Служба военна информация


Категория на документа: Други


Разузнаването на Българската армия оказва съдействие на съюзническото командване при точното определяне положението на фронта по границата с Гърция и преди всичко в участъка на гр. Солун, гр. Флорина, гр. Драма и гр. Ксанти. Предоставена е и достатъчно информация за предстоящата офанзива на войските на Съглашението при Добро поле. Освен това широко съдействие българското военно разузнаване оказва на германските и австро - унгарските войски по повод военните действия в Румъния и Галиция. С тази си дейност българското военно разузнаване повишава своята роля не само при формулирането и осъществяването приоритетите на военната политика, но и при утвърждаването на България като лоялен и същевременно суверенен съюзник по сключените международноправни договори.[1]

Глава 2
Разузнавателните служби в днешно време - Служба "Военна информация"
Служба "Военна информация" (СВИ) заема важно място в системата за национална сигурност и отбрана на страната. Тя осигурява ранно откриване и предупреждаване за рисковете и заплахите за сигурността на Р България и стратегическа информация за държавното и военното ръководство, българските контингенти зад граница, НАТО, ЕС и партньорските служби. Пряко е подчинена на министъра на отбраната.
Службата предоставя равна по обем и вид информация на президента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя и министъра на отбраната. Потребители на добиваната от нея информация са също Щабът на отбраната, министърът на външните работи, министерства и други държавни институции.
Функциите и задачите на Службата са широкоспектърни: водене на стратегическо разузнаване с използване на човешки фактор и технически средства; аналитико-прогностична дейност; участие в операции зад граница; военна дипломация; гарантиране на сигурността на класифицираната информация; взаимодействие с български държавни институции и служби за разузнаване и сигурност; сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС и с партньорски служби.
Главните акценти и приоритети в дейността на СВИ се определят от държавната политика в областта на сигурността и отбраната, членството на Р България в НАТО и ЕС, участието на формирования от Българската армия в международни операции и мисии извън територията на страната, изискването за своевременно и качествено информационно осигуряване на държавното и военното ръководство, необходимостта рисковете и заплахите да бъдат идентифицирани на възможно най-ранен етап, нарасналото значение на предоставянето на информация в интерес на националната отбрана и новите задачи на въоръжените сили, поддържането на тясно взаимодействие с другите български разузнавателни и специални служби и засиленото сътрудничество с разузнавателните структури на Алианса и ЕС и с партньорските служби.
Службата осигурява на държавното и военното ръководство информационен продукт от военнополитически, военен, военноикономически, военнотехнически и военнонаучен характер в интерес на националната сигурност и отбраната на страната. Тя осъществява обмен на разузнавателна информация, оперативно сътрудничество и съвместни операции с партньорските служби на държавите - членки на НАТО и ЕС, и с разузнавателните структури на двата съюза.
Приемането на Р България в НАТО през 2004 г. изправи българското военно разузнаване пред нови предизвикателства, произтичащи главно от разширяването на разузнавателния интерес на Алианса към кризисните региони извън зоната му за отговорност. Създадени бяха допълнителни способности за действие, свързани с разузнавателното осигуряване на операциите в тези региони и колективната сигурност.
Служба "Военна информация" участва в дейността на ръководните комитети и работните групи по разузнаването в НАТО в качеството на национален представител. В Службата е разположен националният терминал от автоматизираната система за обмен на информация на НАТО, което осигурява оперативна съвместимост и взаимодействие в реално време с неговите и на страните членки разузнавателни структури. Службата е официален представител на Р България в основните комитети и работни групи, определящи политиката и дейността на НАТО и ЕС в областта на разузнаването. Директорът на СВИ е член на Комитета на НАТО по военното разузнаване и на Съвета на директорите на разузнаването в ЕС. Служба "Военна информация" участва в реализирането на мисиите на въоръжените сили на Р България. Тя е пряко ангажирана с добиването на информация, касаеща сигурността на българските военни контингенти зад граница. Главната роля в тази дейност изпълняват разузнавателните органи в състава на българските формирования, участващи в многонационални операции и мисии. Служба "Военна информация" се утвърди като надежден партньор, предоставящ важна информация за нуждите на ръководните органи на НАТО и ЕС и се ползва с авторитет в разузнавателните им структури.

Служба "Военна информация" е най-старата българска специална служба. Тя е наследник и продължител на славните традиции и достижения на военното разузнаване, извикано на живот в бурните години преди и след Освобождението от националните въжделения за свободна и силна държава, обединяваща всички българи и български земи.

Независимо от превратностите на историята, от формата на държавното управление и от обществено-политическия строй българското военно разузнаване неизменно е имало една мисия - да служи на своя народ и на Отечеството си. Калено в битките по бойните полета на четири войни за национално обединение, то извървя труден път на укрепване и развитие и днес е надежден, авторитетен и желан партньор на сродните служби от европейското семейство и разузнавателната общност на Северноатлантическия съюз. С дейността си служба "Военна информация" съдейства за издигането на международния авторитет на Република България и на въоръжените й сили.

Елементите на емблемата на служба "Военна информация" символизират следното: националният трикольор - верността и дълга към Отечеството; надписът Министерство на отбраната - подчинеността на Службата; синият фон - неизвестното; бухалът - знанието и мъдростта, а рулото хартия в ноктите му - добитата информация; слънцето и луната - непрекъснатостта на разузнавателния процес.

Заключение

Една от пречките за интегриране на информационната система за национална сигурност на оперативно равнище и на равнище вземане на решения е страховете от "възраждане на ДС". В началото на XXI век това интегриране не е само вътрешен за страната ни проблем, а трябва да се разглежда и в контекста на интеграцията ни в НАТО и ЕС.

Едно от основните изисквания в този аспект е завършването на процеса на нормативно регламентиране дейността на разузнавателните служби. Друго основно изискване е за интегрираност с цел осигуряване максимална ефективност на политиката за национална сигурност като част от политиката за сигурност на съответната организация. Не би било добър атестат за която и да е държава възникването на ситуация, при която поради неинтегрираност на информационните процеси правителството не получава необходимата информация и консултация и съответно не може своевременно да изработи достатъчно обоснована и осигурена политика за реагиране на кризисни ситуации, засягащи интересите не само на страната, но и на организация, в която тя членува.

Всичко това дава основание за извода, че така или иначе ще се постигне необходимото равнище на интегрираност на политиката за национална сигурност в общ управленски и оперативен план. Само че поради факта, че процеса силно се е забавил, решенията ще трябва да се намерят в кратки срокове. Нека с надяваме, че забавянето има и своите положителни страни, изразяващ се в натрупването на богат исторически и практически опит. [1]

Използвана литература

1.Кръстев, Г., Разузнавателните служби на България, ВИ, 2006
2.http://dis.mod.bg/?page_id=107

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Служба военна информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.