Социализиращи фактори


Категория на документа: Други


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
ПРАВНО - ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

ДОКЛАД

ПО СОЦИОЛОГИЯ, ОБЩНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Тема: "Социализиращи фактори "

СТУДЕНТ: Андриана Радиумова Тутовска
ФАК № 10100421024
СПЕЦИАЛНОСТ: "Връзки с обществеността"
КУРС: 3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Редовна

БЛАГОЕВГРАД
Социализиращите фактори са структурирани групи или условия, в които се осъществяват значителни процеси на социализация. Във всички култури семейството е основният социализиращ фактор за бебето. Другите влияния включват групите на връсниците, училищата и масовите медии.
* Семейството
Тъй като системите на семейството се различават значително, обсегът на контакти, които новороденото дете изпитва е различен във всички култури. Навсякъде майката е най- важния човек в ранната възраст, но разбира се отношенията между майките и техните деца се влияе от формата и честотата на контактите им. На свой ред те се обуславят от характера на семейните институции и отношенията им към другите групи в обществото.
В съвременните общества по- голямата част от ранната социализация протича в малкото семейство (майка, баща, деца) или голямото семейство (малкото семейство и най- близките роднини). Някои деца се отглеждат от един родител, други от две двойки майки и бащи (разведели родители или осиновители)- контекстът на социализацията на детето може да бъде много неблагоприятен. Има деца, които са подложени на насилие или сексуална злоупотреба от страна на родител, друг възрастен или друго дете- преживявания, които оказват дълготрайно вличние в по- нататъшния им живот. И все пак семейството е основния социализиращ фактор от раждането до пубертета.
Семействата имат различно "място" в системата от институции в обществото. В повечето традиционнни общества семейството, в което е роден индивида, предопределя социалното му положение до края на живота му. Регионът и социалната класа на семейството, в което е роден индивидът се отразяват доста силно в схемите на социализация.
В различните дялове на големите общества се срещат различни схеми за отглеждане и възпитаване на децата, както и различаващи се ценности и очаквания.
Самото наличие от социализиращи фактори води до редица разминавания между възгледите на деца, юноши и възрастни.
* Отношения с връсниците
Групите на връсниците са приятелски групи от деца на приблизително еднаква възраст. Хората от една и съща възрастова група поддържат тесни приятелски отношения през целия си живот.
Като се има предвид голямият брой на жените, които сега работят и чиито малки деца заедно посещават детски ясли и градини, значението на групите на връсниците нараства и разбира се, тук училищата играят първостепенна роля.
Теориите на Мийд и Пиаже съвсем основателно подчертават значението на отношенията с връсниците. Пиаже поставя особено ударение върху факта, че отношенията между връсниците са много по- "демократични" от тези между детето и родителите му. Някое по- енергично или физически силно дете може да се наложи в някаква степен над останалите. Пиаже подчертава, че поради властта си родителите са в състояние да налагат правилата на поведение на децата си. Обратно, в групите на връсниците детето открива различен контекст на взаимодействие, в който правилата на поведение могат да бъдат изпробвани и изследвани.
* Училища
Училищното образование е формален процес: съществува определена програма от предмети, които се изучават. Заедно с официалната учебната програма съществува и това, която повечето социолози наричат скрита учебна програма, вличеща върху ученето на децата. От децата се очаква да спазват правилата на училищната дисциплина, те трябва да уважават авторитета на преподавателите. Реакциите на учителите влияят върху очакванията на децата към себе си. Групите на връсниците често се образуват в училището и системата, която организира децата в класовете по възрастов признак, подсилва тяхното влияние.
Предполага се, че училището е средство, чрез което децата могат да се освободят от ограничаващите аспекти на социалната среда, от която произхождат. Масовото образование в съвременните общества е свързано с идеала за равни възможности- хората достигат положението, подходящо за таланта и способностите им. На практика образованието обаче засилва съществуващите неравенства, вместо да ги превъзмогва. Причините са това са:
- Децата от по- бедни домове могат да не получават достатъчно насърчение от родителите си;
- Училищата в по-бедни райони могат да имат по- лоши условия и по- малко учители средно на един ученик в сравнение с тези в по- богатите райони;
- Децата могат да са враждебно настроени към училището.

* Масмедии
Вестниците, периодичните издания, списанията и електронните средства за комуникация са част от ежедневния опит на милиони хора, въздействайки върху нагласите и мненията им. Медиите предават огромно количество информация, която хората иначе не биха могли да получат.
* Други социализиращи фактори
Съществуват толкова социализиращи фактори, извън дотук споменатите, колкото са групите или социалните контексти, в които индивидите прекарват голяма част от живота си- една такава е работното място.

Основни понятия и термини:
- Социализация- сложен процес на взаимодействие между човешкия индивид и елементите на заобикалящата го социална среда, чийто продукт е социалната регулация на индивидуалното поведение съобразно усвоени културни ценостти и норми (понятието социализация е въведено в англоезичната психология на развитието на детето през 30-те години на ХХ век.). Социализацията е динамичен процес на включване ("влизане" или "вграждане") човека в обществото и утвърждаването му като член на определена социална система, общност, група със съответни права и задължения, изпълнявани функции и роли;
- Семейство- социална институция, основана върху сексуалността и майчинските и бащински чувства, чиято форма варира в зависимост от културата- моногамно (моногамията или еднобрачието означава, че един мъж може да има само една законна жена и никоя жена не може да се омъжи едновременно за повече от един мъж), полигамно (полигамията означава многобрачие и най- често многоженство), полиандрично (полиандрията означава многомъжество, рядко наблюдавана отживяла времето си форма на групов брак, при която жената има няколко мъже) и т.н. В семейството се постига сигурност за членовете му, формира се характерът, личността на човека. Родителите са първите "агенти" за социализация на човешкия индивид. От сплотеността на семейството зависи в най- голяма степен развитието и благополучието на членовете му. Доказана е положителна връзка между алкохолизма, психическите болести, престъпността и разпадането на семейството. Семейството е основна клетка на обществото и грижите за неговото състояние и укрепване са действителност грижи за хората. Въпреки кризата, която преживява семейната институция в много страни на съвременния свят, семейството изпълнява много сериозна и първостепенна по важност социална функция- отглеждане и възпитание на децата, която му дава "право на вечно съществуване".

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социализиращи фактори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.