Склонност към корупционни действия според пол и възраст


Категория на документа: Други


Реферат на тема:

Склонност към корупционни действия според пол и възраст

Изгтотвил:
Розита Георгиева
Фак.номер:11140011,4007 група

1. Постановка на проблема

Корупцията е често срещано явление,което в наши дни се случва непрекъснато. То е обект на обсъждане в публичното пространство и много често се коментират случаи на проява на корупционни действия в различни обществени пространства.

Корупцията в най-общ смисъл е злоупотребата с обществена служба за лично облагодетелстване или, по-конкретно - поведение на длъжностни лица, чрез което те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената им власт.

Проявите на корупция могат да се разделят на индивидуални и институционални. При индивидуалните длъжностното лице извършва незаконна услуга на трета страна за лична облага - пари, имоти, ответна услуга и др. При институционалната корупция облагата за корумпирания е по-често политическа, а не лична. Там предоставената услуга не е задължително в нарушение на законовите процедури, а по-скоро е извършена в несъответствие с демократичните стандарти. Корупцията съществува, както при политическите, така и при административните длъжности и може да бъде дребна и едра, организирана или неорганизирана.

Целта на проекта е да се разкрие каква е склонността на гражданите към извършване на корупционни действия в зависимост от техния пол, възраст и доходи. Трябва да се открие дали има закономерна връзка между посочените индикатори на социално- демографския статус и склонността към проява на корупционна дейност. Необходимо е да се отбележи, че склонността към корупция се разглежда двуаспектно- както склонността към приемане, така и склонността към даване на подкуп от страна на гражданите.

Главните предпоставки на корупцията са свързани с няколко области на нагласите на гражданите (в контекста на изследването са съществени онези предпоставки на корупцията, които са тясно свързани с поведението на хората):

• Разпознаване на корупционните практики

• Равнище на корумпираност на средата

• Склонност към извършване на корупционни действия.

Третият аспект е най-важен,тъй като той е обект на разглеждане на настоящия анализ.Става дума за неговата потенциална готовност да встъпи в корупционни отношения. При равни други условия, колкото по- малко се разпознават корупционните практики (т.е. приемат се за част от нормалните отношения) и колкото по- неблагоприятна е оценката за корумпираността на средата,толкова по- висока би следвало да бъде и склонността към корупция, т.е. неговата готовност да използва корупцията като средство за решаване на проблеми във взаимодействията му с властта.

Социално-демографският статус също е обвързан с механизмите за корупционно поведение: пол и възраст - чрез тях наблюдаваме до колко те влияят върху склонност към извършване на корупционни действия, т.е. дали има разлика между различните възрастови групи и двата пола с досега им с корупционните действия.

Целта на настоящия анализ е да оцени въздействието на основните социално-демографски характеристики на участващите върху склонността да проявяват корупционни действия или да бъдат подложени на такива. Показател за подобно въздействие би било наблюдението, че корупционното поведение е по-често срещано сред едни социално-демографски групи и по-рядко срещано сред други.

2. Основни индикатори и променливи.

Съществуват две групи индикатори:

• Индикатори, измерващи склонността към извършване на корупционни действия.
Готовността на гражданите да приемат (променливата А8) или да дадат подкуп (променливата А17) засяга следните въпроси от въпросника на изследването:

А8. Представете си, че Вие сте служител на ниска заплата и при Вас идва човек, който ви предлага пари, подарък или услуга, за да решите проблема му. Как бихте постъпили:
Само един отговор.

1 Бих приел, всички правят така.

2 Бих приел, ако мога да реша проблема му.

3 Не бих приел, ако решаването на проблема е свързано със заобикалянето на закони.

4 Не бих приел, не одобрявам подобни действия.

9 Не знае/ Неотговорил.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Склонност към корупционни действия според пол и възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.