасността на продукта.

Изискванията на НАССР не се прилагат лесно. Прилагането й е свързано със събиране и анализиране на голямо количество информация, обучение на работниците и НАССР екипа за правилно разработване на конкретен НАССР план за всеки отделен продукт или група продукти.

Успешното въвеждане на НАССР изисква висока фирмена култура и зависи много от ролята на човешкия фактор.
* Висшето ръководство на фирмата трябва да има визия и да провежда политика на всички нива за производството на безопасни месни продукти.
* Оперативното ръководство също трябва да поеме максимална отговорност за безопасността на продуктите на фирмата, която се осигурява, чрез системата НАССР.
* Всеки работник трябва да е запознат с предимствата на НАССР и конкретните си задължения за производството на безопасни продукти.

НАССР ще бъде ефективна, само ако съществува ангажираност на персонала във всяко ниво. От особено важно значение е персоналът да разбира отговорностите си в рамките на системата НАССР, както и важността на тяхната непосредствена дейност, която извършват. Системата ангажира целия колектив.

Разработването, внедряването и подържането на системата НАССР изисква време и ангажимент от всеки служител и работник във фирмата.

За да се гарантира успех служителите трябва да бъдат образовани, квалифицирани и преквалифицирани. Текучеството на персонала поражда необходимостта да се осигури постоянно обучение, така че НАССР да бъде разбрана от всички.

РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА НАССР В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ МЕСНАТА ИНДУСТРИЯ.

I. ПРИНЦИПИ НА НАССР

НАССР системата се основава на седем принципа, които са международно приети:

Принцип 1. Анализиране на опасностите.

Идентифициране на потенциалните опасности, свързани с производството на храни във всички етапи на технологичния процес, оценка на риска от всяка опасност и предписване на конкретните превантивни контролни мерки.

Принцип 2. Идентифициране (определяне) на критичните контролни точки (ККТ) в процеса.

Определяне на точките, процедурите или технологичните стъпки, които са незаменими за предотвратяването, недопускането или елиминирането до приемливо равнище на опасността от замърсяване на храните или за намаляване на тази опасност до приемливо равнище.

Принцип 3. Установяване (определяне) и въвеждане на критичните граници (лимити) за всяка ККТ.

Определяне на критичните граници, които трябва да се спазват за да е сигурно, че ККТ е под контрол.

Принцип 4. Установяване на система за наблюдение (мониторинг) на ККТ.

Системата за мониторинг в ККТ се изпълнява, чрез провеждане на планирани наблюдения и тестове.

Принцип 5. Определяне на коригиращи действия.

Такива действия се предприемат при наличие на несъответствие, т.е, когато мониторинга показва, че определена ККТ е извън контрол.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за контрол и управление безопасността на храните 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.