Склонност към корупционни действия според пол и възраст


Категория на документа: ДругиА17. Ако имате важен проблем и служител Ви поиска направо пари, за да го разреши, Вие как бихте постъпили:
Само един отговор.

1 Ще платя във всички случаи.

2 Ще платя, ако мога да си го позволя.

3 Няма да платя, ако мога да реша проблема по друг начин.

4 Няма да платя в никакъв случай.

9 Не знае/ Неотговорил.

• Индикаторите на социално- демографския статус, които ще бъдат използвани за целите на анализа са: пол и възраст. Те са пряко свързани с променливите D1, D2 Въпросите, които ще бъдат използвани за характеризиране на социалния статус са:

D1. Пол на респондента. Отбележете без да питате.

1. Мъж
2. Жена

D2. Каква е Вашата възраст (в навършени години)? Запишете отговора.


3. Хипотези.

1. Полът оказва влияние върху склонността в участие в корупционни практики.

2. Има връзка между възрастта и склонността в корупционни практики.

4. Изчисления и изводи.

* Подготовка на променливите за анализ

* Променливите A8 и A17, които са показателни за склонността към корупционни действия трябва да обединим в нова променлива, която ще наречем skl. В нея ще присъстват три групи хора - склонни, несклонни и смесени. Рекодираме променливите, чрез transform - recode - into different variables. Стойностите 9, който са НЗ/НО ще бъдат изключени от нашия анализ. Тези стъпки ще ни потрябват при проверката на първата и втората хипотеза.

* Променливи D1 и D2 ще ни трябват за доказване на първата и втората хипотеза. За работа с първата хипотеза ще ни трябва новосъздадената променлива skl и D1.

Втората хипотеза има два начина за проверка, но ние ще използваме само единият, който се състои в сравняване на средните стойности, чрез compare means и определяне на статистическата връзка чрез independent sample t test.

* За проверката на хипотеза 2 и за това дали има статистически значима разлика се използва independent samples t test, това става от меню analyze - compare means - independent samples t test. Пишем на test variable D2, а в grouping variable - skl

Изводи по хипотеза 1

* Полът оказва влияние върху склонността в участие в корупционни практики. Проверката на тази хипотеза ще се провери чрез крос таблица обединяваща пола и склонността и chi-square test, чрез който ще се провери значимостта на връзката.

- Използваме променливата D1 и променливата sk1 и чрез analyze - descriptive statistics - crosstabs и чрез chi-square test и phi and Cramer's V, които се намират на менюто statistics, правим следните три таблици:

- От първата таблица става ясно, че мъжете са по-склонни към корупционни действия с около 4% повече от жените. От своя страна жените които не са склонни да дадат подкуп са с 10% повече от мъжете, които не са склонни.

- Резултатът от chi-square test показва, че съществува статистически значима връзка между пол и склонност към корупционни действия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Склонност към корупционни действия според пол и възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.