Социално неравенство: същност и основни концепции


Категория на документа: Други


Велиикотърновски Университет
"Св.св. Кирил и Методий"

РЕФЕРАТ
На тема:
Социалното неравенство: същност и основни концепции.

Изготвил: Карина Петкова Петкова
Специалност: Философия Ⅱкурс
Факултетен номер: 85582
Съдържание:

1.Социалното неравенство - същност

2.Социалното неравенство - основни понятия

3.Функционална концепция за социалното неравенство

4.Конфликтна концепция за социалното неравенство

1.Социалното неравенство - същност

Понятието социално неравенство обозначава съвкупността от обществено произведени и природно обусловени неравенства между хората, които в дадено време и място имат социално значение. Обществено произведените неравенства са свързани главно с богатството, властта и престижа. Природно обусловените неравенства обхващат признаци като раса, пол, възраст и други. Тяхното значение е свързано не толкова с природата на тези признаци сами по себе си, а с това, че те стават "мост" за заемане на определени позиции и роли.

2.Социалното неравенство - основни понятия

Понятия, свързани със социалното неравенство са :
* Социална диференциация - с това понятие се обозначава процеса на формиране на различия между социалните субекти в резултат на разделението на труда. По този начин се формира една относително устойчиваа мрежа от социални позиции и роли. Тази мрежа се заварва готова от индивида при неговото раждане и е относително независима от неговото конкретно индивидуално поведение. В процеса на своя индивидуален живот, човек е обективно принуден да научи своето място в тази мрежа и да адаптира своето поведение към съществуващите норми. Всяко общество има специфични механизми за съответните роли и позиции.
* Социално разслояване - докато социалната диференциация е процес на формиране на различия, превръщащи се в социална идентичност на субектите на обществения процес, то разслояването е процеса на йерархията на различията, в резултат на което качествено различните идентичности се оказват социално неравностойни. Разслояването е възможно поради това, че различните роли и идентичности притежават общо качество на основата, на базата на което могат да бъдат сравнявани. Това общо качество се притежава в различна степен, поради което ролите и идентичностите се разполагат на различни стъпала на социалната йерархия.

Стъпаловидното подреждане дава възможност на индивидите и ролите, намиращи се на всяко стъпало да се разглеждат като особен социален слой (като стратификационна схема). Всеки общ признак има свои специфични характерни черти, на основата на които се формират професионалните групи. Тези специфични признаци обуславят до голяма степен различията в поведението, нагласите, ценностите и т.н. на различните професионални групи.
* Социална поляризация - тя е едновременно и форма и степен на неравенство. Причината за поляризацията е, че различните социални групи са свързани по различен начин с някоя от базистните за обществения процес дейности или сфери на дейност. По този начин социалните групи имат различни, често противостоящи интереси, които стоят в основата на тяхната полярност или антагонизъм. Полярността произтича не само от качественото различие и противоположните интереси, а и от неравностойността в социалната йерархия. Обикновено такива поляризирани социални групи са класите и кастите. Класите се различават по отношението към средата за производство., а кастите се различават преди всичко по способа си на възпроизводство, което прави практически невъзможен прехода на един индивид от една в друга каста (пример за такава кастова система е Индия).

3.Функционална концепция за неравенството

Съществуват различия в социалната оценка на различните социални роли. Критерий за оценяване са доминиращите в обществото ценности. На основата на тези критерии се получава, че ролите са неравностойни поради разлиичната сложност, важност и отговорност , необходимост и други, както и че доминиращата система от ценноати придава на различните дейности различна функционална важност. Неравенството (стратификацията) е функционален и неизбежен момент от обществения процес. Затова обществото трябва да намира начини да мотивира хората за заемането на позиция с по-голяма сложност като обикновено тази мотивация става чрез икономически и естетически стимули. Обществото разпределя неравномерно възнагражденията в зависимост от йерархията на позициите и ролите, а те пък в зависимост от функционалната им важност. По този начин социалното неравенство е средство, с което обществото осигурява запълването на най-важните позиции с най-квалифицираните хора.

Критика на концепцията за необходимостта от социално неравенство: състои се от няколко базистни точки:
* Противниците на тази концепция смятат, че целта е да се легитимира статуквото.
* Концепцията не може да се докаже или обори, защото е невъзможно да се измери функционалната важност на различните позиции и роли. Всички роли са необходими на обществото като елементи на една система и отсъствието на която и да е от тях може да бъде фатално за обществото, както и да разруши или промени характера му.
* Връзката между възнагражденията на дадена позиция и нейната важност не е еднозначна и общовалидна.
* Връзката между наличието на талант и неговото използване не е еднозначна и перфектна, причина за което е това, че много от талантите остават неразкрити, а и често позициите изискващи голям талант се онаследяват безотносително към таланта на заемащите ги.
* Неравните възнаграждения не са единствения фактор мотивиращ хората да се стремят към важните позиции. Други мотиви са, например, служба в името на обществото, удовлетворение от дейността или властване над другите.

4.Конфликтна концепция за неравенството

Тя се свързва с имената и теориите на философи като Макиавели, Хобс, Маркс, Вебер и други. Според тезата за конфликтната концепция индивидите действат винаги в защита на собствените си интереси, затова обществото е система от намиращи се в непрекъснат конфликт групи и класи, поради което социалния ред е продукт на организирано насиллие, ограничеения и властване. Доминиращите социални групи се стремят да запазят доминантното си положение, преди всичко в икономическата сфера, а от там и в политическата. Системата от основни положения на съвремената конфликтна концепция може да се представи по следния начин:
* Социалното неравенство е резултат от доминирането на едни групи над други поради няколко причини: конкуренцията за ограничени стоки или услуги; неравен пазарен потенциал на професиите; нежеланието на мнозинството да се организира с цел преследване на политическите си цели. По този начин често организираното малцинство властва над неорганизираното булшенство.
* Концентрация на власт в ръцете на лидерите - поради това, че неравенството се основава на доминирането и насилието, винаги съществува потенциална възможност от опозиция, съпротива и враждебност от страна на подчинените социални групи.
* "Най-чувсвителните" точки, заради които стават конфлитите са такива ограничени ресърси като собствеността и властта.
* Ценностите всъщност не са всеобщи, а са такива на елита и служат за легитимиране на съществуващото разпределение на властта.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социално неравенство: същност и основни концепции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.