Системи за противодействие на тероризма


Категория на документа: ДругиТероризмът днес е форма на необявена война срещу цивилизацията и свободата на демократичните общества и държави.

Чрез терористичния акт, независимо от крайната му цел, винаги се извършва посегателство върху хора или материални обекти, политически и обществени дейци, служители на правозащитни органи, жители на определени райони, предприятия, учреждения и др. Действията на терористите се отличават с подчертана антихуманност и насилие в различни форми, и то с прицел не само към политическите противници. Конкретните акции са насочени към оказване на натиск върху политическата власт, както и за дестабилизация на съвременното общество чрез всяване на смут и страх сред населението.

Не: Терористичната дейност е противозаконна според международното и вътрешното право на отделните държави. Всяка отделна терористична акция представлява един или друг вид престъпление.

Извършителите на терористична дейност използват съвременни технически средства и технологии, реална е заплахата за използване на свръхмощни оръжия и общоопасни средства, включително ядрени, химически и биологически оръжия.

През последните години тероризмът се проявява като една от основните опасности за сигурността на отделните държави, региони и за международната сигурност като цяло. Заплахата от тероризъм днес има много измерения. Страховата психоза, както и чувството за нестабилност, които тероризмът поражда сред обществеността, неизбежно упражняват влияние върху политическите, социалните и икономическите решения в национален, регионален и глобален план. До тук

Като част от демократичния свят България също е изправена пред всеобщия проблем с тероризма. Приемането на страната като пълноправен член на НАТО и предстоящото членство в Европейския съюз, както и редицата международни договори, свързани с противодействието на терористичната дейност, ратифицирани от Република България, определят нейния ангажимент активно да участва в борбата срещу тероризма. Това може да стане само и единствено с всеобщите усилия на всички държавни органи.

Световната и вътрешната значимост на разглеждания проблем аргументират необходимостта от разработването на дипломна работа на тема: "Системи за противодействие на тероризма"

Целта на дипломната работа е да се очертае отношението на тероризма към вътрешната сигурност; да се посочат мерките за неговото противодействие, като елемент и съществено звено от общата държавна политика и усилия за обезпечаване състоянието на вътрешна сигурност.

За реализирането на посочената цел са определени следните задачи:
- да се изследва явлението тероризъм и неговите параметри, за да се анализира ефективността на съществуващата система за неговото противодействие;
- да се изследват подробно меките за противодействие на тероризма и препоръките към тях;
- да се анализира съществуващата връзка между тероризма и организираната престъпност, и отражението и върху вътрешната сигурност, и начините за противодействието на тази обща заплаха.

Обект на дипломната работа са системите за противодействие на терористичната дейност.

Предмет на дипломната работа е противодействието на тероризма.

При работата по дипломната работа са използвани основни научни постановки на организацията и управлението извън сферата на материалното производство, наказателното право и процес, криминалистиката , международното право и историята .

В процеса на дипломната работа са използвани следните методи:
* Описание.
* Изучаване на документи.
* Сравнение.
* Аналогия.
* Индукция.
* Дедукция.

Обхватът на разработката е ограничен и не претендира за сериозен научно-изследователски размах, изследвани са само най-съществените според нас моменти от прилаганата антитерористична дейност и препоръките за нейното подобряване.

ГЛАВА ПЪРВА

ТЕРОРИЗЪМ
I. Обща характеристика на тероризма.

1.Същност на тероризма.

Тероризмът отдавна съпътства развитието на човешката цивилизация. През изминалия ХХ в. в света са извършени най-много престъпления с терористичен характер, което кара много държави сериозно да се замислят за разработването на адекватни мерки за противодействие.

Като социално-политическо явление съвременния тероризъм представлява система за прилагане на противоправно насилие за постигане на политически цели. Често опитите за въздействие върху властта имат опоср-едствен характер - чрез жертви сред случайни граждани.

Ако тероризма се разгледа, като правна категория, следва да се обособят два нейни съставни елемента. Първо, от гледна точка на вътрешното /национално/ законодателство терористичните актове се отнасят, към категорията на тежките и особено тежките престъпления насочени към подриване на държавната власт. Те причиняват значителни материални щети и водят до редица обществено опасни последици. Другата съставна част са престъпните посегателства на международната арена, които спъват обективния процес на задълбочаване на международните отношения.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за противодействие на тероризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.