Собственият капитал на фирмата и свързаните с него инструменти


Категория на документа: Други


Счетоводният финансов резултат се преобразува според изискванията на данъчното законодателство, за което не се съставят счетоводни статии, а се попълва специална данъчна декларация. За установена данъчна печалба се начислява дължим корпоративен данък.
Крайното салдо на с/ка ,,Печалби и загуби за текущата година" отразява и нетната, балансовата печалба. Стойностната й величина намира отражение в пасива на счетоводния баланс, в отчета за приходите и разходите и в отчета за собствения капитал. Ако финансовият резултат за годината е загуба, това съответства на крайното дебитно салдо ,,Печалби и загуби за текущата година".

4. Инструменти на собствения капитал

Примерите за инструменти на собствения капитал включват обикновени акции без право на връщане, някои видове привилегировани акции, както и варанти или издадени кол-опции, които дават право на притежателя си да запише или закупи фиксиран брой обикновени акции на емитиращото предприятие без право на връщане в замяна на фиксирана сума парични средства или друг финансов актив. Задължението на предприятието да емитира или закупи фиксиран брой от своите инструменти на собствения капитал в замяна на фиксирана сума парични средства или друг финансов актив, е инструмент на собствения капитал за предприятието. Ако такъв договор обаче съдържа задължение за предприятието да плати парични средства или друг финансов актив, той води и до задължение за сегашната стойност на сумата на обратното изкупуване. Емитентът на обикновени акции без право на връщане поема пасив, когато действа формално за извършването на разпределение, и става юридически задължен към акционерите да направи това. Това може да е случаят след обявяването на дивидент или когато предприятието е прекратено и всякакви активи, оставащи след удовлетворяването на пасивите, подлежат на разпределение между акционерите.

5. Заключение

Величината и структурата на собствения капитал са от важно значение за предприятието. Те го характеризират като действащо и отразяват доколко са защитени интересите на собствениците, контрагентите, кредиторите, персонала и т.н.

Използвана литература:
1. Основи на счетоводството - доц. д-р Любен Петров
2. Счетоводство (основен курс) - проф. д-р Стоян Димитров Стоянов; доц. д-р Камелия Димитрова Савова
3. Интернет

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Собственият капитал на фирмата и свързаните с него инструменти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.