Социални институции на управлението


Категория на документа: Други


4. Социални институции на у-ето
1. Възникване и р-е на соц. институции. Социологическото у-е е процес при който се акцентира на функционирането и трансформацията на обществени, статусноролевите им х-ки и взаимод-ето м/у тях. От социологическа, юридическа и икономическа гледна точка социалните институции се характеризират като средство за контрол, въвеждане в ред м/у хората. Терминът институт е използван още през 12 век, а по - късно се третира като наука за институциите. Задачите на Социологията на у-ето са:
* Да осъществява теоретичен анализ на институтите на у-е;
* Да се уточнят методите на използване на емпирична информация.

Институтите са разновидност на институтите на социологическо у-е и се разглеждат на три равнища: държавно, областно и на равнище фирма. Терминът социален институт е заимстван от юридическата наука, тоест това съвкупност от норми и правила, регулиращи отношенията между хората.

Институционализирането на обществения живот започва през XVII - XVIII век с установяването на държавността, като се посочва, че тези институции определят хоризонта на поведението на хората живеещи в дадена териториална общност. Пръв който се занимава с институциите е Дюрке. По - късно институциите се третират като набор от норми иправила, които трябва да се спазват. Други автори ( Нийл Спенсър ) считат, че социалните институти са съвкупност от социална роля. Институционалната роля е очакваното от човека поведение на общоприети, легитимни и типични за обществото действия. Други автори като Бъргър считат, че институциите са компонент от социални д-я. В крайна сметка установени са два основни подхода към социалния институт:
1) Нормативен - институцията като съвкупност от норми.
2) Действен - институцията като съвкупност от д-я.

Често пъти НЕ се прави разлика от институцията и организация, като едните считат че социалният институт е свързан с цялостната структура на обществото, докато организациите се отнасят преди всичко за сферата на материалното производство. Елементите на всяка социална институция са: персонал, оборудване, норми, институции и подзаконови актове.

Ф-ии на социалната институция. Те биват универсални и специфични. Универсалните биват регулативни, социализиращи, комуникативни и др. Към специфичните се отнасят онези институции, които имат специфично предназначение.

В началото на ХХ век се използват институционално - еволюционна теория, чиито основател е Тостейн Веблер. Този подход се използва преди всичко от френските учени за административно и държавно у-е. Тази теория предполага да разграничим понятията институт - организъм и институт - вещи. Институт - организъм са хората, които работят в институцията, а институт - вещи е системата от норми и правила

2. Класификация на социалните институти. Те задоволяват разнородни потребности на социалните общности и в зависимост от потребностите, които задоволяват се извършва тяхната типологизация. Една от първите типологизации е направена от Хърбърт Спенцър като определя щест типа институции. - домашни (семейството); обредни; политичски; църковни; професионални; промишлени.

Руската класификация има следният вид. 1. институции на семейство и брак; 2. политически институции (потребност от социален ред); 3. икономически институции (наличие на пазар); 4. институции на образованието, науката и културата; 5. институции на религията.

Типологизация на държавните институции. Те се разглеждат на три равнища: на макроравнище (държавно) - този вид институции изпозлват следните видове ф - ии: 1. гарантиране целостта и съхраняване на обществото; 2. Социална ф-я - гарантиране свободата и правата на гражданите; именно тази ф-я е предмет на социологията на управлението; 3. икономическа функция - съществуване на свободен пазар; 4. Ф-я гарантираща свободата на международно равнище.

Институциии на местно самоу-е. Това се нарича още муниципално. То се осъществява чрез референдуми и допитвания по жизнено важни въпроси. Този вид у-е може да се разглежда в два аспекта - вътрешен (на място) и външен аспект (взаимодействие с държавните институции)

Институции Мениджмънт (на равнище фирма). Тук се разглеждат най-вече трудовите отношения м/у работодател и работници като се акцентира на т. нар. корпоративна култура, а тя е ядрото на всички организации. Корпоративната култура включва не само формирането на деловите отношения, но включва и неформалните отношения в организацията. Към корпоративната култура се включват ценностите на самата фирма, символиката и накрая включва три нива: дълбочинна култура (стратегическите задачи на фирмата); повърхностна (задачи, които трябва да се знаят от всички членове на организацията); всяко социологическо у-е предполага наличието на институция на у-ето на социална защита ( Министерството на социалната политика). В този смисъл социалната защита би трябвало да съвпадне със социалната политика на държавата. Социалната защита предполага юридически, икономически и политически мерки за защита населението в дадена държава.

Ефективна социална защита имаме тогава когато се стиковат д-тите м/у институциите за социално у-е и социалната политика на държавата.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социални институции на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.