Социални услуги в Холандия и Румъния


Категория на документа: Други
Сравнителна характеристика на тема:
Социални услуги в Холандия и Румъния

Дата: 22.02.2012г.

Холандското правителство управлява една от най-обширните държави в Европа за хуманно отношение към данъци и вноски за социални осигуровки. Голяма част от тези приходи се изразходват за образование, здравеопазване, насърчаване на заетостта и социалното благосъстояние. Холандците също са защитени от обезщетения за безработица, болнични, гарантиран доход за тези, които са физически неспособни да работят, пенсии за вдовици, сираци и на възрастните минимална работна заплата по наредбата, както и семейни надбавки. Холандия отдавна е признато за либерален подход към социалната политика.

Предоставянето на социални услуги и нейните съставни системи са насочени към насърчаване, грижи, подкрепа и консултиране на хора. Те са предназначени да помагат на хората да се чувстват добре и да функционират адекватно в семействата им, по време на работа, в училище и в техните квартали. Отговорността за социални услуги в Холандия е почти напълно децентрализирана.Провинциите и 496 общини получават пари от централното правителство, за да "купят" услуги от частни организации.

12 - те провинции са отговорни за професионалната подкрепа на социалните работници. Те също имат някои координиращи задачи в областта на грижата за децата и младежта и грижи за възрастните хора.
В допълнение, Министерството на здравеопазването, благосъстоянието и спорта е отговорна за общите грижи и социални политики, за иновациите, научните изследвания и международните отношения. Въпреки това, по-голямата част от тези отговорности се прехвърлят на (полу) частни национални органи, като Холандския институт за грижите и хуманното отношение. Тази организация се занимава с осигуряването на домашни грижи, старчески домове за възрастни, предоставя медицинска помощ, корекции в къщи и компенсации за транспорт.

В Холандия има 5 основни сектора за социални услуги:

Грижа за хора с увреждания

Политиката за хората с физически увреждания и психически увреждания се фокусира върху принципа на равни възможности.Физическа и социална интеграция са основните въпроси. Услугите са необходими за реализирането на тези цели. Много услуги за хора с увреждания са насочени към грижи и хуманно отношение към сектори, например образованието, заетостта, социалното осигуряване, транспорта и жилищата. Тези услуги се фокусират върху корекции в домове и офиси, достъпността на обществените площи и сгради, създаване на защитени работни места и допълнителна подкрепа за специално образование.
За хора с физически увреждания, живеещи у дома, но не могат да работят самостоятелно, има центрове за дейността. Подобни разпоредби има за хора с умствени увреждания. За по-тежко психически увреждания има редица жилищни и полу - жилищни услуги, като например "защитените работилници", където хората могат да работят при адаптирани условия на труд. Жилищни услуги се предоставят за тези, които не могат да се справят сами.

Грижи за възрастните хора

Възрастните хора трябва да могат да участват в обществения живот и да живеят сами по себе си толкова много и толкова дълго, колкото е възможно, с допълнителна помощ, когато е необходимо. В това отношение грижите у дома са важен фактор. Доставчиците на услуги за домашни грижи предлагат всички грижи: медицински сестри, както и мониторинг на услуги за хора, които се нуждаят от помощ у дома. Те също така отпускат заеми и продажба на всички видове (медицински) помощи. Обикновено грижите се състоят от помощ в домакинството сравнително "лека" за няколко часа на седмица. По - интензивна помощ се предоставя, когато е необходимо за ограничен период от време. Има също така и домове за хора, които не са в състояние да живеят сами дори и с помощта на домашните грижи и неформални грижи. И накрая, старчески домове за тези, които се нуждаят от най-интензивен тип на медицинските грижи и медицински сестри. На местно ниво има различни организации за хуманно отношение към възрастните хора. Те предлагат услуги като "храна на колела", организират социални мероприятия, екскурзии, и така нататък.Образователни дейности "за третата възраст" стават все по-популярни. На много места хората в напреднала възраст участват в местната "гилдия" за водене на услуги и други доброволни работни места.

Етническите малцинства

Местните членове на етническо малцинство, трябва да имат достъп до използване на съществуващите общи услуги, колкото е възможно повече. В същото време трябва да бъде възможно за тях да запазят и развият родната си култура. Поради тези причини властите често предлагат финансова подкрепа за организациите на малцинствата. Специални услуги и политики за имигрант съществуват само в спешни случаи, например за бежанците и търсещите убежище. За тези групи са дадени (задължително) курсове по холандски език и култура. В допълнение има много неофициални (без сертификат) и формални курсове, насочени към имигрантите и групи в неравностойно положение на имигранти: как да преодолеем здравословни проблеми, как да намерят работа и т.н. През последните няколко години са направени много усилия за подобряване на дома и семейното положение на имигранти с родителска подкрепа, предучилищното образование и допълнително внимание за учениците имигранти. Приет е специален закон за насърчаване на равните възможности за имигрантите на пазара на труда.

Политиката за младежта

Министерството на правосъдието е отговорно за защитата на младежта. Младите хора, които влизат в "контакт със закона" може да бъдат поставени в жилищна институция или настойничество. За сложни проблеми има специални провинциални или регионални бюра за обслужване на детските заведения.

Младежката политика е отговорност на местните власти. Почти всички общини, финансови услуги, специално предназначени за младите хора, като например младежки центрове, младежка информация и консултиране,
центрове и читалища. В допълнение има много доброволни организации. Също така има и дневни грижи и възпитание на деца на възраст между 0 и 12, срещу заплащане. Грижата за детето се финансира от микса на вноските от страна на правителството, от фирми, които плащат за своите служители и от родителски вноски.

Местната социална политика

Властите използват термина "социална политика", за да се определи общият, цялостен подход към социалните проблеми, за физическите лица и квартали. Много институции и служби се занимават с местната социална политика. Работата на Общността обхваща услуги, като читалища, младежки центрове, дневни детски ясли, съоръжения за игри и неформално образование. По-голямата част от работата се извършва от доброволци и в много случаи дейностите са ограничени до определен район или квартал.Социалните услуги се осигуряват и в неимуществен характер. Видове предоставени услуги са: общи социални услуги, насочени към начина, по който хората функционират лично и социално, информационни и консултантски услуги (например за работа и заплащане, въпросите на потребителите, за преструктуриране на дълга), телефонни линии и др. Кризисни услуги предлагат настаняване, ориентиране и консултиране. Други заведения осигуряват грижи за определена група от хора. Например подслон за жени или за бездомните.

Румъния:

През декември, румънското правителство одобри Национална стратегия за развитие на социалните услуги и план за действие за нейното изпълнение, за привеждане на услугите в съответствие с политиката на ЕС и практиката. В светлината на дълбоките промени, които румънското общество е преминало през последните 15г, основната цел на стратегията е да се насърчи солидарността с най-уязвимите групи от населението, чрез споделяне на отговорностите на регионално и местно ниво.

Националната стратегия за развитие на социалните услуги е в съответствие с програмата за управление на социалното осигуряване и услуги 2005-2008. В него са изложени редица разпоредби, насочени към решаване на ключови социални проблеми:
* интеграция на семейството в местната общност, чрез предоставяне на услуги за семейно консултиране във всеки град или групи от градове или общини;
* реорганизацията на отглеждането на деца, грижи и образование извън дома и разширяване на тази мрежа в селските райони;
* предлагане на подкрепа на семействата, за да предотврати изоставянето на децата и да водят децата си в грижите за тях;
* дава защита срещу малтретиране и насилие в семейството;
* децентрализиране на социалните услуги, които защитават правата на децата;
* интегриране на пост-институционални деца и младежи;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социални услуги в Холандия и Румъния 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.