Системи за противодействие на тероризма


Категория на документа: Други


 А К А Д Е М И Я М В Р

Факултет " Сигурност"

ДИПЛОМНА РАБОТА

На тема :"Системи за противодействие на тероризма "

Дипломант: РАДОСЛАВ КОТРУЛЕВ ф.№ 4291

Научен ръководител: полк. Н. Дойков, д-р

Специалност "Защита на националната сигурност"

София, 2005 г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е.................................................2
УВОД.......................................................................3
ГЛАВА ПЪРВА
ТЕРОРИЗЪМ
I.Обща характеристика на тероризма.
1.Същност на тероризма............................................................ 6 2.Дефиниции и теоретични разбирания...............................7
3.Причини за възникване ..........................................................14
4.Цели и задачи на тероризма.........................................17
II.Терористични организации. Терористични акции.
1 Видове тероризъм и организации.........................................18
2.Структура на.организацията. Набиране на членове............20
3.Терористични акции...............................................................20
4.Поведение при сблъсък с органите на сигурността.............21
ГЛАВА ВТОРА
АНТИТЕРОРИЗЪМ
I.Основи на борбата с тероризма.
1.Сили / организационни структури / предназначени за противодействие на тероризма.................................................22
2.Антитерористични операции.Същност,Съдържание,
Видове...................................................................23
II.Системи за противодействие на тероризма.
1.Система от органи за противодействие на тероризма.......36
2.Система от мерки за противодействие на тероризма.......41
ГЛАВА ТРЕТА
СИГУРНОСТ
I.Вътрешна сигурност.
1.Осигуряване защитата на вътрешна сигурност и стабилност...................................................................................65
2.Тероризмът като заплаха за вътрешната сигурност и ответни реакции на държавата..................................................67 II.Световна сигурност.
1.Осигуряване защитата на световна сигурност и стабилност...............................................................76
Заключение............................................................................100
Литература................................................................................108

Увод

През ХХ и началото на ХХI век в обществено-политическият живот все по-остро се проявява едно явление, което, макар и да е съпътствало многовековното човешко развитие, днес влиза в противоречие с обективните потребности на времето, получава застрашителни размери и се превръща в първостепенен световен проблем.

Това явление е тероризмът. Той променя своите форми, придобива все по-опасен характер за хората, обхваща все повече страни, създава нови заплахи за националната сигурност и политическата стабилност на държавите и международните отношения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за противодействие на тероризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.