Собственият капитал на фирмата и свързаните с него инструменти


Категория на документа: Други
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

дистанционно ОБУЧЕНИЕ

1 Магистърска програма

Курсова работа

Учебна дисциплина: Финансов инженеринг и прогнозиране

Тема: Собственият капитал на фирмата и свързаните с него инструменти

Съдържание:

1. Капитал на предприятието...................................................3
2. Характеристика на собствения капитал ...................................3
3. Отчитане на собствения капитал............................................6
3.1. Отчитане на основния капитал.......................................6
3.2. Отчитане на капиталовите резерви..................................7
3.3. Отчитане на финансов резултат......................................8
4. Инструменти на собствения капитал........................................9
5. Заключение ......................................................................10
6. Използвана литература.........................................................11

1. Капитал на предприятието

Капиталът е задължителен компонент на имуществото на всяко предприятие. Той характеризира произхода на разменната стойност на активите, т.е. източниците на придобиване на активите.
Като обект на счетоводството капиталът е една абстрактна величина , тъй като се изразява и съществува само по стойност. Той може да се определи като паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи.
Като стойност капиталът изразява производствени отношения в дадени икономически условия и се влияе от формата на собственост. С него са свързани понятията:
Записан капитал - този, който съдружниците са разпределили помежду си;
Внесен капитал - този, чиято стойност е покрита с реални активи;
Достатъчен капитал - регламентира се с първичната правна уредба (Търговския закон) и се свързва с минималната стойност за образуване на правен субект;
Необходим капитал - този, който особения закон и свързаните с неговото приложение правилници, наредби и др. предвиждат като условие за учредяване на предприятия. Например, Закона за публичното прилагане на ценни книжа (по отношение на инвестиционните дружества), Закона за пазарите на финансови инструменти (за инвестиционните посредници), Закона за кредитните институции (за банките) и др.

От гледна точка на счетоводното отчитане капиталът бива:
* собствен;
* привлечен.

2. Характеристика на собствения капитал

Собственият капитал представлява остатъчната стойност на активите на предприятието след приспадане на всичките му пасиви. Или това е стойностният размер на онези активи, които са собственост на предприятието, но са придобити без срещу това да е възникнало някакво задължение към трети лица.
Собственият капитал има различни форми на проявление, но от гледна точка на неговото счетоводно отчитане и в зависимост от произхода и степента на изискуемост той се подразделя на: основен капитал; капиталови резерви; финансов резултат; приходи.
* Основният капитал има постоянен характер. Той е задължителен за всички предприятия, но в зависимост от формата на собственост може да се нарича: дялов, акционерен, капитал в бюджетните предприятия и др. Формирането на този капитал става при учредяване на предприятието, а неговото разпадане е свързано с ликвидиране на същото или с прекратяване на неговата дейност.
Размерът на основния капитал на всяко предприятие може да изисква или да не изисква законова регистрация. При изискване за регистрация той следва да получи публичност, т.е. да стане достояние на обществеността. Това се осигурява с неговото обявяване в Държавен вестник при регистрацията на предприятието по установения ред. В процеса на дейността той може да се променя по инициатива на собственика или по силата на правна норма, но всяко увеличение или намаление е свързано с пререгистрация на самото предприятие.
* Капиталовите резерви изразяват стойността на активи с целево предназначение. Те могат да се създават по законов път (с инициатива на Министерския съвет) или с решение на собственика (съдружника, органа на управление в предприятието).
Независимо от начина на формиране , капиталовите резерви са една допълнителна защитна мярка срещу евентуални неблагополучия в дейността на предприятието. Те се създават, за да се осигури възможност за надеждна реакция при настъпване на определени събития. Целевият характер се определя от икономическите условия в даден момент или на даден етап. В това отношение няма нормативни ограничения.
Капиталовите резерви се създават за сметка на остатъчната (след начисляване на полагащите се по закон данъци) печалба, от последваща оценка на активи (след първоначално признаване) и от емисия на акции. Най-често собствениците създават резерви за: покриване на загуби; посрещане на инфлационни процеси; издръжка на звена със социално-битови функции (столове, детски градини, почивни станции, профилакториуми, санаториуми и др.); доначисляване на дивиденти; формиране на фирмени осигурителни и пенсионни фондове; поддържане на стоки в рамките на гаранционни срокове; компенсиране на щети от стихийни бедствия; стимулиране и социално подпомагане; спонсориране и др.
Средствата на резервите се използват за целта, за която са създадени. Те могат да се трансформират и в останалите форми на проявление на собствения капитал.
* Финансовият резултат е стойностен израз на крайния икономически резултат от осъществяването на определена сделка или от дейността на предприятието за определен отчетен период. Или това е изразената в стойност печалба или загуба от обичайната дейност, получена в резултат от съпоставянето на приходите и разходите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Собственият капитал на фирмата и свързаните с него инструменти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.