Собственият капитал на фирмата и свързаните с него инструменти


Категория на документа: Други


> Печалбата се разпределя след начисляване на предвидените по закон данъци в съответствие с устава на предприятието и по решение на органа на управление. Решението може да бъде изцяло или частично. Остатъкът се превръща в ,, неразпределена печалба от минали години" и се използва през следващи периоди.
> Загубата е отрицателен финансов резултат и се покрива от останалите форми на собствения капитал - неразпределената печалба от минали години, капиталовите резерви или основния капитал. При отлагане на покриването тя се превръща в ,,непокрита загуба от минали години".
Отрицателният финансов резултат от дейността на предприятието (загубата), независимо дали е от текущия или от минали периоди намалява размера на собствения капитал и се записва с отрицателен знак в неговата конфигурация.
* Приходите от дейността на предприятието са също форма на управление на собствения капитал. Те имат различен произход и характер, но по принцип водят до нарастване на икономическата изгода, а от там и на собствения капитал на предприятието.
Приходите се отчитат като: приходи от дейността (от продажби на продукция, стоки, услуги, от финансирания и приходи от други продажби), финансови приходи и извънредни приходи.
Приходите са със реципрочен характер на разходите. От гледна точка на принципа за съвместимост на тези две величини при определяне на финансовия резултат от дейността на предприятието те се подразделят на: текущи и за бъдещи периоди. Приходите за бъдещи периоди се получават чрез текущия период, но засягат финансовия резултат през периоди след приключване на текущата година. Те могат да бъдат краткосрочни със срок на превръщането им в текущи приходи до 12 месеца и дългосрочни - със срок на уреждане (трансформиране) повече от дванадесет месечен период.
От всички форми на проявление на собствения капитал единствено основният има задължителен, постоянен и устойчив характер, поради което само той изразява финансовата мощ на предприятието и може да служи като гаранция пред кредиторите. Останалите форми са динамични и в по-голямата си част са на разпореждане на собствениците и съдружниците.

3. Отчитане на собствения капитал

3.1. Отчитане на основния капитал

Основният капитал е елемент на собствения капитал. Той представлява паричен израз на активите, които собствениците предоставят при учредяването на предприятието. Стойностният му размер е относително постоянна величина, за която търговското законодателство определя минимална величина при различните юридически форми. Тази величина може да бъде променяна по време на съществуване на стопанския субект само по решение на собствениците. Промените в основния капитал, както и в правния статут, винаги подлежат на вписване в книгите на съда (търговския регистър).
Обичайните стопански операции, свързани с отчитането на основния капитал, обуславят неговото формиране, увеличение и намаление при прекратяване на дейността. Сметките, чрез които се създава счетоводна информация за тях, са:
* с/ка ,,Основен капитал";
* с/ка ,,Премии, свързани с капитал";
* с/ка ,,Отбиви, свързани с капитал";
* с/ка ,,Вземания по записани дялови вноски".
Към сметка ,,Основен капитал" се организира аналитично отяитане за всеки собственик поименно, като се посочват стойността и видът на дяловата му вноска.
Аналитичното отчитане към сметка ,,Вземания по записани дялови вноски" отразява имената на собствениците, които не са внесли изцяло капиталовото си участие, като се посочват стойността и видът на невнесения дялов капитал.
Чрез счетоводна сметка ,,Премии, свързани с капитал" се отчита положителната разлика между номиналната стойност и емисионния курс на емитираните акции при учредяване и увеличаване на основния капитал (емисионният курс е по-висок от номиналната стойност). Тя се прилага по модела на пасивна сметка.
Счетоводна сметка ,,Отбиви, свързани с капитал" служи за създаване на информация за отрицателната разлика между номиналната стойност и цената, по която са изкупени собствените акции (номиналната стойност е по-висока от изкупната цена), чрез които се намалява основният капитал. Тя се прилага по модела на активна сметка.
При годишното счетоводно приключване счетоводните сметки ,,Премии, свързани с капитал" и ,,Отбиви, свързани с капитал" се трансформират в приходи, респ. разходи, от операции и преоценка на финансови активи съгласно препоръчителния подход за отчитането им - приходно-разходен подход. По този начин те се включват индиректно в Отчета за приходите и разходите и участват при формирането на финансовия резултат за отчетния период.
Алтернативен подход за отчитане на премиите и отбивите, свързани с капитал, е капиталовият. По този начин те се трансформират в резерв от емисии и така намират отражение в счетоводния баланс, раздел ,,А. Собствен капитал", група II. ,,Премии от емисии".
Крайното кредитно салдо на с/ка ,,Основен капитал" се отразява в пасива на счетоводния баланс в раздел ,,А. Собствен капитал", група I. ,,Записан капитал". Крайното дебитно салдо на с/ка ,,Вземания по записани дялови вноски" намира отражение в актива на баланса, раздел ,,А. Записан, но невнесен капитал".

3.2. Отчитане на капиталовите резерви

Допълнителните вноски на собствениците в предприятието и отчисленията от неразпределената печалба, които са предназначени за разширяване на дейността, формират капиталовите резерви. Капиталовите резерви са самостоятелен елемент в структурата на собствения капитал. За тяхното формиране и изменение не се изисква съдебна регистрация. Предназначени са за покриване на загуби и за запазване на основния капитал при осъществяване на възпроизводствения процес.
Сметките, чрез които се създава счетоводна информация за капиталовите резерви, са пасивни и наименованието им съответства на конкретния размер. Някои от тях са:
* с/ка ,,Общи резерви";
* с/ка ,,Резерв от последващи оценки на активи";
* с/ка ,,Резерв от емисии";
* с/ка ,,Други резерви".

Общите резерви се образуват по силата на закон или на друг нормативен документ. Годишният им размер е законово установен процент от стойността на нетната (балансовата) печалба за текущия период. Формирането им се преустановява след достигане на регламентираната максимална величина.
Резервът от последващи оценки на активи се формира по силата на приложимите счетоводни стандарти и съответства на заложено в тях изискване за последваща оценка на отделните активи, които обичайно са нетекущи. Стойностният му размер е положителната разлика между справедливата стойност и балансовата стойност на преоценяваните активи (справедливата стойност е по-голяма от балансовата стойност).
Към счетоводна сметка ,,Резерв от последващи оценки на активи" се организира аналитично отчитане по видове активи и съответстващият им резерв. В счетоводния баланс това намира отражение в пасива, раздел ,,А. Собствен капитал", група ,,III. Резерв от последващи оценки".
Резервът от емисии се формира като положителна разлика между емисионния курс и номиналната стойност на ценните книжа, издавани от предприятието (емисионният курс е по-голям от номиналната стойност). В него се акумулират и премиите и отбивите, свързани с капитала, когато за отчитането им е възприет капиталовият подход.
В счетоводния баланс крайното кредитно салдо на счетоводна сметка ,,Резерв от емисии" намира отражение в пасива, раздел ,,А. Собствен капитал", група ,,II. Премии от емисии".
Други резерви се формират от печалбата след облагането й с данък по ревение на собствениците. Те са с широко предназначение: покриване на загуби, увеличение на основния капитал, финансиране на социални дейности в предприятието като здравни, научноизследователски, образователни и др. п., както и предоставяне на дивиденти на собствениците.
В счетоводния баланс крайното кредитно салдо на счетоводна сметка ,,Други резерви" намира отражение в пасива, раздел ,,А. Собствен капитал", група ,,IV. Резерви".

3.3. Отчитане на финансовия резултат

Финансовият резултат е третият структурен елемент на собствения капитал. Стойностната му величина се установява като разлика между реализираните приходи и възникналите разходи през текущия отчетен период. Когато реализираните приходи надвишават стойността иа извършените разходи, финансовият резултат е печалба. Когато реализираните приходи са с по-ниска стойност от сумата на извършените разходи, финансовият резултат е загуба. Загубата се отразява в пасива на счетоводния баланс със знак минус. Тя намалява общата сума на собствения капитал и отразява невъзстановената му първоначална стойност. За отчитане на финансовия резултат са предназначени сметките:
* с/ка ,,Печалби и загуби от текущата година";
* с/ка ,,Неразпределена печалба от минали години";
* с/ка ,,Непокрита загуба от минали години".
Печалбата за отчетния период има три проявления: счетоводна, данъчна (облагаема) и балансова (нетна). Счетоводната печалба е положителен резултат, получен чрез сравнение и установено превишение на приходите над разходите в отчета за приходите и разходите.
Крайното салдо на с/ка ,,Печалби и загуби за текущата година" отразява счетоводния финансов резултат за годината: ако е кредитно - печалба (сумата на приходите превишава сумата на разходите), ако е дебитно - загуба (сумата от приходите е по-малко от сумата на разходите).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Собственият капитал на фирмата и свързаните с него инструменти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.