Социално разслоение и медии


Категория на документа: Други


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Катедра"Теория и история на журналистиката"

СОЦИАЛНО РАЗСЛОЕНИЕ И МЕДИИ

(Емпирично изследване на в-к "Капитал" и в-к "Политика"в периода 2010-2011г.)

Дипломна работа за придобиване
на образователно-квалификационна степен "бакалавър"

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД.................................................................................................................3

ГЛАВА ПЪРВА
МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО
1. Характерни особености на печатните медии в България след 1989 г............9
2. Социалните разслоения - теоретични постановки........................................12
2.1. Ролята на медиите за социалното разслоение в обществото.....................19
3. Социални конфликти в резултат от разслоението като обществено значим проблем...............................................................................................................23

ГЛАВА ВТОРА

ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ НА СОЦИАЛНО РАЗСЛОЯВАНЕ
1. Социалното поляризиране и устойчивостта на обществото в България....36
2. Форми на социално разслоение в българското общество...........................44

ГЛАВА ТРЕТА
ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕСТНИК "КАПИТАЛ" И "ПОЛИТИКА" ЗА ПЕРИОДА 2010-2011г.
1. Контент-анализ на вестник "Капитал" във връзка с темата за социалното раслоение в България за периода януари 2010-декември 2011 г......................51
2. Вестник "Политика"- отразяване на причините и формите за социално разслоение в българското общество за периода януари 2010-декември 2011 г............................................................................................................................63
3. Подход ,ключови думи и похвати при отразяването на социалното разслоение в съдържанието на седмичниците "Политика" и "Капитал".Сравнителен анализ........................................................................74

ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................................79

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА...........................................................................81

ПРИЛОЖЕНИЯ:

УВОД

Преходът към демокрация в България допринася, в голяма степен, за настъпването на социално-стратификационни проблеми. Доминиращата до 1989 г. социално-класова и стратификационна пирамида радикално се променя като съдържание и форма. Символните ресурси и образи на фаворизирани класи и социални прослойки по времето на тоталитаризма са силно обезличени, а някои от тях и напълно сринати в новата демократична реалност.

Вследствие на настъпилите социално-политически и икономически промени в началото на 90-те години, в посока утвърждаване принципите на демокрацията и пазарната икономика в българското общество се обособяват социални полюси, в които преобладаващата част от населението са или много богати или много бедни.

Все повече се засилва процеса на социално разслоение в обществото, в резултат на което в единия социален полюс се включва групата на онези хора в него, в които е концентрирана власт и богатство, които поради своята мощ - политическа, икономическа и медийна се стремят да приватизират обществото като цяло. От другата страна е прослойката на бедните.Те са преобладаващата част от обществото и поради своята неадаптивност към съвременните условия на труд и благополучие, поради общностно потъване в асоциалност и девиации, поради субективното си самовъзприемане като жертва на обществена дискриминация, все по-трудно се справят с оцеляването си.

Преходът към демокрация провокира и специфична етнизация на бедността, неграмотността, безработицата, социалната изолация, житейската безперспективност и маргинализацията.1
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социално разслоение и медии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.