Системи за управление на качеството


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО
Факултет "Стопански"

КУРСОВА РАБОТА
По Управление на качеството

Тема: Системи за управление на качеството

Изготвил: Проверил:______________ / гл.ас.д-р. Р. Георгиева/
Фак.№
Икономика на търговията

Съдържание:
1. Исторически преглед
2. Тотална система за управление на качеството(ТСУК)
3. Система "УКРОВ"
4. Система "Кайцен"
5. Система "Сима 6"

> Исторически преглед

Системите за управление на качеството непрекъснато се усъвършенстват и развиват. Този процес е обусловен от една страна от развитието на управленската наука, а от друга - от непрекъснатото нарастване значението на качеството.
Основоположникът на науката за управление на качеството американският професор Едуард Деминг през 50-те години на ХХ век разработва идеята за цялостна система за осигуряване на високо качество. Тази идея се приема в Япония. В резултат на този подход Япония успява за кратък период от време да засигне своите конкуренти от Западна Европа и САЩ по равнище на качеството, а през 90-те години на ХХ век и да ги задмине. Тези успехи се дължат преди всичко на използваните ефикасни системи за управление на качеството.
От управленска гледна точка видовете системи за управление на качеството се различават по степента на обхвата. В първите системи за управление на качеството ударението се поставя на контрола на качеството. След това то се измества върху осигуряването му, а през последните години се използват тотални или комплексни системи за управление на качеството, т.е. качеството вече не е цел, а средство.
През 1961година А.В.Файгенбаум в книгата си "Контрол на качеството на продукцията" за първи път пише за тотално управление на качеството. В основата на тази система са заложени статистическите методи за качествен контрол и регулиране на технологичните процеси. На практика този подход е приложен при производството на ракетните системи "Пършинг", като концепцията за "нулевите дефекти" или за "бездефектната продукция".

* Тотална система за управление на качеството (ТСУК)

Целта на системата "Тотално управление на качеството" е да произведе висококачествен продукт или услуга.

Една от основните идеи на концепцията е бизнесът да се ръководи от гледна точка на очакванията на клиента. Акцентът е върху бързия и адекватен отговор на пазарните потребности.

TQM (Total Quality Management= тотално управление на качеството) е мениджърски подход, чиито корени се простират назад във времето до ученията на Друкер, Джуран, Деминг, Ишикава, Кросби, Фейгенбаум и други, които са изучавали, практикували и са опитвали да подобрят процеса на организационния мениджмънт,който съществува от 1950-те и постепенно е станал по известен след ранните 1980г. TQM е колекция от принципи, техники, процеси и практики, които през времето са доказали ефективността си. Тоталното управление е описанието на култура, организация и отношение на компанията, която прави усилия да осигури на клиентите продукти и услуги, които задоволяват нуждите им.
1. Качеството се поставя в основата на управлението на фирмата - системата за управление на качеството е вградена в системата за управление на фирмата.
2. Обхваща всички страни от дейността на фирмата - подготовка на персонала, мотивация, стандартизация, метрология, сертификация.
3. В основата стоят системата от стаандарти ISO - 9000.
4. Ясно формулирани принципи.
5. Целите на СУК напълно съответства на политиката на фирмата - обединява усилията на всички служители.
6. Съчетано е управлението на качеството със системата "JIT" - Just in time, точно време
Тоталното управление на качеството възниква в Япония в началото на първото десетилетие след Втората световна война. Скоро тази теория беше използвана в Америка, а в последствие и в Европа. Въпреки, че съществуват частични различия в подходите, могат да се отграничат общи принципи като:
- Участие, стимулиране, колективност на човешките ресурси;
- Обвързване ръководството на дадено предприятие за създаване на политика и програми, целящи тотално управление на качеството
- Контрол на процеса и системата с цел ограничаване на проверките в крайното изделие

* Сестемата "УКРОВ"

o Управление на качеството;
o Решителност
o Образование
o Внедряване
Същността на тази система можа да се конкретизира със следните характеристики:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за управление на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.