Служба по трудова медицина - функции и задачи


Категория на документа: Други


 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Дисциплина:
Осигуряване на безопасни условия на труд

КУРСОВА РАБОТА

На тема:
Служба по трудова медицина-функции и задачи

Магистърска програма по специалност

"Управление на здравните грижи"

Изготвил: Преподавател:

Проф.д-р Н.Цачева,дм

София, 2013г.

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа. Тя е звено с предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско - съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, по създаването на условия за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа и приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото психическо и физическо здраве. Службата по трудова медицина не изпълнява разпоредителни и контролни функции.

Функциите и задачите на службата по трудова медицина по обслужване на работещите е регламентирана в Закона за здравословни и безопасни условия на труд ( ЗЗБУТ) и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина /oбн.,ДВ,бр.14 от 12.02.2008г.

За да функционира една служба по трудова медицина, тя първо трябва да бъде създадена и регистрирана. Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Като регистрацията им става по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Службите по трудова медицина се регистрират в Министерството на здравеопазването, а регистрирането им се извършва от Министъра на здравеопазването по предложение на Комисията за регистриране на службите по трудова медицина.

Службите по трудова медицина се създават по няколко начина според ЗЗБУТ:

1.От работодателите самостоятелно или съвместно с други работодатели.

2 От юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за обслужване на работещи.
Също така за обслужване на работещи лечебните заведения могат да създават служби по трудова медицина, учредени като самостоятелни юридически лица. И когато за работодателя е практически невъзможно сам или в съдружие да създаде служба по трудова медицина, той сключва договор с регистрирана служба по трудова медицина.

Основните дейности на службите по трудова медицина са:

1. Оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа.

2. Оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите.

3. Предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск.

4. Наблюдение на здравното състояние на работещите.

5. Обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Освен това службата по трудова медицина води и съхранява документацията, определена с наредбата по чл.25б,ал.4.т.е.условията и редът за осъществяване дейността на службите по трудова медицина се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.
Също така службата по трудова медицина извършва своята дейност в съответствие с изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина /oбн.,ДВ,бр.14 от 12.02.2008г./ е издадена от Mинистъра на здравеопазването и Mинистъра на труда и социалната политика. В нея подробно се определят условията и редът за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Според тази наредба и според ЗЗБУТ минималният състав на службите по трудова медицина включва:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Служба по трудова медицина - функции и задачи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.